دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی تهران دارو زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
کرم الدوکین 4%
ELOQUINE 4% CREAM
1228047145 Hydroquinone
2
سوسپانسیون نالیدکس 60میلی گرم/میلی لیتر
NALIDEX 60MG/ML 120ML SUSP
1228032134 Nalidixic Acid
3
قرص نالیدکس 500 میلی گرم
NALIDEX 500MG TAB
1228032073 Nalidixic Acid
4
کرم بیکائین 30 گرم
BICAINE 30G CREAM
1228032110 Lidocaine-topical
5
قرص کلونازپام تهران دارو 1 میلی گرم
CLONAZEPAM TEHRAN DAROU 1MG TAB
1228046056 Clonazepam
6
قرص کلونازپام تهران دارو 2 میلی گرم
CLONAZEPAM TEHRAN DAROU 2MG TAB
1228046063 Clonazepam
7
سوسپانسیون فورازولیدون تهران دارو
FURAZOLIDONE TEHRANDAROU SUSP
1228043864 Furazolidone
8
قرص فورابن 100 میلی گرم
FURABEN 100MG TAB
1228044298 Furazolidone
9
قرص ووکسام 50 میلی گرم
VOXAM 50MG TAB
1228032042 Fluvoxamine Maleate
10
قرص ووکسام 100 میلی گرم
VOXAM 100MG TAB
1228148996 Fluvoxamine Maleate
11
کپسول زونی تد 100 میلی گرم
ZONITED 100MG CAP
1228115226 Zonisamide
12
کپسول ایتراکنازول تد 100 میلی گرم
ITRACONAZOLE TED 100MG CAP
1228120503 Itraconazole
13
قرص سیپروهپتادین تهران دارو 4 میلی گرم
CYPROHEPTADINE TEHRAN DAROU 4MG TAB
1228044281 Cyproheptadine Hydrochloride
14
قرص تراولین 50 میلی گرم
TRAVELIN 50MG TAB
1228044274 Dimenhydrinate
15
الگزیر سیروفن
SYRUPHEN ELIXIR
1228030062 Diphenhydramine
16
شربت لوراتد 1 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر
LORATED 1MG/ML 60ML SYRUP
1228032141 Loratadine
17
قرص هیدروکسی کلروکین-تدافارم 200 میلی گرم
HYDROXYCHLOROQUINE-TEDAPHARM 200MG TAB
1228056451 Hydroxychloroquine Sulfate
18
قرص تولتریدون-تدافارم 2 میلی گرم
TOLTERODINE-TEDAPHARM 2MG TAB
1228078422 Tolterodine Tartrate
19
قرص تولتریدون-تدافارم 1 میلی گرم
TOLTERODINE-TEDAPHARM 1MG TAB
1228078439 Tolterodine Tartrate
20
قرص آسیکلوویر-تدافارم 400میلی گرم
ACICLOVIR-TEDAPHARM 400MG TAB
1228120527 Aciclovir
21
قرص آهسته رهش تدامول 100 میلی گرم
TEDAMOL 100MG SR TAB
1228045981 Tramadol Hydrochloride
22
قرص تدامول 100 میلی گرم
TEDAMOL 100MG TAB
1228045974 Tramadol Hydrochloride
23
قرص تدامول 50 میلی گرم
TEDAMOL 50MG TAB
1228045967 Tramadol Hydrochloride
24
قرص تداپروکس 250 میلی گرم
TEDAPROX 250MG TAB
1228032097 Naproxen
25
قرص روکشدار تداپروکس 500 میلی گرم
TEDAPROX 500MG EC TAB
1228041129 Naproxen
26
کپسول دیکلوتارد 100 میلی گرم
DICOTARD 100MG CAP
1228034916 Diclofenac
27
پماد آنستیک 5%
ANESTIC 5% OINT
1228046087 Benzocaine
28
قرص مبورین-تدافارم 135میلی گرم
MEBEVERINE-TEDAPHARM 135MG TAB
1228116049 Mebeverine Hydrochloride
29
کپسول امزول 20 میلی گرم
OMEZOL 20MG CAP
1228046094 Omeprazole
30
قرص فاموتد 40 میلی گرم
FAMOTED 40MG TAB
1228040955 Famotidine
31
قرص فاموتد 20 میلی گرم
FAMOTED 20MG TAB
1228040948 Famotidine
32
قرص زیموتد 10 میلی گرم
ZIMOTED 10MG TAB
1228070204 Ezetimibe
33
قرص تداگلیز 2.6 میلی گرم
TEDAGLYSE 2.6MG TAB
1228066726 Nitroglycerin
34
قرص تداگلیز 6.4 میلی گرم
TEDAGLYSE 6.4MG TAB
1228066719 Nitroglycerin
35
قرص کلوپیدگرل-تدافارم 75 میلی گرم
CLOPIDOGREL-TEDAPHARM 75MG TAB
1228097393 Clopidogrel
36
قرص آملوتد 10 میلی گرم
AMLOTED 10MG TAB
1228106217 Amlodipine Besilate
37
قرص آملوتد 5 میلی گرم
AMLOTED 5MG TAB
1228044205 Amlodipine Besilate
38
قرص آتنولول-تدافارم 50 میلی گرم
ATENOLOL-TEDAPHARM 50MG TAB
1228055317 Atenolol
39
قرص آتنولول-تدافارم 100 میلی گرم
ATENOLOL-TEDAPHARM 100MG TAB
1228055300 Atenolol
40
قرص جویدنی مونته لوکاست تدافارم 5 میلی گرم
MONTELUKAST TEDAPHARM 5MG CHEWABLE TAB
1228104466 Montelukast Sodium
41
قرص مونته لوکاست تدافارم 10 میلی گرم
MONTELUKAST TEDAPHARM 10MG TAB
1228104251 Montelukast Sodium
42
شربت سیروفن کامپاند
SYRUPHEN COMPOUND SYRUP
1228055294 Diphenhydramine Compound
43
کرم ترتینوئین تهران دارو 0.05%
TRETINOIN TEHRAN DAROU 0.05% CREAM
1228047152 Tretinoin
44
قرص لوزارتان-تدافارم 50 میلی گرم
LOSARTAN-TEDAPHARM 50MG TAB
1228056536 Losartan Potassium
45
قرص لوزارتان-تدافارم 25 میلی گرم
LOSARTAN-TEDAPHARM 25MG TAB
1228056529 Losartan Potassium
46
قرص بوسپیراکس 5 میلی گرم
BUSPIRAX 5MG TAB
1228026577 Buspirone Hydrochloride
47
قرص بوسپیراکس 10 میلی گرم
BUSPIRAX 10MG TAB
1228110214 Buspirone Hydrochloride
48
قرص لومیدکس 2 میلی گرم
LOMIDEX 2MG TAB
1228032103 Loperamide Hydrochloride
49
کپسول لومیدکس 2 میلی گرم
LOMIDEX 2MG CAP
1228034923 Loperamide Hydrochloride
50
قرص لیتمون 300 میلی گرم
LITMON 300MG TAB
1228047169 Lithium Carbonate
51
کپسول سبکس 100 میلی گرم
CEBEX 100MG CAP
1228046001 Celecoxib
52
کپسول کبکس 200 میلی گرم
CEBEX 200MG CAP
1228032066 Celecoxib
53
قرص کاپتوپریل-تدافارم 25 میلی گرم
CAPTOPRIL-TEDAPHARM 25MG TAB
1228093401 Captopril
54
قرص کاپتوپریل-تدافارم 50 میلی گرم
CAPTOPRIL-TEDAPHARM 50MG TAB
1228093418 Captopril
55
کرم موضعی کلوتریمازول تهران دارو 1% 15 گرم
CLOTRIMAZOLE TEHRAN DAROU 1% 15G TOP CREAM
1228044311 Clotrimazole
56
قرص ایبوپروفن-تدافارم 400 میلی گرم
IBUPROFEN-TEDAPHARM 400MG TAB
1228055829 Ibuprofen
57
کپسول تدافن 400 میلی گرم
TEDAPHEN 400MG CAP
1228176357 Ibuprofen
58
قرص ایبوپروفن-تداقارم 200 میلی گرم
IBUPROFEN-TEDAPHARMA 200MG TAB
1228055812 Ibuprofen
59
کپسول تدافن 200 میلی گرم
TEDAPHEN 200MG CAP
1228176364 Ibuprofen
60
سوسپانسیون ایبوبروفن-تدافارم 100 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
IBUPROFEN-TEDAPHARM 100MG/5ML 120ML SUSP
1228084157 Ibuprofen
61
کپسول فلوکستین تهران دارو 20 میلی گرم
FLUOXETINE TEHRAN DAROU 20MG CAP
1228041112 Fluoxetine Hydrochloride
62
کپسول فلوکستین تهران دارو 10 میلی گرم
FLUOXETINE TEHRAN DAROU 10MG CAP
1228041105 Fluoxetine Hydrochloride
63
قرص فورت گریفن(روز و شب)
FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
1228118487 Adult cold
64
قرص فورت گریفن(روز و شب)
FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
1228118487 Adult cold
65
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/10 میلی گرم
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 5/10MG TAB
1228120305 AMLODIPINE+ATORVASTATIN
66
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/20 میلی گرم
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 5/20MG TAB
1228120510 AMLODIPINE+ATORVASTATIN
67
قرص پروپراتد 40 میلی گرم
PROPRATED 40MG TAB
1228037559 Propranolol Hydrochloride
68
قرص پروپراتد 10 میلی گرم
PROPRATED 10MG TAB
1228037542 Propranolol Hydrochloride
69
شربت گریفن 60 میلی لیتر
GRIPHEN 60ML SYRUP
1228056468 Pediatric Gripe
70
قرص الانزاپین-تدافارم 2.5 میلی گرم
OLANZAPINE-TEDAPHARM 2.5MG TAB
1228068102 Olanzapine
71
قرص الانزاپین-تدافارم 15 میلی گرم
OLANZAPINE-TEDAPHARM 15MG TAB
1228120534 Olanzapine
72
سوسپانسیون استامینوفن تهران دارو 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
ACETAMINOPHEN TEHRANDAROU 120MG/5ML SUSP
1228058707 Acetaminophen
73
قرص استامین 325 میلی گرم
ACETAMIN 325MG TAB
1228044250 Acetaminophen
74
قرص استامین 500 میلی گرم
ACETAMIN 500MG TAB
1228046018 Acetaminophen
75
قرص گریفن
GRIPHEN TAB
1228032219 Adult cold
76
قرص گریفن ادالت
GRIPHEN TAB
1228032219 Adult cold
77
قرص آلپرازولام تهران دارو 0.5 میلی گرم
ALPRAZOLAM TEHRANDAROU 0.5MG TAB
1228032059 Alprazolam
78
قرص آلپرازولام تهران دارو 1 میلی گرم
ALPRAZOLAM TEHRANDAROU 1MG TAB
1228032158 Alprazolam
79
قرص فلو گریفن(روز و شب)
FLU GRIPHEN (DAY AND NIGHT) TAB
1228118463 Adult cold
80
قرص کاف گریفن(روز و شب)
COUGH GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
1228118470 Adult cold
81
قرص فورت گریفن(روز و شب)
FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
1228118487 Adult cold
82
قرص فورت گریفن(روز و شب)
FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
1228118487 Adult cold
83
قرص گریفن
GRIPHEN ADULT TAB
1228032219 Adult cold
84
قرص گریفن ادالت
GRIPHEN ADULT TAB
1228032219 Adult cold
85
قرص تدارید-اچ 5/50میلی گرم
TEDARIDE-H 5/50MG TAB
1228044236 Amiloride-H
86
قرص روباکسول 500 میلی گرم
ROBAXOLE 500MG TAB
1228046070 Methocarbamol
87
قرص لیزینوپریل-تدافارم 10 میلی گرم
LISINOPRIL-TEDAPHARM 10MG TAB
1228066771 Lisinopril
88
قرص لیزینوپرل-تدافارم 20 میلی گرم
LISINOPRIL-TEDAPHARM 20MG TAB
1228066764 Lisinopril
89
قرص لزینوپریل-تدافارم 5 میلی گرم
LISINOPRIL-TEDAPHARM 5MG TAB
1228066788 Lisinopril
90
قرص کارودیلول-تدافارم 6.25 میلی گرم
CARVEDILOL-TEDAPHARM 6.25MG TAB
1228066757 Carvedilol
91
قرص کارودیلول-تدافارم 25 میلی گرم
CARVEDILOL-TEDAPHARM 25MG TAB
1228066733 Carvedilol
92
قرص کارودیلول-تدافارم 12.5 میلی گرم
CARVEDILOL-TEDAPHARM 12.5MG TAB
1228066740 Carvedilol
93
قرص ستریزین-تدافارم 10 میلی گرم
CETIRIZINE-TEDAPHARM 10MG TAB
1228106200 Cetirizine Hydrochloride
94
قرص سیپروفلوگزاسین-تدافارم 250 میلی گرم
CIPROFLOXACIN-TEDAPHARM 250MG TAB
1228055270 Ciprofloxacin
95
قرص سیپروفلوکساسین-تدافارم 500 میلی گرم
CIPROFLOXACIN-TEDAPHARM 500MG TAB
1228055287 Ciprofloxacin
96
سوسپانسیون سیساپراید تهران دارو 100 میلی لیتر
CISAPRIDE TEHRANDAROU 100ML SUSP
1228046100 Cisapride
97
قرص سیتالوتد 40 میلی گرم
CITALOTED 40MG TAB
1228047138 Citalopram
98
قرص سیتالوتد 20 میلی گرم
CITALOTED 20MG TAB
1228047121 Citalopram
99
قرص کوتریکسول فورت 160/800 میلی گرم
COTRIXOLE FORTE 800/160MG TAB
1228055256 Co-trimoxazole
100
قرص کوتریکسول 80/400 میلی گرم
COTRIXOLE 400/80MG TAB
1228046025 Co-trimoxazole
101
سوسپانسیون کوتریکسول 120 میلی لیتر
COTRIXOLE 120ML SUSP
1228046049 Co-trimoxazole
102
قرص کوتریکسول 20/100 میلی گرم
COTRIXOLE 100/20MG TAB
1228046032 Co-trimoxazole
103
قرص لووسیتریزین تد 5 میلی گرم
LEVOCETIRIZINE TED 5MG TAB
1228120480 Levocetirizine
104
کرم دپانتکس 5%
DEPANTEX 5% CREAM
1228037528 Dexpanthenol
105
قرص تدازین 10 میلی گرم
TEDAZINE 10MG TAB
1228041136 Hydroxyzine Hydrochloride
106
شربت تدازین 10میلی گرم/5میلی لیتر
TEDAZINE 10MG/5ML SYRUP
1228041150 Hydroxyzine Hydrochloride
107
قرص تدازین 25 میلی گرم
TEDAZINE 25MG TAB
1228041143 Hydroxyzine Hydrochloride
108
قرص دایمتیکون تهران دارو 40 میلی گرم
DIMETHICONE TEHRAN DAROU 40MG TAB
1228036255 Dimeticone
109
قرص استامینوفن کدئین تهران دارو 310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE TEHRANDAROU (300+10)MG TAB
1228044267 Acetaminophen+Codeine
110
قرص آری پیفای 10 میلی گرم
ARIPIFY 10MG TAB
1228148927 Aripiprazole
111
قرص آری پیفای 15 میلی گرم
ARIPIFY 15MG TAB
1228151347 Aripiprazole
112
قرص تیزانیدین تهران دارو 4 میلی گرم
TIZANIDINE TEHRANDAROU 4MG TAB
1228104459 Tizanidine Hydrochloride
113
قرص اینوسترال 50 میلی گرم
INOSTRAL 50MG TAB
1228057229 Sertraline Hydrochloride
114
قرص اینوسترال 100 میلی گرم
INOSTRAL 100MG TAB
1228056406 Sertraline Hydrochloride
115
شربت پزوتد 60 میلی لیتر
PSEUTED 30MG/5ML 60ML SYRUP
1228037566 Pseudoephedrine
116
دهان شویه بنزاسول 0.15% 120 میلی لیتر
BENZASOL 0.15% 120ML MOUTH WASH
1228032127 Benzydamine Hydrochloride
117
قرص گالانتامین-تدافارم 8 میلی گرم
GALANTAMINE-TEDAPHARM 8MG TAB
1228075117 Galantamine Hydrobromide
118
قرص گالانتامین-تدافارم 4 میلی گرم
GALANTAMINE-TEDAPHARM 4MG TAB
1228075100 Galantamine Hydrobromide
119
قرص گالانتامین-تدافارم 12 میلی گرم
GALANTAMINE-TEDAPHARM 12MG TAB
1228075094 Galantamine Hydrobromide
120
قرص انالاپریل تهران دارو 10 میلی گرم
ENALAPRIL TEHRANDAROU 10MG TAB
1228106194 Enalapril
121
قرص فکسوفنادین-تدافارم 120 میلی گرم
FEXOFENADINE-TEDAPHARM 120MG TAB
1228131189 Fexofenadine Hydrochloride
122
قرص انالاپریل تهران دارو 20 میلی گرم
ENALAPRIL TEHRAN DAROU 20MG TAB
1228039782 Enalapril
123
قرص انالاپریل تهران دارو 5 میلی گرم
ENALAPRIL TEHRAN DAROU 5MG TAB
1228039799 Enalapril
بازگشت به لیست شرکت ها