قرص لوکرازید 50/12.5 میلی گرم

LOCRAZIDE 50/12.5MG Tablet

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب