دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی تهران دارو زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص ایبوپروفن-تداقارم 200 میلی گرم
IBUPROFEN-TEDAPHARMA 200MG TAB
1228055812 Ibuprofen
2
کپسول تدافن 200 میلی گرم
TEDAPHEN 200MG CAP
1228176364 Ibuprofen
3
کپسول تدافن 400 میلی گرم
TEDAPHEN 400MG CAP
1228176357 Ibuprofen
4
سوسپانسیون ایبوبروفن-تدافارم 100 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
IBUPROFEN-TEDAPHARM 100MG/5ML 120ML SUSP
1228084157 Ibuprofen
5
قرص ایبوپروفن-تدافارم 400 میلی گرم
IBUPROFEN-TEDAPHARM 400MG TAB
1228055829 Ibuprofen
6
دهان شویه بنزاسول 0.15% 120 میلی لیتر
BENZASOL 0.15% 120ML MOUTH WASH
1228032127 Benzydamine Hydrochloride
7
کپسول سبکس 100 میلی گرم
CEBEX 100MG CAP
1228046001 Celecoxib
8
کپسول کبکس 200 میلی گرم
CEBEX 200MG CAP
1228032066 Celecoxib
9
قرص روکشدار تداپروکس 500 میلی گرم
TEDAPROX 500MG EC TAB
1228041129 Naproxen
10
قرص تداپروکس 250 میلی گرم
TEDAPROX 250MG TAB
1228032097 Naproxen
11
کپسول دیکلوتارد 100 میلی گرم
DICOTARD 100MG CAP
1228034916 Diclofenac
12
کپسول نرم ژلاپروکس 200 میلی گرم
GELAPROX 200MG SOFT GEL CAP
1228220821 Naproxen
13
قرص سیپروتد 500 میلی گرم
CIPROTED® 500MG TAB
1228055287 Ciprofloxacin
14
قرص سیپروتد 250 میلی گرم
CIPROTED® 250MG TAB
1228055270 Ciprofloxacin
15
قرص کوتریکسول 80/400 میلی گرم
COTRIXOLE 400/80MG TAB
1228046025 Co-trimoxazole
16
سوسپانسیون کوتریکسول 120 میلی لیتر
COTRIXOLE 120ML SUSP
1228046049 Co-trimoxazole
17
قرص کوتریکسول 20/100 میلی گرم
COTRIXOLE 100/20MG TAB
1228046032 Co-trimoxazole
18
قرص کوتریکسول فورت 160/800 میلی گرم
COTRIXOLE FORTE 800/160MG TAB
1228055256 Co-trimoxazole
19
سوسپانسیون استامینوفن تهران دارو 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
ACETAMINOPHEN TEHRANDAROU 120MG/5ML SUSP
1228058707 Acetaminophen
20
قرص استامین 500 میلی گرم
ACETAMIN 500MG TAB
1228046018 Acetaminophen
21
سوسپانسیون نالیدکس 60میلی گرم/میلی لیتر
NALIDEX 60MG/ML 120ML SUSP
1228032134 Nalidixic Acid
22
قرص نالیدکس 500 میلی گرم
NALIDEX 500MG TAB
1228032073 Nalidixic Acid
23
قرص اوفلوزین 400 میلی گرم
OFLOZIN 400MG TAB
1228126468 Ofloxacin
24
قرص ووکسام 50 میلی گرم
VOXAM 50MG TAB
1228032042 Fluvoxamine
25
قرص استامین 325 میلی گرم
ACETAMIN 325MG TAB
1228044250 Acetaminophen
26
قرص ووکسام 100 میلی گرم
VOXAM 100MG TAB
1228148996 Fluvoxamine
27
قرص وکسور 75 میلی گرم
VEXOR 75MG TAB
1228136993 Venlafaxine
28
قرص وکسور 37.5 میلی گرم
VEXOR 37.5MG TAB
1228137006 Venlafaxine
29
کپسول آهسته رهش وکسور ای آر 75 میلی گرم
VEXOR ER 75MG EXTENDED RELEASE CAP
1228136986 Venlafaxine
30
کپسول وکسور ای آر 150 میلی گرم
VEXOR ER 150MG EXTENDED RELEASE CAP
1228136979 Venlafaxine
31
کپسول زونیتد 50 میلی گرم
ZONITED 50MG CAP
1228163746 Zonisamide
32
کپسول زونی تد 100 میلی گرم
ZONITED 100MG CAP
1228115226 Zonisamide
33
قرص آلرآف 10 میلی گرم
ALLER OFF® 10MG TAB
1228106200 Cetirizine
34
قرص آهسته رهش تدامول 100 میلی گرم
TEDAMOL 100MG SR TAB
1228045981 Tramadol
35
قرص تدامول 50 میلی گرم
TEDAMOL 50MG TAB
1228045967 Tramadol
36
قرص تدامول 100 میلی گرم
TEDAMOL 100MG TAB
1228045974 Tramadol
37
قرص تراولین 50 میلی گرم
TRAVELIN 50MG TAB
1228044274 Dimenhydrinate
38
الگزیر سیروفن
SYRUPHEN ELIXIR
1228030062 Diphenhydramine
39
قرص لووسیزین 5 میلی گرم
LEVOCIZIN 5MG TAB
1228120480 Levocetirizine
40
قرص تولرین 1 میلی گرم
TOLERIN 1MG TAB
1228078439 Tolterodine
41
قرص لیتمون 300 میلی گرم
LITMON 300MG TAB
1228047169 Lithium Carbonate
42
قرص اینوسترال 50 میلی گرم
INOSTRAL 50MG TAB
1228057229 Sertraline
43
قرص اینوسترال 100 میلی گرم
INOSTRAL 100MG TAB
1228056406 Sertraline
44
کرم موضعی کلوتریمازول تهران دارو 1% 15 گرم
CLOTRIMAZOLE TEHRAN DAROU 1% 15G TOP CREAM
1228044311 Clotrimazole
45
قرص فکسوتد 120 میلی گرم
FEXOTED 120MG TAB
1228131189 Fexofenadine
46
قرص فکسوتد 60 میلی گرم
FEXOTED 60MG TAB
1228093364 Fexofenadine
47
قرص فکسوتد 180 میلی گرم
FEXOTED 180MG TAB
1228205859 Fexofenadine
48
قرص سیتالوتد 40 میلی گرم
CITALOTED 40MG TAB
1228047138 Citalopram
49
شربت لوراتد 1 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر
LORATED 1MG/ML 60ML SYRUP
1228032141 Loratadine
50
قرص روماتورست 200 میلی گرم
ROMATOREST 200MG TAB
1228056451 Hydroxychloroquine
51
قرص تولرین 2 میلی گرم
TOLERIN 2MG TAB
1228078422 Tolterodine
52
قرص سیتالوتد 20 میلی گرم
CITALOTED 20MG TAB
1228047121 Citalopram
53
کپسول فلوکستین تهران دارو 20 میلی گرم
FLUOXETINE TEHRAN DAROU 20MG CAP
1228041112 Fluoxetine
54
کپسول فلوکستین تهران دارو 10 میلی گرم
FLUOXETINE TEHRAN DAROU 10MG CAP
1228041105 Fluoxetine
55
قرص آسیکلوویر-تدافارم 400میلی گرم
ACICLOVIR-TEDAPHARM 400MG TAB
1228120527 Aciclovir
56
قرص آلپرازولام تهران دارو 1 میلی گرم
ALPRAZOLAM TEHRANDAROU 1MG TAB
1228032158 Alprazolam
57
قرص آلپرازولام تهران دارو 0.5 میلی گرم
ALPRAZOLAM TEHRANDAROU 0.5MG TAB
1228032059 Alprazolam
58
قرص آری پیفای 10 میلی گرم
ARIPIFY 10MG TAB
1228148927 Aripiprazole
59
قرص آری پیفای 15 میلی گرم
ARIPIFY 15MG TAB
1228151347 Aripiprazole
60
قرص بوسپیراکس 5 میلی گرم
BUSPIRAX 5MG TAB
1228026577 Buspirone
61
قرص بوسپیراکس 10 میلی گرم
BUSPIRAX 10MG TAB
1228110214 Buspirone
62
قرص کلونازپام تهران دارو 2 میلی گرم
CLONAZEPAM TEHRAN DAROU 2MG TAB
1228046063 Clonazepam
63
قرص کلونازپام تهران دارو 1 میلی گرم
CLONAZEPAM TEHRAN DAROU 1MG TAB
1228046056 Clonazepam
64
کپسول نوپینتین 300 میلی گرم
NOPAINTIN 300MG CAP
1228082535 Gabapentin
65
قرص جویدنی لوکاستد 5 میلی گرم
LUKASTED 5MG CHEWABLE TAB
1228104466 Montelukast
66
قرص مونته لوکاستد 10 میلی گرم
LUKASTED 10MG TAB
1228104251 Montelukast
67
کپسول ایترانکس 100 میلی گرم
ITRANEX 100MG CAP
1228120503 Itraconazole
68
قرص سیپروهپتادین تهران دارو 4 میلی گرم
CYPROHEPTADINE TEHRAN DAROU 4MG TAB
1228044281 Cyproheptadine
69
قرص تدازین 10 میلی گرم
TEDAZINE 10MG TAB
1228041136 Hydroxyzine
70
شربت تدازین 10میلی گرم/5میلی لیتر
TEDAZINE 10MG/5ML SYRUP
1228041150 Hydroxyzine
71
قرص تدازین 25 میلی گرم
TEDAZINE 25MG TAB
1228041143 Hydroxyzine
72
قرص تداگلیز 6.4 میلی گرم
TEDAGLYSE 6.4MG TAB
1228066719 Nitroglycerin
73
قرص تداگلیز 2.6 میلی گرم
TEDAGLYSE 2.6MG TAB
1228066726 Nitroglycerin
74
قرص لیزینوپریل-تدافارم 10 میلی گرم
LISINOPRIL-TEDAPHARM 10MG TAB
1228066771 Lisinopril
75
سوسپانسیون فورازولیدون تهران دارو
FURAZOLIDONE TEHRANDAROU SUSP
1228043864 Furazolidone
76
قرص فورابن 100 میلی گرم
FURABEN 100MG TAB
1228044298 Furazolidone
77
قرص لیزینوپرل-تدافارم 20 میلی گرم
LISINOPRIL-TEDAPHARM 20MG TAB
1228066764 Lisinopril
78
قرص لزینوپریل-تدافارم 5 میلی گرم
LISINOPRIL-TEDAPHARM 5MG TAB
1228066788 Lisinopril
79
قرص الازین 2.5 میلی گرم
OLAZIN 2.5MG TAB
1228068102 Olanzapine
80
قرص الازین 15 میلی گرم
OLAZIN 15MG TAB
1228120534 Olanzapine
81
قرص زوسلیپ 5 میلی گرم
ZOSLEEP 5MG TAB
1228123542 Zolpidem
82
قرص زوسلیپ 10 میلی گرم
ZOSLEEP 10MG TAB
1228123535 Zolpidem
83
قرص آملوتد 5 میلی گرم
AMLOTED 5MG TAB
1228044205 Amlodipine
84
قرص آملوتد 10 میلی گرم
AMLOTED 10MG TAB
1228106217 Amlodipine
85
سوسپانسیون سیساپراید تهران دارو 100 میلی لیتر
CISAPRIDE TEHRANDAROU 100ML SUSP
1228046100 Cisapride
86
قرص آتنولول-تدافارم 50 میلی گرم
ATENOLOL-TEDAPHARM 50MG TAB
1228055317 Atenolol
87
قرص آتنولول-تدافارم 100 میلی گرم
ATENOLOL-TEDAPHARM 100MG TAB
1228055300 Atenolol
88
قرص کارویلول 6.25 میلی گرم
CARVILOL® 6.25MG TAB
1228066757 Carvedilol
89
کپسول امزول 20 میلی گرم
OMEZOL 20MG CAP
1228046094 Omeprazole
90
قرص کاپتوپریل-تدافارم 25 میلی گرم
CAPTOPRIL-TEDAPHARM 25MG TAB
1228093401 Captopril
91
قرص کاپتوپریل-تدافارم 50 میلی گرم
CAPTOPRIL-TEDAPHARM 50MG TAB
1228093418 Captopril
92
قرص انالاپریل تهران دارو 20 میلی گرم
ENALAPRIL TEHRAN DAROU 20MG TAB
1228039782 Enalapril
93
قرص انالاپریل تهران دارو 5 میلی گرم
ENALAPRIL TEHRAN DAROU 5MG TAB
1228039799 Enalapril
94
قرص انالاپریل تهران دارو 10 میلی گرم
ENALAPRIL TEHRANDAROU 10MG TAB
1228106194 Enalapril
95
قرص زیموتد 10 میلی گرم
ZIMOTED 10MG TAB
1228070204 Ezetimibe
96
قرص کارویلول 12.5 میلی گرم
CARVILOL® 12.5MG TAB
1228066740 Carvedilol
97
قرص کارویلول 25 میلی گرم
CARVILOL® 25MG TAB
1228066733 Carvedilol
98
کرم بیکائین 30 گرم
BICAINE 30G CREAM
1228032110 Lidocaine-Local
99
قرص تویکس 75 میلی گرم
TEVIX 75MG TAB
1228097393 Clopidogrel
100
قرص تیزاتد 4 میلی گرم
TIZATED® 4MG TAB
1228104459 Tizanidine
101
قرص تداپرول 50 میلی گرم
TEDAPROL 50MG TAB
1228131158 Metoprolol
102
قرص پروپراتد 20 میلی گرم
PROPRATED 20MG TAB
1228111266 Propranolol
103
قرص پروپراتد 40 میلی گرم
PROPRATED 40MG TAB
1228037559 Propranolol
104
قرص پروپراتد 10 میلی گرم
PROPRATED 10MG TAB
1228037542 Propranolol
105
قرص وازاران 160 میلی گرم
VASARAN 160MG TAB
1228151354 Valsartan
106
کپسول سافت ژل ویتامین آ-تداژل 50000 واحد
VITAMIN A-TEDAGEL 50000IU SOFT GEL CAP
1228189241 Vitamin A
107
کپسول سافت ژل ویتامین آ-تداژل 25000 واحد
VITAMIN A-TEDAGEL 25000IU SOFT GEL CAP
1228189258 Vitamin A
108
قرص وازاران 80 میلی گرم
VASARAN 80MG TAB
1228158506 Valsartan
109
قرص وازاران 40 میلی گرم
VASARAN 40MG TAB
1228177767 Valsartan
110
شربت پزوتد 60 میلی لیتر
PSEUTED 30MG/5ML 60ML SYRUP
1228037566 Pseudoephedrine
111
قرص تریامترن-اچ تدافارم
TRIAMTERENE-H-TEDAPHARM TAB
1228160257 Triamterene-H
112
کرم ترتینوئین تهران دارو 0.05%
TRETINOIN TEHRAN DAROU 0.05% CREAM
1228047152 Tretinoin
113
قرص فاموتد 40 میلی گرم
FAMOTED 40MG TAB
1228040955 Famotidine
114
قرص فاموتد 20 میلی گرم
FAMOTED 20MG TAB
1228040948 Famotidine
115
قرص مورین 135 میلی گرم
MEVERIN 135MG TAB
1228116049 Mebeverine
116
کپسول آهسته رهش مورین 200 میلی گرم
MEVERIN 200MG EXTENDED RELEASE CAP
1228148972 Mebeverine
117
کپسول پنتوبست 40 میلی گرم
PANTOBEST 40MG CAP
1228126499 Pantoprazole
118
کپسول پنتوبست 20 میلی گرم
PANTOBEST 20MG CAP
1228126482 Pantoprazole
119
قرص روباکسول 500 میلی گرم
ROBAXOLE 500MG TAB
1228046070 Methocarbamol
120
کپسول نرم دایمتیکون اکتیویتد تهران دارو 180 میلی گرم
DIMETHICONE ACTIVATED TEHRANDAROU 180MG SOFT GE
1228199509 Dimeticone
121
قرص دایمتیکون تهران دارو 40 میلی گرم
DIMETHICONE TEHRAN DAROU 40MG TAB
1228036255 Dimeticone
122
قرص رموریل 4 میلی گرم
REMORIL 4MG TAB
1228075100 Galantamine
123
قرص رموریل 8 میلی گرم
REMORIL 8MG TAB
1228075117 Galantamine
124
قرص رموریل 12 میلی گرم
REMORIL 12MG TAB
1228075094 Galantamine
125
کپسول آتوموکستین تهران دارو 40 میلی گرم
ATOMOXETINE TEHRAN DAROU 40MG CAP
1228213908 Atomoxetine
126
کپسول آتوموکستین تهران دارو 18 میلی گرم
ATOMOXETINE TEHRAN DAROU 18MG CAP
1228213885 Atomoxetine
127
کپسول آتوموکستین تهران دارو 10 میلی گرم
ATOMOXETINE TEHRAN DAROU 10MG CAP
1228213892 Atomoxetine
128
قرص لوزارتان-تدافارم 25 میلی گرم
LOSARTAN-TEDAPHARM 25MG TAB
1228056529 Losartan
129
قرص لوزارتان-تدافارم 50 میلی گرم
LOSARTAN-TEDAPHARM 50MG TAB
1228056536 Losartan
130
کپسول اورلیست 120 میلی گرم
ORLISET 120MG CAP
1228148958 Orlistat
131
قرص فلو گریفن(روز و شب)
FLU GRIPHEN (DAY AND NIGHT) TAB
1228118463 Adult cold
132
قرص کاف گریفن(روز و شب)
COUGH GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
1228118470 Adult cold
133
قرص گریفن ادالت
GRIPHEN ADULT TAB
1228032219 Adult cold
134
قرص فورت گریفن(روز و شب)
FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
1228118487 Adult cold
135
قرص تدارید-اچ 5/50میلی گرم
TEDARIDE-H 5/50MG TAB
1228044236 Amiloride-H
136
کرم الدوکین 4%
ELOQUINE 4% CREAM
1228047145 Hydroquinone
137
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/10 میلی گرم
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 5/10MG TAB
1228120305 Amlodipine+Atorvastatin
138
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/20 میلی گرم
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 5/20MG TAB
1228120510 Amlodipine+Atorvastatin
139
قرص استامینوفن کدئین تهران دارو 310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE TEHRANDAROU (300+10)MG TAB
1228044267 Acetaminophen+Codeine
140
سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم
Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel
990697 Eucalyptus globulus+Mentha piperita
141
سافت ژل اکالیپتوس-تداژل
Eucalyptus-tedagel Softgel
990696 Eucalyptus globulus+Mentha piperita
142
کپسول لانسوزول 30 میلی گرم
LANSOZOL 30MG CAP
1228149009 Lansoprazole
143
کپسول لانسوزول 15 میلی گرم
LANSOZOL 15MG CAP
1228148989 Lansoprazole
144
قرص لومیدکس 2 میلی گرم
LOMIDEX 2MG TAB
1228032103 Loperamide
145
کپسول لومیدکس 2 میلی گرم
LOMIDEX® 2MG CAP
1228034923 Loperamide
146
پماد آنستیک 5%
ANESTIC 5% OINT
1228046087 Benzocaine
147
کرم دپانتکس 5%
DEPANTEX 5% CREAM
1228037528 Dexpanthenol
148
شربت سیروفن کامپاند
SYRUPHEN COMPOUND SYRUP
1228055294 Diphenhydramine Compound
149
شربت گریفن 60 میلی لیتر
GRIPHEN 60ML SYRUP
1228056468 Pediatric Gripe
بازگشت به لیست شرکت ها