قرص دوکوتری 160/800 میلی گرم


DUCOTRI 800/160 MG TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب