دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی سها زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص بوپرونورفین-سها 8 میلی گرم
BUPRENORPHINE-SOHA 8MG SL TAB
1228074424 Buprenorphine
2
قرص زیرزبانی بوپرنورفین-سها 2 میلی گرم
BUPRENORPHINE-SOHA 2MG SL TAB
1228074431 Buprenorphine
3
سوسپانسیون ایبوپروفن-سها 100میلی گرم/5میلی لیتر
IBUPROFEN-SOHA 100MG/5ML SUSP
1228065538 Ibuprofen
4
قرص ایبوپروفن-سها 400 میلی گرم
IBUPROFEN-SOHA 400MG TAB
1228098253 Ibuprofen
5
قرص استامینوفن-سها 325 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-SOHA 325MG TAB
1228064012 Acetaminophen
6
قرص استامینوفن-سها 500 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-SOHA 500MG TAB
1228064029 Acetaminophen
7
سوسپانسیون استامینوفن-سها
ACETAMINOPHEN-SOHA SUSP
1228065521 Acetaminophen
8
قرص ناپروکسن-سها 500 میلی گرم
NAPROXEN-SOHA 500MG TAB
1228098260 Naproxen
9
قرص ناپروکسن-سها 250 میلی گرم
NAPROXEN-SOHA 250MG TAB
1228065545 Naproxen
10
قرص اکسی کدون-سها 5 میلی گرم
OXYCODONE-SOHA 5MG TAB
1228109980 Oxycodone Hydrochloride
11
کپسول ترامادول-سها 50 میلی گرم
TRAMADOL-SOHA 50MG CAP
1228052873 Tramadol
12
قرص موکسی فلوکزاسین-سها 400 میلی گرم
MOXIFLOXACIN-SOHA 400MG TAB
1228143526 Moxifloxacin Hydrochloride
13
قرص نیتروفورانتوئین-سها 100 میلی گرم
NITROFURANTOIN-SOHA 100MG TAB
1228045622 Nitrofurantoin
14
قرص کلومیپرامین سها 10 میلی گرم
CLOMIPRAMINE SOHA 10MG TAB
1228126970 Clomipramine Hydrochloride
15
قرص کلومیپرامین-سها 50 میلی گرم
CLOMIPRAMINE-SOHA 50MG TAB
1228039324 Clomipramine Hydrochloride
16
قرص کلومیپرامین-سها 25 میلی گرم
CLOMIPRAMINE-SOHA 25MG TAB
1228126987 Clomipramine Hydrochloride
17
کپسول هایپی فور 425 میلی گرم
Hypifor 425mg Capsule
990633 Hypericum perforatum
18
قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم
Hypifor 250 F.C.Tablet
990632 Hypericum perforatum
19
کپسول کلیندامایسین-سها چهارباغ 150 میلی گرم
CLINDAMYCIN-SOHA CHARBAGH 150MG CAP
1228127632 Clindamycin
20
کپسول کلیندامایسین-سها چهارباغ 300 میلی گرم
CLINDAMYCIN-SOHA CHARBAGH 300MG CAP
1228127502 Clindamycin
21
قرص توپیرامات-سها چهارباغ 100 میلی گرم
TOPIRAMATE-SOHA CHARBAGH 100MG TAB
1228101861 Topiramate
22
قرص توپیرامات-سها چهارباغ 50 میلی گرم
TOPIRAMATE-SOHA CHARBAGH 50MG TAB
1228113406 Topiramate
23
قرص توپیرامات-سها چهارباغ 25 میلی گرم
TOPIRAMATE-SOHA CHARBAGH 25MG TAB
1228113390 Topiramate
24
قرص پیریمتامین-سها 25 میلی گرم
PYRIMETHAMINE-SOHA 25MG TAB
1228077142 Pyrimethamine
25
قرص سرترالین-سها 50 میلی گرم
SERTRALIN-SOHA 50MG TAB
1228047534 Sertraline
26
قرص سرترالین-سها 100 میلی گرم
SERTRALIN-SOHA 100MG TAB
1228047565 Sertraline
27
قرص تریمیپرامین-سها 25 میلی گرم
TRIMIPRAMINE-SOHA 25MG TAB
1228089060 Trimipramine
28
قرص پنتاکسور 37.5 میلی گرم
PENTAXOR 37.5MG TAB
1228140686 Venlafaxine
29
قرص پنتاکسور 75 میلی گرم
PENTAXOR 75MG TAB
1228140693 Venlafaxine
30
قرص کتوتیفن-سها چهارباغ 1 میلی گرم
KETOTIFEN-SOHA CHARBAGH 1MG TAB
1228064005 Ketotifen Fumarate
31
شربت کتوتیفن-سها
KETOTIFEN-SOHA SYRUP
1228045608 Ketotifen Fumarate
32
قرص متفوربت 1000 میلی گرم
METFORBET 1000MG TAB
1228127595 Metformin Hydrochloride
33
قرص مونته لوکاست-سها چهارباغ 10 میلی گرم
MONTELUKAST-SOHA CHARBAGH 10MG TAB
1228127540 Montelukast Sodium
34
سوسپانسیون کاربامازپین-سها 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
CARBAMAZEPINE-SOHA 100MG/5ML SUSP
1228094385 Carbamazepine
35
قرص آملودیپین-سها چهارباغ 5 میلی گرم
AMLODIPINE-SOHA CHARBAGH 5MG TAB
1228044090 Amlodipine Besilate
36
کپسول نورولپتین 400 میلی گرم
NEUROLEPTIN 400MG CAP
1228076152 Gabapentin
37
کپسول نورولپتین 100 میلی گرم
NEUROLEPTIN 100MG CAP
1228079849 Gabapentin
38
قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 25 میلی گرم
CAPTOPRIL-SOHA CHARBAGH 25MG TAB
1228100369 Captopril
39
قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 50 میلی گرم
CAPTOPRIL-SOHA CHARBAGH 50MG TAB
1228105739 Captopril
40
کپسول نورولپتین 300 میلی گرم
NEUROLEPTIN 300MG CAP
1228101878 Gabapentin
41
کپسول زونسماید 100 میلی گرم سها چهارباغ
ZONISAMIDE-SOHA CHARBAGH 100MG CAP
1228127458 Zonisamide
42
قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم
Silarin 70mg F.C.Tablet
990116 Silybum marianum
43
قرص کتوکونازول-سها 200 میلی گرم
KETOCONAZOLE-SOHA 200MG TAB
1228045684 Ketoconazole
44
قرص ستریزین-سها 10 میلی گرم
CETIRIZINE-SOHA 10MG TAB
1228131608 Cetirizine Hydrochloride
45
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 120 میلی گرم
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 120MG TAB
1228102387 Fexofenadine Hydrochloride
46
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 180 میلی گرم
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 180MG TAB
1228102363 Fexofenadine Hydrochloride
47
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 60 میلی گرم
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 60MG TAB
1228102370 Fexofenadine Hydrochloride
48
قرص روکشدار سهالاکس
Sohalax F.C.Tablet
990190 Cassia Angustifolia
49
قرص تولتریدون-سها 2 میلی گرم
TOLTERODINE-SOHA 2MG TAB
1228109621 Tolterodine
50
قرص تولتریدون-سها 1 میلی گرم
TOLTERODINE-SOHA 1MG TAB
1228109614 Tolterodine
51
کپسول لانسوپرازول-سها چهارباغ 15 میلی گرم
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 15MG CAP
1228138911 Lansoprazole
52
کپسول لانزوپرازول-سها چهارباغ 30 میلی گرم
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 30MG CAP
1228138928 Lansoprazole
53
سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید سها 8% 240 میلی لیتر
MAGNESIUM HYDROXIDE SOHA 8% 240ML SUSP
1228049989 Magnesium Hydroxide
54
قرص سوکرالفیت-سها 500 میلی گرم
SUCRALFATE-SOHA 500MG TAB
1228047510 Sucralfate
55
قرص لترزول-سها 2.5 میلی گرم
LETROZOLE-SOHA 2.5MG TAB
1228045615 Letrozole
56
قرص تیزانیدین-سها جهارباغ 4 میلی گرم
TIZANIDINE-SOHA CHARBAGH 4MG TAB
1228127557 Tizanidine
57
کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 6 میلی گرم
RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 6MG CAP
1228127489 Rivastigmine
58
کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 4.5 میلی گرم
RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 4.5MG CAP
1228127465 Rivastigmine
59
کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 3 میلی گرم
RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 3MG CAP
1228127496 Rivastigmine
60
کپسول ریواستیگمین زهراوی 1.5 میلی گرم
RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 1.5MG CAP
1228127472 Rivastigmine
61
قرص فیناستراید-سها 1 میلی گرم
FINASTERIDE-SOHA 1MG TAB
1228047541 Finasteride
62
قرص فیناستراید-سها 5 میلی گرم
FINASTERIDE-SOHA 5MG TAB
1228047558 Finasteride
63
قرص کارودیلول-سها 12.5 میلی گرم
CARVEDILOL-SOHA 12.5MG TAB
1228101366 Carvedilol
64
قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم
Valiris 545mg F.C.Tablet
990620 Valeriana officinalis
65
قرص کارودیلول-سها 6.25 میلی گرم
CARVEDILOL-SOHA 6.25MG TAB
1228101656 Carvedilol
66
قرص نیتروگلسیرین-سها چهارباغ 2.6 میلی گرم
NITROGLYCERIN-SOHA CHARBAGH 2.6MG TAB
1228098307 Nitroglycerin
67
قرص ایزوسورباید-سها 10 میلی گرم
ISOSORBIDE-SOHA 10MG TAB
1228047503 Isosorbide Dinitrate
68
کپسول آسیفن
Acifen capsule
1228096679 Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
69
قرص لیزیپریل-اچ 20/12.5 میلی گرم
LISIPRIL-H 20/12.5MG TAB
1228127625 Lisinopril+Hydrochlorothiazide
70
قرص والزارتان-سها چهارباغ 40 میلی گرم
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 40MG TAB
1228127588 Valsartan
71
قرص والزارتان-سها چهارباغ 160 میلی گرم
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 160MG TAB
1228127571 Valsartan
72
قرص والزارتان-سها چهارباغ 80 میلی گرم
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 80MG TAB
1228127601 Valsartan
73
شربت لاکتولوز-سها 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر
LACTULOSE-SOHA 10G/15ML 240ML SYRUP
1228105753 Lactulose
74
قرص مبورین-سها چهارباغ 135 میلی گرم
MEBEVERINE-SOHA CHARBAGH 135MG TAB
1228099199 Mebeverine Hydrochloride
75
کپسول امپرازول-سها چهارباغ 20 میلی گرم
OMEPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 20MG CAP
1228127519 Omeprazole
76
قرص رانیسید 150 میلی گرم
RANICID 150MG TAB
1228045639 Ranitidine
77
قرص رانیسید 300 میلی گرم
RANICID 300MG TAB
1228134906 Ranitidine
78
شربت رانیتیدین-سها 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر
RANITIDINE-SOHA 75MG/5ML 240ML SYRUP
1228101892 Ranitidine
79
قرص دونپزیل-سها چهارباغ 5 میلی گرم
DONEPEZIL-SOHA CHARBAGH 5MG TAB
1228127649 Donepezil Hydrochloride
80
قرص دونپزیل-سها چهارباغ 10 میلی گرم
DONEPEZIL-SOHA CHARBAGH 10MG TAB
1228127564 Donepezil Hydrochloride
81
قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم
Cratonic-S 100mg F.C.Tablet
990279 Crataegus aemula
82
قرص روکشدار اکیناسها
Echinasoha F.C.Tablet
990500 Echinaceae purpurea
83
قرص ممانتین-سها چهارباغ 10 میلی گرم
MEMANTINE-SOHA CHARBAGH 10MG TAB
1228127533 Memantine Hydrochloride
84
سوسپانسیون سهاژل
SOHAGEL SUSP
1228045646 Aluminium MG
85
قرص آلومینیوم ام جی-سها
ALUMINIUM MG-SOHA TAB
1228045653 Aluminium MG
86
سوسپانسیون ام جی اس-سها
ALUMINIUM MGS-SOHA SUSP
1228101847 Aluminium MGS
87
قرص استامینوفن کدئین سها 310 میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE SOHA (300+10)MG TAB
1228045707 Acetaminophen+Codeine
88
فنی توئین کامپاند-سها چهارباغ 100/50 میلی گرم
PHENYTOIN COMPOUND-SOHA CHARBAGH 100/50MG TAB
1228080869 Phenytoin Compound
بازگشت به لیست شرکت ها