آمپول ساندیمون 250میلی گرم/ 5 میلی لیتر


SANDIMMUN® 250MG/5ML AMP

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
مهار کننده های ایمنی

NOVARTIS

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب