قرص آهسته رهش تگاتارد 400 میلی گرم


TEGATARD® 400MG ER TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب