خمیردهانی تریادنت 0.1%


TERIADENT 0.1% MOUTH PASTE

داروسازی رها [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب