پماد فلوسینولون-بهوزان 0.025%

FLUOCINOLONE-BEHVAZAN 0.025% OINT

داروسازی بهوزان [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی بهوزان

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب