شربت دیفن هیدرامین کامپاند-عماد


DIPHENHYDRAMINE COMPOUND-EMAD SYRUP

داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی عماد درمان پارس

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب