دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی سها زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص نیتروفورانتوئین-سها 100 میلی گرم
NITROFURANTOIN-SOHA 100MG TAB
1228045622 Nitrofurantoin
2
قرص تریمیپرامین-سها 25 میلی گرم
TRIMIPRAMINE-SOHA 25MG TAB
1228089060 Trimipramine
3
قرص توپیرامات-سها چهارباغ 50 میلی گرم
TOPIRAMATE-SOHA CHARBAGH 50MG TAB
1228113406 Topiramate
4
قرص توپیرامات-سها چهارباغ 100 میلی گرم
TOPIRAMATE-SOHA CHARBAGH 100MG TAB
1228101861 Topiramate
5
قرص توپیرامات-سها چهارباغ 25 میلی گرم
TOPIRAMATE-SOHA CHARBAGH 25MG TAB
1228113390 Topiramate
6
کپسول زونسماید 100 میلی گرم سها چهارباغ
ZONISAMIDE-SOHA CHARBAGH 100MG CAP
1228127458 Zonisamide
7
قرص کتوکونازول-سها 200 میلی گرم
KETOCONAZOLE-SOHA 200MG TAB
1228045684 Ketoconazole
8
قرص پیریمتامین-سها 25 میلی گرم
PYRIMETHAMINE-SOHA 25MG TAB
1228077142 Pyrimethamine
9
قرص تولتریدون-سها 2 میلی گرم
TOLTERODINE-SOHA 2MG TAB
1228109621 Tolterodine Tartrate
10
قرص تولتریدون-سها 1 میلی گرم
TOLTERODINE-SOHA 1MG TAB
1228109614 Tolterodine Tartrate
11
قرص لترزول-سها 2.5 میلی گرم
LETROZOLE-SOHA 2.5MG TAB
1228045615 Letrozole
12
قرص دونپزیل-سها چهارباغ 5 میلی گرم
DONEPEZIL-SOHA CHARBAGH 5MG TAB
1228127649 Donepezil Hydrochloride
13
قرص دونپزیل-سها چهارباغ 10 میلی گرم
DONEPEZIL-SOHA CHARBAGH 10MG TAB
1228127564 Donepezil Hydrochloride
14
کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 6 میلی گرم
RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 6MG CAP
1228127489 Rivastigmine
15
کپسول ریواستیگمین زهراوی 1.5 میلی گرم
RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 1.5MG CAP
1228127472 Rivastigmine
16
کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 3 میلی گرم
RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 3MG CAP
1228127496 Rivastigmine
17
کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 4.5 میلی گرم
RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 4.5MG CAP
1228127465 Rivastigmine
18
قرص ممانتین-سها چهارباغ 10 میلی گرم
MEMANTINE-SOHA CHARBAGH 10MG TAB
1228127533 Memantine Hydrochloride
19
کپسول کلیندامایسین-سها چهارباغ 300 میلی گرم
CLINDAMYCIN-SOHA CHARBAGH 300MG CAP
1228127502 Clindamycin
20
کپسول کلیندامایسین-سها چهارباغ 150 میلی گرم
CLINDAMYCIN-SOHA CHARBAGH 150MG CAP
1228127632 Clindamycin
21
قرص استامینوفن-سها 500 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-SOHA 500MG TAB
1228064029 Acetaminophen
22
قرص استامینوفن-سها 325 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-SOHA 325MG TAB
1228064012 Acetaminophen
23
سوسپانسیون استامینوفن-سها
ACETAMINOPHEN-SOHA SUSP
1228065521 Acetaminophen
24
قرص اکسی کدون-سها 5 میلی گرم
OXYCODONE-SOHA 5MG TAB
1228109980 Oxycodone Hydrochloride
25
سوسپانسیون ایبوپروفن-سها 100میلی گرم/5میلی لیتر
IBUPROFEN-SOHA 100MG/5ML SUSP
1228065538 Ibuprofen
26
قرص ایبوپروفن-سها 400 میلی گرم
IBUPROFEN-SOHA 400MG TAB
1228098253 Ibuprofen
27
قرص بوپرونورفین-سها 8 میلی گرم
BUPRENORPHINE-SOHA 8MG SL TAB
1228074424 Buprenorphine
28
قرص زیرزبانی بوپرنورفین-سها 2 میلی گرم
BUPRENORPHINE-SOHA 2MG SL TAB
1228074431 Buprenorphine
29
شربت رانیتیدین-سها 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر
RANITIDINE-SOHA 75MG/5ML 240ML SYRUP
1228101892 Ranitidine
30
قرص رانیسید 150 میلی گرم
RANICID 150MG TAB
1228045639 Ranitidine
31
قرص رانیسید 300 میلی گرم
RANICID 300MG TAB
1228134906 Ranitidine
32
کپسول امپرازول-سها چهارباغ 20 میلی گرم
OMEPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 20MG CAP
1228127519 Omeprazole
33
کپسول لانسوپرازول-سها چهارباغ 15 میلی گرم
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 15MG CAP
1228138911 Lansoprazole
34
کپسول لانزوپرازول-سها چهارباغ 30 میلی گرم
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 30MG CAP
1228138928 Lansoprazole
35
قرص نیتروگلسیرین-سها چهارباغ 2.6 میلی گرم
NITROGLYCERIN-SOHA CHARBAGH 2.6MG TAB
1228098307 Nitroglycerin
36
قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 25 میلی گرم
CAPTOPRIL-SOHA CHARBAGH 25MG TAB
1228100369 Captopril
37
قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 50 میلی گرم
CAPTOPRIL-SOHA CHARBAGH 50MG TAB
1228105739 Captopril
38
قرص آملودیپین-سها چهارباغ 5 میلی گرم
AMLODIPINE-SOHA CHARBAGH 5MG TAB
1228044090 Amlodipine Besilate
39
قرص مونته لوکاست-سها چهارباغ 10 میلی گرم
MONTELUKAST-SOHA CHARBAGH 10MG TAB
1228127540 Montelukast Sodium
40
سوسپانسیون سهاژل
SOHAGEL SUSP
1228045646 Aluminium MG
41
قرص آلومینیوم ام جی-سها
ALUMINIUM MG-SOHA TAB
1228045653 Aluminium MG
42
قرص والزارتان-سها چهارباغ 80 میلی گرم
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 80MG TAB
1228127601 Valsartan
43
قرص والزارتان-سها چهارباغ 160 میلی گرم
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 160MG TAB
1228127571 Valsartan
44
قرص والزارتان-سها چهارباغ 40 میلی گرم
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 40MG TAB
1228127588 Valsartan
45
کپسول آسیفن
Acifen capsule
1228096679 Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
46
فنی توئین کامپاند-سها چهارباغ 100/50 میلی گرم
PHENYTOIN COMPOUND-SOHA CHARBAGH 100/50MG TAB
1228080869 Phenytoin Compound
47
قرص پنتاکسور 75 میلی گرم
PENTAXOR 75MG TAB
1228140693 Venlafaxine Hydrochloride
48
قرص پنتاکسور 37.5 میلی گرم
PENTAXOR 37.5MG TAB
1228140686 Venlafaxine Hydrochloride
49
کپسول ترامادول-سها 50 میلی گرم
TRAMADOL-SOHA 50MG CAP
1228052873 Tramadol Hydrochloride
50
قرص ناپروکسن-سها 500 میلی گرم
NAPROXEN-SOHA 500MG TAB
1228098260 Naproxen
51
قرص ناپروکسن-سها 250 میلی گرم
NAPROXEN-SOHA 250MG TAB
1228065545 Naproxen
52
قرص متفوربت 1000 میلی گرم
METFORBET 1000MG TAB
1228127595 Metformin Hydrochloride
53
قرص مبورین-سها چهارباغ 135 میلی گرم
MEBEVERINE-SOHA CHARBAGH 135MG TAB
1228099199 Mebeverine Hydrochloride
54
قرص کلومیپرامین سها 10 میلی گرم
CLOMIPRAMINE SOHA 10MG TAB
1228126970 Clomipramine Hydrochloride
55
قرص کلومیپرامین-سها 50 میلی گرم
CLOMIPRAMINE-SOHA 50MG TAB
1228039324 Clomipramine Hydrochloride
56
قرص کلومیپرامین-سها 25 میلی گرم
CLOMIPRAMINE-SOHA 25MG TAB
1228126987 Clomipramine Hydrochloride
57
شربت لاکتولوز-سها 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر
LACTULOSE-SOHA 10G/15ML 240ML SYRUP
1228105753 Lactulose
58
قرص فیناستراید-سها 1 میلی گرم
FINASTERIDE-SOHA 1MG TAB
1228047541 Finasteride
59
قرص فیناستراید-سها 5 میلی گرم
FINASTERIDE-SOHA 5MG TAB
1228047558 Finasteride
60
قرص لیزیپریل-اچ 20/12.5 میلی گرم
LISIPRIL-H 20/12.5MG TAB
1228127625 Lisinopril+Hydrochlorothiazide
61
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 120 میلی گرم
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 120MG TAB
1228102387 Fexofenadine Hydrochloride
62
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 180 میلی گرم
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 180MG TAB
1228102363 Fexofenadine Hydrochloride
63
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 60 میلی گرم
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 60MG TAB
1228102370 Fexofenadine Hydrochloride
64
قرص تیزانیدین-سها جهارباغ 4 میلی گرم
TIZANIDINE-SOHA CHARBAGH 4MG TAB
1228127557 Tizanidine Hydrochloride
65
قرص سوکرالفیت-سها 500 میلی گرم
SUCRALFATE-SOHA 500MG TAB
1228047510 Sucralfate
66
سوسپانسیون ام جی اس-سها
ALUMINIUM MGS-SOHA SUSP
1228101847 Aluminium MGS
67
سوسپانسیون کاربامازپین-سها 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
CARBAMAZEPINE-SOHA 100MG/5ML SUSP
1228094385 Carbamazepine
68
قرص کتوتیفن-سها چهارباغ 1 میلی گرم
KETOTIFEN-SOHA CHARBAGH 1MG TAB
1228064005 Ketotifen Fumarate
69
شربت کتوتیفن-سها
KETOTIFEN-SOHA SYRUP
1228045608 Ketotifen Fumarate
70
قرص ایزوسورباید-سها 10 میلی گرم
ISOSORBIDE-SOHA 10MG TAB
1228047503 Isosorbide Dinitrate
71
قرص استامینوفن کدئین سها 310 میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE SOHA (300+10)MG TAB
1228045707 Acetaminophen+Codeine
72
قرص موکسی فلوکزاسین-سها 400 میلی گرم
MOXIFLOXACIN-SOHA 400MG TAB
1228143526 Moxifloxacin Hydrochloride
73
قرص سرترالین-سها 50 میلی گرم
SERTRALIN-SOHA 50MG TAB
1228047534 Sertraline Hydrochloride
74
قرص سرترالین-سها 100 میلی گرم
SERTRALIN-SOHA 100MG TAB
1228047565 Sertraline Hydrochloride
75
سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید سها 8% 240 میلی لیتر
MAGNESIUM HYDROXIDE SOHA 8% 240ML SUSP
1228049989 Magnesium Hydroxide
76
قرص کارودیلول-سها 6.25 میلی گرم
CARVEDILOL-SOHA 6.25MG TAB
1228101656 Carvedilol
77
قرص کارودیلول-سها 12.5 میلی گرم
CARVEDILOL-SOHA 12.5MG TAB
1228101366 Carvedilol
78
قرص ستریزین-سها 10 میلی گرم
CETIRIZINE-SOHA 10MG TAB
1228131608 Cetirizine Hydrochloride
79
کپسول نورولپتین 100 میلی گرم
NEUROLEPTIN 100MG CAP
1228079849 Gabapentin
80
کپسول نورولپتین 300 میلی گرم
NEUROLEPTIN 300MG CAP
1228101878 Gabapentin
81
کپسول نورولپتین 400 میلی گرم
NEUROLEPTIN 400MG CAP
1228076152 Gabapentin
بازگشت به لیست شرکت ها