قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید رها 10 میلی گرم


HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE RAHA 10MG TAB

داروسازی رها [ ایران ]
آنتی موسکارینیک ها

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب