قطره چشمی اسنوتیرز 14 میلی گرم/میلی لیتر


SNO TEARS Drop,Ophthalmic 14 mg/ml

BAUSCH & LOMB/CHAUVIN [ فرانسه ]
بهستان دارو

BAUSCH & LOMB/CHAUVIN

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب