شربت دیفن هیدرامین کامپاند-عماد

DIPHENHYDRAMINE COMPOUND-EMAD SYRUP

داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی عماد درمان پارس

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب