قرص دیلتیازم رها 60 میلی گرم


DILTIAZEM RAHA 60MG TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب