قرص آتنولول رها 50 میلی گرم


ATENOLOL RAHA 50MG TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب