عصاره موضعی دم اسب زردبند

Equisetum ZardBand Topical Drop

داروسازی زردبند [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "عصاره موضعی دم اسب زردبند" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب