دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی سها زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص نیتروفورانتوئین-سها 100 میلی گرم
NITROFURANTOIN-SOHA 100MG TAB
1228045622 Nitrofurantoin
2
قرص متفورمین-سها چهارباغ 1000 میلی گرم
METFORMIN-SOHA CHARBAGH 1000MG TAB
1228127595 Metformin Hydrochloride
3
قرص کلومیپرامین-سها 25 میلی گرم
CLOMIPRAMINE-SOHA 25MG TAB
1228126987 Clomipramine Hydrochloride
4
قرص کلومیپرامین-سها 50 میلی گرم
CLOMIPRAMINE-SOHA 50MG TAB
1228039324 Clomipramine Hydrochloride
5
قرص کلومیپرامین سها 10 میلی گرم
CLOMIPRAMINE SOHA 10MG TAB
1228126970 Clomipramine Hydrochloride
6
قرص تریمیپرامین-سها 25 میلی گرم
TRIMIPRAMINE-SOHA 25MG TAB
1228089060 Trimipramine
7
قرص ونلافاکسین-سها چهارباغ 37.5 میلی گرم
VENLAFAXINE-SOHA CHARBAGH 37.5MG TAB
1228140686 Venlafaxine Hydrochloride
8
قرص ونلافاکسین-سها چهارباغ 75 میلی گرم
VENLAFAXINE-SOHA CHARBAGH 75MG TAB
1228140693 Venlafaxine Hydrochloride
9
کپسول زونسماید 100 میلی گرم سها چهارباغ
ZONISAMIDE-SOHA CHARBAGH 100MG CAP
1228127458 Zonisamide
10
قرص پیریمتامین-سها 25 میلی گرم
PYRIMETHAMINE-SOHA 25MG TAB
1228077142 Pyrimethamine
11
قرص تولتریدون-سها 2 میلی گرم
TOLTERODINE-SOHA 2MG TAB
1228109621 Tolterodine Tartrate
12
قرص تولتریدون-سها 1 میلی گرم
TOLTERODINE-SOHA 1MG TAB
1228109614 Tolterodine Tartrate
13
قرص لترزول-سها 2.5 میلی گرم
LETROZOLE-SOHA 2.5MG TAB
1228045615 Letrozole
14
قرص دونپزیل-سها چهارباغ 5 میلی گرم
DONEPEZIL-SOHA CHARBAGH 5MG TAB
1228127649 Donepezil Hydrochloride
15
قرص دونپزیل-سها چهارباغ 10 میلی گرم
DONEPEZIL-SOHA CHARBAGH 10MG TAB
1228127564 Donepezil Hydrochloride
16
کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 6 میلی گرم
RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 6MG CAP
1228127489 Rivastigmine
17
کپسول ریواستیگمین زهراوی 1.5 میلی گرم
RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 1.5MG CAP
1228127472 Rivastigmine
18
کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 3 میلی گرم
RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 3MG CAP
1228127496 Rivastigmine
19
کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 4.5 میلی گرم
RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 4.5MG CAP
1228127465 Rivastigmine
20
قرص فیناستراید-سها 1 میلی گرم
FINASTERIDE-SOHA 1MG TAB
1228047541 Finasteride
21
قرص فیناستراید-سها 5 میلی گرم
FINASTERIDE-SOHA 5MG TAB
1228047558 Finasteride
22
کپسول کلیندامایسین-سها چهارباغ 300 میلی گرم
CLINDAMYCIN-SOHA CHARBAGH 300MG CAP
1228127502 Clindamycin
23
کپسول کلیندامایسین-سها چهارباغ 150 میلی گرم
CLINDAMYCIN-SOHA CHARBAGH 150MG CAP
1228127632 Clindamycin
24
کپسول ترامادول-سها 50 میلی گرم
TRAMADOL-SOHA 50MG CAP
1228052873 Tramadol Hydrochloride
25
قرص ناپروکسن-سها 250 میلی گرم
NAPROXEN-SOHA 250MG TAB
1228065545 Naproxen
26
قرص ناپروکسن-سها 500 میلی گرم
NAPROXEN-SOHA 500MG TAB
1228098260 Naproxen
27
قرص بوپرونورفین-سها 8 میلی گرم
BUPRENORPHINE-SOHA 8MG SL TAB
1228074424 Buprenorphine
28
قرص زیرزبانی بوپرنورفین-سها 2 میلی گرم
BUPRENORPHINE-SOHA 2MG SL TAB
1228074431 Buprenorphine
29
شربت رانیتیدین-سها 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر
RANITIDINE-SOHA 75MG/5ML 240ML SYRUP
1228101892 Ranitidine
30
قرص رانیسید 300 میلی گرم
RANICID 300MG TAB
1228134906 Ranitidine
31
قرص مبورین-سها چهارباغ 135 میلی گرم
MEBEVERINE-SOHA CHARBAGH 135MG TAB
1228099199 Mebeverine Hydrochloride
32
کپسول امپرازول-سها چهارباغ 20 میلی گرم
OMEPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 20MG CAP
1228127519 Omeprazole
33
شربت لاکتولوز-سها 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر
LACTULOSE-SOHA 10G/15ML 240ML SYRUP
1228105753 Lactulose
34
قرص نیتروگلسیرین-سها چهارباغ 2.6 میلی گرم
NITROGLYCERIN-SOHA CHARBAGH 2.6MG TAB
1228098307 Nitroglycerin
35
قرص آملودیپین-سها چهارباغ 5 میلی گرم
AMLODIPINE-SOHA CHARBAGH 5MG TAB
1228044090 Amlodipine Besilate
36
قرص مونته لوکاست-سها چهارباغ 10 میلی گرم
MONTELUKAST-SOHA CHARBAGH 10MG TAB
1228127540 Montelukast Sodium
37
سوسپانسیون سهاژل
SOHAGEL SUSP
1228045646 Aluminium MG
38
قرص آلومینیوم ام جی-سها
ALUMINIUM MG-SOHA TAB
1228045653 Aluminium MG
39
قرص والزارتان-سها چهارباغ 80 میلی گرم
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 80MG TAB
1228127601 Valsartan
40
قرص والزارتان-سها چهارباغ 160 میلی گرم
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 160MG TAB
1228127571 Valsartan
41
قرص والزارتان-سها چهارباغ 40 میلی گرم
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 40MG TAB
1228127588 Valsartan
42
کپسول آسیفن
Acifen capsule
1228096679 Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
43
قرص لیزیپریل-اچ 20/12.5 میلی گرم
LISIPRIL-H 20/12.5MG TAB
1228127625 LISINOPRIL+HYDROCHLOROTHIAZIDE
44
قرص ممانتین-سها چهارباغ 10 میلی گرم
MEMANTINE-SOHA CHARBAGH 10MG TAB
1228127533 Memantine Hydrochloride
45
قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 25 میلی گرم
CAPTOPRIL-SOHA CHARBAGH 25MG TAB
1228100369 Captopril
46
قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 50 میلی گرم
CAPTOPRIL-SOHA CHARBAGH 50MG TAB
1228105739 Captopril
47
کپسول لانسوپرازول-سها چهارباغ 15 میلی گرم
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 15MG CAP
1228138911 Lansoprazole
48
کپسول لانزوپرازول-سها چهارباغ 30 میلی گرم
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 30MG CAP
1228138928 Lansoprazole
49
قرص کتوکونازول-سها 200 میلی گرم
KETOCONAZOLE-SOHA 200MG TAB
1228045684 Ketoconazole
50
قرص ایبوپروفن-سها 400 میلی گرم
IBUPROFEN-SOHA 400MG TAB
1228098253 Ibuprofen
51
سوسپانسیون ایبوپروفن-سها 100میلی گرم/5میلی لیتر
IBUPROFEN-SOHA 100MG/5ML SUSP
1228065538 Ibuprofen
52
قرص توپیرامات-سها چهارباغ 50 میلی گرم
TOPIRAMATE-SOHA CHARBAGH 50MG TAB
1228113406 Topiramate
53
قرص توپیرامات-سها چهارباغ 25 میلی گرم
TOPIRAMATE-SOHA CHARBAGH 25MG TAB
1228113390 Topiramate
54
قرص توپیرامات-سها چهارباغ 100 میلی گرم
TOPIRAMATE-SOHA CHARBAGH 100MG TAB
1228101861 Topiramate
55
قرص اکسی کدون-سها 5 میلی گرم
OXYCODONE-SOHA 5MG TAB
1228109980 Oxycodone Hydrochloride
56
سوسپانسیون استامینوفن-سها
ACETAMINOPHEN-SOHA SUSP
1228065521 Acetaminophen
57
قرص استامینوفن-سها 325 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-SOHA 325MG TAB
1228064012 Acetaminophen
58
قرص استامینوفن-سها 500 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-SOHA 500MG TAB
1228064029 Acetaminophen
59
قرص استامینوفن کدئین سها 310 میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE SOHA (300+10)MG TAB
1228045707 Acetaminophen+Codeine
60
سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید سها 8% 240 میلی لیتر
MAGNESIUM HYDROXIDE SOHA 8% 240ML SUSP
1228049989 Magnesium Hydroxide
61
قرص کارودیلول-سها 6.25 میلی گرم
CARVEDILOL-SOHA 6.25MG TAB
1228101656 Carvedilol
62
قرص کارودیلول-سها 12.5 میلی گرم
CARVEDILOL-SOHA 12.5MG TAB
1228101366 Carvedilol
63
سوسپانسیون کاربامازپین-سها 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
CARBAMAZEPINE-SOHA 100MG/5ML SUSP
1228094385 Carbamazepine
64
قرص ستریزین-سها 10 میلی گرم
CETIRIZINE-SOHA 10MG TAB
1228131608 Cetirizine Hydrochloride
65
قرص کتوتیفن-سها چهارباغ 1 میلی گرم
KETOTIFEN-SOHA CHARBAGH 1MG TAB
1228064005 Ketotifen Fumarate
66
شربت کتوتیفن-سها
KETOTIFEN-SOHA SYRUP
1228045608 Ketotifen Fumarate
67
قرص ایزوسورباید-سها 10 میلی گرم
ISOSORBIDE-SOHA 10MG TAB
1228047503 Isosorbide Dinitrate
68
کپسول نورولپتین 100 میلی گرم
NEUROLEPTIN 100MG CAP
1228079849 Gabapentin
69
قرص تیزانیدین-سها جهارباغ 4 میلی گرم
TIZANIDINE-SOHA CHARBAGH 4MG TAB
1228127557 Tizanidine Hydrochloride
70
قرص سوکرالفیت-سها 500 میلی گرم
SUCRALFATE-SOHA 500MG TAB
1228047510 Sucralfate
71
قرص سرترالین-سها 50 میلی گرم
SERTRALIN-SOHA 50MG TAB
1228047534 Sertraline Hydrochloride
72
قرص سرترالین-سها 100 میلی گرم
SERTRALIN-SOHA 100MG TAB
1228047565 Sertraline Hydrochloride
73
قرص فنی توئین کامپاند-سها 100/50 میلی گرم
PHENYTOIN COMPOUND-SOHA CHARBAGH100/50MG TAB
1228080869 Phenytoin
74
سوسپانسیون ام جی اس-سها
ALUMINIUM MGS-SOHA SUSP
1228101847 Aluminium MGS
75
کپسول نورولپتین 300 میلی گرم
NEUROLEPTIN 300MG CAP
1228101878 Gabapentin
76
کپسول نورولپتین 400 میلی گرم
NEUROLEPTIN 400MG CAP
1228076152 Gabapentin
77
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 120 میلی گرم
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 120MG TAB
1228102387 Fexofenadine Hydrochloride
78
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 180 میلی گرم
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 180MG TAB
1228102363 Fexofenadine Hydrochloride
79
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 60 میلی گرم
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 60MG TAB
1228102370 Fexofenadine Hydrochloride
بازگشت به لیست شرکت ها