دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی تسنیم زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص پلاتومد 75 میلی گرم
PLATOMED 75MG TAB
1228105432 Clopidogrel Bisulfate
2
قرص آسمورال 10
ASMORAL 10
1228115233 Montelukast Sodium
3
کپسول پروترال 0.4 میلی گرم
PROTRAL 0.4MG CAP
1228113314 Tamsulosin Hydrochloride
4
قرص آلزیکسا 10 میلی گرم
ALZIXA 10MG TAB
1228113291 Memantine Hydrochloride
5
قرص آلزیکسا 5 میلی گرم
ALZIXA 5MG TAB
1228113307 Memantine Hydrochloride
6
قرص زوکاماکس پلاس
ZOCAMAX PLUS TAB
1228184673 Adult cold
7
قرص آملودیپین/آتورواستاتین شیمی ناب 5/20 میلی گرم
AMLODIPINE/ATORVASTATIN SHIMINAB 5/20MG TAB
1228130359 AMLODIPINE+ATORVASTATIN
8
قرص گلیروز
GLYROZE 2MG TAB
1228123399 Repaglinide
9
قرص زوکامکس
ZOCAMAX TAB
1228177873 Adult cold
10
کپسول پنتوپرازول تسنیم 40 میلی گرم
PANTOPRAZOLE TASNIM 40MG CAP
1228113321 Pantoprazole
بازگشت به لیست شرکت ها