آمپول دگزامتازون رها 8 میلی گرم/2 میلی لیتر


DEXAMETHASONE RAHA 8MG/2ML AMP

داروسازی رها [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب