اسپری بینی فلازون 50میکروگرم/دوز 200دوز


FELAZON 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAY

داروسازی رها [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب