قرص استاپارکین 100/25/200 میلی گرم

Staparkin 100/25/200MG TAB

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
دوپامینرژیک ها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب