آمپول دیفن هیدرامین 50میلی گرم/میلی لیتر رها


Diphenhydramine 50mg/ml Amp Raha

داروسازی رها [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب