کپسول کولومب پیوسته رهش 200 میلی گرم


Colomeb ER 200 mg capsule

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب