دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی تهران دارو زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص ایبوپروفن-تداقارم 200 میلی گرم
IBUPROFEN-TEDAPHARMA 200MG TAB
1228055812 Ibuprofen
2
کپسول تدافن 200 میلی گرم
TEDAPHEN 200MG CAP
1228176364 Ibuprofen
3
کپسول تدافن 400 میلی گرم
TEDAPHEN 400MG CAP
1228176357 Ibuprofen
4
سوسپانسیون ایبوبروفن-تدافارم 100 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
IBUPROFEN-TEDAPHARM 100MG/5ML 120ML SUSP
1228084157 Ibuprofen
5
دهان شویه بنزاسول 0.15% 120 میلی لیتر
BENZASOL 0.15% 120ML MOUTH WASH
1228032127 Benzydamine Hydrochloride
6
کپسول سبکس 100 میلی گرم
CEBEX 100MG CAP
1228046001 Celecoxib
7
کپسول کبکس 200 میلی گرم
CEBEX 200MG CAP
1228032066 Celecoxib
8
قرص ایبوپروفن-تدافارم 400 میلی گرم
IBUPROFEN-TEDAPHARM 400MG TAB
1228055829 Ibuprofen
9
کپسول دیکلوتارد 100 میلی گرم
DICOTARD 100MG CAP
1228034916 Diclofenac
10
قرص سیپروتد 500 میلی گرم
CIPROTED® 500MG TAB
1228055287 Ciprofloxacin
11
قرص سیپروتد 250 میلی گرم
CIPROTED® 250MG TAB
1228055270 Ciprofloxacin
12
قرص کوتریکسول 80/400 میلی گرم
COTRIXOLE 400/80MG TAB
1228046025 Co-trimoxazole
13
سوسپانسیون کوتریکسول 120 میلی لیتر
COTRIXOLE 120ML SUSP
1228046049 Co-trimoxazole
14
قرص کوتریکسول 20/100 میلی گرم
COTRIXOLE 100/20MG TAB
1228046032 Co-trimoxazole
15
قرص کوتریکسول فورت 160/800 میلی گرم
COTRIXOLE FORTE 800/160MG TAB
1228055256 Co-trimoxazole
16
قرص استامین 500 میلی گرم
ACETAMIN 500MG TAB
1228046018 Acetaminophen
17
قرص استامین 325 میلی گرم
ACETAMIN 325MG TAB
1228044250 Acetaminophen
18
سوسپانسیون استامینوفن تهران دارو 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
ACETAMINOPHEN TEHRANDAROU 120MG/5ML SUSP
1228058707 Acetaminophen
19
قرص لیتمون 300 میلی گرم
LITMON 300MG TAB
1228047169 Lithium Carbonate
20
قرص اینوسترال 50 میلی گرم
INOSTRAL 50MG TAB
1228057229 Sertraline
21
قرص اینوسترال 100 میلی گرم
INOSTRAL 100MG TAB
1228056406 Sertraline
22
قرص تدامول 50 میلی گرم
TEDAMOL 50MG TAB
1228045967 Tramadol
23
قرص تدامول 100 میلی گرم
TEDAMOL 100MG TAB
1228045974 Tramadol
24
کرم موضعی کلوتریمازول تهران دارو 1% 15 گرم
CLOTRIMAZOLE TEHRAN DAROU 1% 15G TOP CREAM
1228044311 Clotrimazole
25
قرص آهسته رهش تدامول 100 میلی گرم
TEDAMOL 100MG SR TAB
1228045981 Tramadol
26
قرص روکشدار تداپروکس 500 میلی گرم
TEDAPROX 500MG EC TAB
1228041129 Naproxen
27
قرص تداپروکس 250 میلی گرم
TEDAPROX 250MG TAB
1228032097 Naproxen
28
قرص فکسوتد 120 میلی گرم
FEXOTED 120MG TAB
1228131189 Fexofenadine
29
قرص فکسوتد 180 میلی گرم
FEXOTED 180MG TAB
1228205859 Fexofenadine
30
قرص فکسوتد 60 میلی گرم
FEXOTED 60MG TAB
1228093364 Fexofenadine
31
کپسول نرم ژلاپروکس 200 میلی گرم
GELAPROX 200MG SOFT GEL CAP
1228220821 Naproxen
32
شربت لوراتد 1 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر
LORATED 1MG/ML 60ML SYRUP
1228032141 Loratadine
33
قرص روماتورست 200 میلی گرم
ROMATOREST 200MG TAB
1228056451 Hydroxychloroquine
34
قرص نالیدکس 500 میلی گرم
NALIDEX 500MG TAB
1228032073 Nalidixic Acid
35
سوسپانسیون نالیدکس 60میلی گرم/میلی لیتر
NALIDEX 60MG/ML 120ML SUSP
1228032134 Nalidixic Acid
36
قرص اوفلوزین 400 میلی گرم
OFLOZIN 400MG TAB
1228126468 Ofloxacin
37
قرص ووکسام 100 میلی گرم
VOXAM 100MG TAB
1228148996 Fluvoxamine
38
قرص ووکسام 50 میلی گرم
VOXAM 50MG TAB
1228032042 Fluvoxamine
39
قرص سیتالوتد 20 میلی گرم
CITALOTED 20MG TAB
1228047121 Citalopram
40
قرص سیتالوتد 40 میلی گرم
CITALOTED 40MG TAB
1228047138 Citalopram
41
کپسول آهسته رهش وکسور ای آر 75 میلی گرم
VEXOR ER 75MG EXTENDED RELEASE CAP
1228136986 Venlafaxine
42
قرص وکسور 75 میلی گرم
VEXOR 75MG TAB
1228136993 Venlafaxine
43
قرص وکسور 37.5 میلی گرم
VEXOR 37.5MG TAB
1228137006 Venlafaxine
44
کپسول وکسور ای آر 150 میلی گرم
VEXOR ER 150MG EXTENDED RELEASE CAP
1228136979 Venlafaxine
45
کپسول فلوکستین تهران دارو 10 میلی گرم
FLUOXETINE TEHRAN DAROU 10MG CAP
1228041105 Fluoxetine
46
کپسول فلوکستین تهران دارو 20 میلی گرم
FLUOXETINE TEHRAN DAROU 20MG CAP
1228041112 Fluoxetine
47
کپسول زونیتد 50 میلی گرم
ZONITED 50MG CAP
1228163746 Zonisamide
48
کپسول زونی تد 100 میلی گرم
ZONITED 100MG CAP
1228115226 Zonisamide
49
قرص زوسلیپ 10 میلی گرم
ZOSLEEP 10MG TAB
1228123535 Zolpidem
50
قرص زوسلیپ 5 میلی گرم
ZOSLEEP 5MG TAB
1228123542 Zolpidem
51
قرص کلونازپام تهران دارو 2 میلی گرم
CLONAZEPAM TEHRAN DAROU 2MG TAB
1228046063 Clonazepam
52
قرص کلونازپام تهران دارو 1 میلی گرم
CLONAZEPAM TEHRAN DAROU 1MG TAB
1228046056 Clonazepam
53
کپسول نوپینتین 300 میلی گرم
NOPAINTIN 300MG CAP
1228082535 Gabapentin
54
کپسول ایترانکس 100 میلی گرم
ITRANEX 100MG CAP
1228120503 Itraconazole
55
قرص سیپروهپتادین تهران دارو 4 میلی گرم
CYPROHEPTADINE TEHRAN DAROU 4MG TAB
1228044281 Cyproheptadine
56
قرص تدازین 10 میلی گرم
TEDAZINE 10MG TAB
1228041136 Hydroxyzine
57
شربت تدازین 10میلی گرم/5میلی لیتر
TEDAZINE 10MG/5ML SYRUP
1228041150 Hydroxyzine
58
قرص تدازین 25 میلی گرم
TEDAZINE 25MG TAB
1228041143 Hydroxyzine
59
قرص کاپتوپریل-تدافارم 25 میلی گرم
CAPTOPRIL-TEDAPHARM 25MG TAB
1228093401 Captopril
60
قرص کاپتوپریل-تدافارم 50 میلی گرم
CAPTOPRIL-TEDAPHARM 50MG TAB
1228093418 Captopril
61
قرص انالاپریل تهران دارو 10 میلی گرم
ENALAPRIL TEHRANDAROU 10MG TAB
1228106194 Enalapril
62
قرص انالاپریل تهران دارو 20 میلی گرم
ENALAPRIL TEHRAN DAROU 20MG TAB
1228039782 Enalapril
63
قرص انالاپریل تهران دارو 5 میلی گرم
ENALAPRIL TEHRAN DAROU 5MG TAB
1228039799 Enalapril
64
قرص زیموتد 10 میلی گرم
ZIMOTED 10MG TAB
1228070204 Ezetimibe
65
قرص لوزارتان-تدافارم 25 میلی گرم
LOSARTAN-TEDAPHARM 25MG TAB
1228056529 Losartan
66
قرص لوزارتان-تدافارم 50 میلی گرم
LOSARTAN-TEDAPHARM 50MG TAB
1228056536 Losartan
67
سوسپانسیون فورازولیدون تهران دارو
FURAZOLIDONE TEHRANDAROU SUSP
1228043864 Furazolidone
68
قرص فورابن 100 میلی گرم
FURABEN 100MG TAB
1228044298 Furazolidone
69
قرص الازین 2.5 میلی گرم
OLAZIN 2.5MG TAB
1228068102 Olanzapine
70
قرص الازین 15 میلی گرم
OLAZIN 15MG TAB
1228120534 Olanzapine
71
کرم الدوکین 4%
ELOQUINE 4% CREAM
1228047145 Hydroquinone
72
قرص آملوتد 5 میلی گرم
AMLOTED 5MG TAB
1228044205 Amlodipine
73
قرص آملوتد 10 میلی گرم
AMLOTED 10MG TAB
1228106217 Amlodipine
74
قرص آتنولول-تدافارم 100 میلی گرم
ATENOLOL-TEDAPHARM 100MG TAB
1228055300 Atenolol
75
قرص آتنولول-تدافارم 50 میلی گرم
ATENOLOL-TEDAPHARM 50MG TAB
1228055317 Atenolol
76
قرص کارویلول 6.25 میلی گرم
CARVILOL® 6.25MG TAB
1228066757 Carvedilol
77
قرص کارویلول 12.5 میلی گرم
CARVILOL® 12.5MG TAB
1228066740 Carvedilol
78
قرص کارویلول 25 میلی گرم
CARVILOL® 25MG TAB
1228066733 Carvedilol
79
قرص آلرآف 10 میلی گرم
ALLER OFF® 10MG TAB
1228106200 Cetirizine
80
قرص تویکس 75 میلی گرم
TEVIX 75MG TAB
1228097393 Clopidogrel
81
قرص تراولین 50 میلی گرم
TRAVELIN 50MG TAB
1228044274 Dimenhydrinate
82
الگزیر سیروفن
SYRUPHEN ELIXIR
1228030062 Diphenhydramine
83
قرص لووسیزین 5 میلی گرم
LEVOCIZIN 5MG TAB
1228120480 Levocetirizine
84
کپسول لانسوزول 30 میلی گرم
LANSOZOL 30MG CAP
1228149009 Lansoprazole
85
کپسول لانسوزول 15 میلی گرم
LANSOZOL 15MG CAP
1228148989 Lansoprazole
86
قرص تولرین 1 میلی گرم
TOLERIN 1MG TAB
1228078439 Tolterodine
87
قرص تولرین 2 میلی گرم
TOLERIN 2MG TAB
1228078422 Tolterodine
88
قرص تداپرول 50 میلی گرم
TEDAPROL 50MG TAB
1228131158 Metoprolol
89
قرص لومیدکس 2 میلی گرم
LOMIDEX 2MG TAB
1228032103 Loperamide
90
کپسول لومیدکس 2 میلی گرم
LOMIDEX® 2MG CAP
1228034923 Loperamide
91
قرص پروپراتد 20 میلی گرم
PROPRATED 20MG TAB
1228111266 Propranolol
92
قرص پروپراتد 40 میلی گرم
PROPRATED 40MG TAB
1228037559 Propranolol
93
قرص پروپراتد 10 میلی گرم
PROPRATED 10MG TAB
1228037542 Propranolol
94
قرص آسیکلوویر-تدافارم 400میلی گرم
ACICLOVIR-TEDAPHARM 400MG TAB
1228120527 Aciclovir
95
قرص وازاران 160 میلی گرم
VASARAN 160MG TAB
1228151354 Valsartan
96
قرص وازاران 80 میلی گرم
VASARAN 80MG TAB
1228158506 Valsartan
97
قرص وازاران 40 میلی گرم
VASARAN 40MG TAB
1228177767 Valsartan
98
پماد آنستیک 5%
ANESTIC 5% OINT
1228046087 Benzocaine
99
قرص آلپرازولام تهران دارو 0.5 میلی گرم
ALPRAZOLAM TEHRANDAROU 0.5MG TAB
1228032059 Alprazolam
100
قرص آلپرازولام تهران دارو 1 میلی گرم
ALPRAZOLAM TEHRANDAROU 1MG TAB
1228032158 Alprazolam
101
قرص آری پیفای 10 میلی گرم
ARIPIFY 10MG TAB
1228148927 Aripiprazole
102
قرص آری پیفای 15 میلی گرم
ARIPIFY 15MG TAB
1228151347 Aripiprazole
103
قرص بوسپیراکس 10 میلی گرم
BUSPIRAX 10MG TAB
1228110214 Buspirone
104
قرص بوسپیراکس 5 میلی گرم
BUSPIRAX 5MG TAB
1228026577 Buspirone
105
قرص مونته لوکاستد 10 میلی گرم
LUKASTED 10MG TAB
1228104251 Montelukast
106
قرص جویدنی لوکاستد 5 میلی گرم
LUKASTED 5MG CHEWABLE TAB
1228104466 Montelukast
107
شربت پزوتد 60 میلی لیتر
PSEUTED 30MG/5ML 60ML SYRUP
1228037566 Pseudoephedrine
108
کرم ترتینوئین تهران دارو 0.05%
TRETINOIN TEHRAN DAROU 0.05% CREAM
1228047152 Tretinoin
109
کرم دپانتکس 5%
DEPANTEX 5% CREAM
1228037528 Dexpanthenol
110
قرص تداگلیز 2.6 میلی گرم
TEDAGLYSE 2.6MG TAB
1228066726 Nitroglycerin
111
قرص تداگلیز 6.4 میلی گرم
TEDAGLYSE 6.4MG TAB
1228066719 Nitroglycerin
112
قرص لیزینوپریل-تدافارم 10 میلی گرم
LISINOPRIL-TEDAPHARM 10MG TAB
1228066771 Lisinopril
113
قرص لیزینوپرل-تدافارم 20 میلی گرم
LISINOPRIL-TEDAPHARM 20MG TAB
1228066764 Lisinopril
114
قرص لزینوپریل-تدافارم 5 میلی گرم
LISINOPRIL-TEDAPHARM 5MG TAB
1228066788 Lisinopril
115
شربت سیروفن کامپاند
SYRUPHEN COMPOUND SYRUP
1228055294 Diphenhydramine Compound
116
شربت گریفن 60 میلی لیتر
GRIPHEN 60ML SYRUP
1228056468 Pediatric Gripe
117
قرص فاموتد 40 میلی گرم
FAMOTED 40MG TAB
1228040955 Famotidine
118
قرص فاموتد 20 میلی گرم
FAMOTED 20MG TAB
1228040948 Famotidine
119
قرص مورین 135 میلی گرم
MEVERIN 135MG TAB
1228116049 Mebeverine
120
کپسول آهسته رهش مورین 200 میلی گرم
MEVERIN 200MG EXTENDED RELEASE CAP
1228148972 Mebeverine
121
کپسول پنتوبست 20 میلی گرم
PANTOBEST 20MG CAP
1228126482 Pantoprazole
122
سوسپانسیون سیساپراید تهران دارو 100 میلی لیتر
CISAPRIDE TEHRANDAROU 100ML SUSP
1228046100 Cisapride
123
کپسول پنتوبست 40 میلی گرم
PANTOBEST 40MG CAP
1228126499 Pantoprazole
124
کپسول امزول 20 میلی گرم
OMEZOL 20MG CAP
1228046094 Omeprazole
125
کرم بیکائین 30 گرم
BICAINE 30G CREAM
1228032110 Lidocaine-Local
126
قرص روباکسول 500 میلی گرم
ROBAXOLE 500MG TAB
1228046070 Methocarbamol
127
قرص تیزاتد 4 میلی گرم
TIZATED® 4MG TAB
1228104459 Tizanidine
128
کپسول سافت ژل ویتامین آ-تداژل 50000 واحد
VITAMIN A-TEDAGEL 50000IU SOFT GEL CAP
1228189241 Vitamin A
129
کپسول سافت ژل ویتامین آ-تداژل 25000 واحد
VITAMIN A-TEDAGEL 25000IU SOFT GEL CAP
1228189258 Vitamin A
130
قرص دایمتیکون تهران دارو 40 میلی گرم
DIMETHICONE TEHRAN DAROU 40MG TAB
1228036255 Dimeticone
131
کپسول نرم دایمتیکون اکتیویتد تهران دارو 180 میلی گرم
DIMETHICONE ACTIVATED TEHRANDAROU 180MG SOFT GE
1228199509 Dimeticone
132
قرص رموریل 4 میلی گرم
REMORIL 4MG TAB
1228075100 Galantamine
133
قرص رموریل 8 میلی گرم
REMORIL 8MG TAB
1228075117 Galantamine
134
قرص رموریل 12 میلی گرم
REMORIL 12MG TAB
1228075094 Galantamine
135
کپسول آتوموکستین تهران دارو 40 میلی گرم
ATOMOXETINE TEHRAN DAROU 40MG CAP
1228213908 Atomoxetine
136
کپسول آتوموکستین تهران دارو 18 میلی گرم
ATOMOXETINE TEHRAN DAROU 18MG CAP
1228213885 Atomoxetine
137
کپسول آتوموکستین تهران دارو 10 میلی گرم
ATOMOXETINE TEHRAN DAROU 10MG CAP
1228213892 Atomoxetine
138
کپسول اورلیست 120 میلی گرم
ORLISET 120MG CAP
1228148958 Orlistat
139
قرص تریامترن-اچ تدافارم
TRIAMTERENE-H-TEDAPHARM TAB
1228160257 Triamterene-H
140
قرص فلو گریفن(روز و شب)
FLU GRIPHEN (DAY AND NIGHT) TAB
1228118463 Adult cold
141
قرص کاف گریفن(روز و شب)
COUGH GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
1228118470 Adult cold
142
قرص گریفن ادالت
GRIPHEN ADULT TAB
1228032219 Adult cold
143
قرص فورت گریفن(روز و شب)
FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
1228118487 Adult cold
144
قرص تدارید-اچ 5/50میلی گرم
TEDARIDE-H 5/50MG TAB
1228044236 Amiloride-H
145
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/10 میلی گرم
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 5/10MG TAB
1228120305 Amlodipine+Atorvastatin
146
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/20 میلی گرم
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 5/20MG TAB
1228120510 Amlodipine+Atorvastatin
147
قرص استامینوفن کدئین تهران دارو 310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE TEHRANDAROU (300+10)MG TAB
1228044267 Acetaminophen+Codeine
148
سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم
Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel
990697 Eucalyptus globulus+Mentha piperita
149
سافت ژل اکالیپتوس-تداژل
Eucalyptus-tedagel Softgel
990696 Eucalyptus globulus+Mentha piperita
بازگشت به لیست شرکت ها