قطره خوراکی سلیمارین زردبند

Silymarin ZardBand Drop

داروسازی زردبند [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "قطره خوراکی سلیمارین زردبند" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب