کپسول کولومب پیوسته رهش 200 میلی گرم

Colomeb ER 200 mg capsule

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی رها

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب