دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی حکیم زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
سوسپانسیون ایبوکیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
IBUKIM 100MG/5ML SUSP
1228041082 Ibuprofen
2
قرص ایبوکیم 400 میلی گرم
IBUKIM 400MG TAB
1228033636 Ibuprofen
3
قرص ایبوکیم 200 میلی گرم
IBUKIM 200MG TAB
1228033643 Ibuprofen
4
قرص روکشدار ا اس ا-حکیم 80 میلی گرم
ASA-HAKIM 80MG EC TAB
1228058592 Aspirin
5
کپسول سلکوکسیب-حکیم 100 میلی گرم
CELECOXIB-HAKIM 100MG CAP
1228031298 Celecoxib
6
شیاف ایندومتاسین-بهوزان 50 میلی گرم
INDOMETHACIN-BEHVAZAN 50MG SUPP
1228039928 Indomethacin
7
قرص روکشدار دیکلوفاک-حکیم 50 میلی گرم
DICLOFENAC-HAKIM 50MG EC TAB
1228056116 Diclofenac
8
ژل دیکلوکیم 1% 60 گرم
DICLOKIM 1% 60G GEL
1228043666 Diclofenac
9
شیاف دیکلوفناک-حکیم 50 میلی گرم
DICLOFENAC-HAKIM 50MG SUPP
1228055393 Diclofenac
10
قرص روکش دار دیکلوکیم 25 میلی گرم
DICLOKIM® 25MG EC TAB
1228051364 Diclofenac
11
شیاف دیکلوفناک-حکیم 100 میلی گرم
DICLOFENAC-HAKIM 100MG SUPP
1228032479 Diclofenac
12
قرص آهسته رهش دیکلوکیم 100 میلی گرم
DICLOKIM 100MG SR TAB
1228037092 Diclofenac
13
کپسول ایندوکیم 25 میلی گرم
INDOKIM 25MG CAP
1228048104 Indomethacin
14
شیاف ایندومتاسین-حکیم 100 میلی گرم
INDOMETHACIN-HAKIM 100MG SUPP
1228039911 Indomethacin
15
سوسپانسیون استامینوفن-حکیم 120میلی گرم/5میلی لیتر
ACETAMINOPHEN-HAKIM 120MG/5ML SUSP
1228068041 Acetaminophen
16
قرص استامینوفن-حکیم 500 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-HAKIM 500MG TAB
1228056642 Acetaminophen
17
قطره استامینوفن-حکیم 100 میلی گرم/میلی لیتر
ACETAMINOPHEN-HAKIM 100MG/ML DROP
1228090677 Acetaminophen
18
قرص استامینوفن-حکیم 325 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-HAKIM 325MG TAB
1228055805 Acetaminophen
19
ژل پیروکسیکام-حکیم 0.5% 60 گرم
PIROXICAM-HAKIM 0.5% 60G GEL
1228056109 Piroxicam
20
ژل کلیندامایسین-حکیم 1% 15 گرم
CLINDAMYCIN-HAKIM 1% 15G GEL
1228033063 Clindamycin
21
قرص افلوکیم 300 میلی گرم
OFLOKIM 300MG FC TAB
1228142529 Ofloxacin
22
قرص افلوکیم 200 میلی گرم
OFLOKIM 200MG FC TAB
1228142505 Ofloxacin
23
پماد تتراسیکلین-حکیم 3%
TETRACYCLINE-HAKIM 3% OINT
1228051777 Tetracycline
24
کپسول تتراکیم 250 میلی گرم
TETRAKIM® 250MG CAP
1228051326 Tetracycline
25
قرص پیوگلیتازون-حکیم 15 میلی گرم
PIOGLITAZONE-HAKIM 15MG TAB
1228100390 Pioglitazone
26
قرص آلوکیم 300 میلی گرم
ALLOKIM 300MG TAB
1228122026 Allopurinol
27
قرص آلوکیم 100 میلی گرم
ALLOKIM 100MG TAB
1228051333 Allopurinol
28
قرص ستریکیم 10 میلی گرم
CETRIKIM 10MG TAB
1228143502 Cetirizine
29
کپسول گاباکیم 300 میلی گرم
GABAKIM 300MG CAP
1228071089 Gabapentin
30
کپسول گاباکیم 100 میلی گرم
GABAKIM 100MG CAP
1228080432 Gabapentin
31
قرص بی پریدین-حکیم 2 میلی گرم
BIPERIDEN-HAKIM 2MG TAB
1228129346 Biperiden
32
قرص آلپروکیم 0.5میلی گرم
ALPROKIM 0.5MG TAB
1228096686 Alprazolam
33
قرص آلپروکیم 1میلی گرم
ALPROKIM 1MG TAB
1228132599 Alprazolam
34
قرص آتوکیم 20 میلی گرم
ATOKIM 20MG TAB
1228047350 Atorvastatin
35
قرص آتوکیم 20 میلی گرم
ATOKIM 20MG TAB
1228047459 Atorvastatin
36
قرص آتوکیم 10 میلی گرم
ATOKIM 10MG TAB
1228047442 Atorvastatin
37
قرص آلندرونیت-حکیم 10 میلی گرم
ALENDRONATE-HAKIM 10MG TAB
1228053702 Alendronate
38
قرص لوواستاتین-حکیم 20 میلی گرم
LOVASTATIN-HAKIM 20MG TAB
1228038365 Lovastatin
39
قرص آتنوکیم 100 میلی گرم
ATENOKIM 100MG TAB
1228066658 Atenolol
40
قرص کاردیول 12.5 میلی گرم
CARDIOL 12.5MG TAB
1228058257 Carvedilol
41
قرص کاردیول 6.25 میلی گرم
CARDIOL 6.25MG TAB
1228079122 Carvedilol
42
قرص کلوپیدوگرل-حکیم 75 میلی گرم
CLOPIDOGREL-HAKIM 75MG TAB
1228101632 Clopidogrel
43
قرص سیپروکیم 250 میلی گرم
CIPROKIM® 250MG TAB
1228135392 Ciprofloxacin
44
قرص سیپروکیم 500 میلی گرم
CIPROKIM® 500MG TAB
1228135408 Ciprofloxacin
45
قرص آهسته رهش پنتافیل 400 میلی گرم
PENTAFIL 400MG ER TAB
1228080449 Pentoxifylline
46
قرص ترازوسین-حکیم 2 میلی گرم
TERAZOSIN-HAKIM 2MG TAB
1228094903 Terazosin
47
قرص ترازوسین حکیم 5 میلی گرم
TERAZOSIN HAKIM 5MG TAB
1228090318 Terazosin
48
قرص پروپرانولول-حکیم 10 میلی گرم
PROPRANOLOL-HAKIM 10MG TAB
1228048708 Propranolol
49
قرص پروپرانولول-حکیم 40 میلی گرم
PROPRANOLOL-HAKIM 40MG TAB
1228048715 Propranolol
50
قرص پروپرانولول-حکیم 20 میلی گرم
PROPRANOLOL-HAKIM® 20MG TAB
1228151606 Propranolol
51
کپسول اسموپرازول-حکیم 40 میلی گرم
ESOMEPRAZOLE-HAKIM 40MG CAP
1228139758 Esomeprazole
52
کپسول امپراکیم 20 میلی گرم
OMEPRAKIM 20MG CAP
1228047336 Omeprazole
53
قرص تیزانیدین-حکیم 4 میلی گرم
TIZANIDINE-HAKIM 4MG TAB
1228140105 Tizanidine
54
قرص دفنوکیم 2.5 میلی گرم
DIPHNOKIM 2.5MG TAB
1228051340 Diphenoxylate
55
قرص پنتوکیم 20 میلی گرم
PANTOKIM 20MG TAB
1228058561 Pantoprazole
56
قرص تاداکیم 20 میلی گرم
TADAKIM 20MG TAB
1228083716 Tadalafil
57
قرص ویتاکیم-بی 300 میلی گرم
VITAKIM-B 300MG TAB
1228040061 Vitamin B1
58
ژل اریترومایسین-حکیم 4% 30 گرم
ERYTHROMYCIN-HAKIM 4% 30G GEL
1228051753 Erythromycin-Topical
59
محلول اریترومایسین-حکیم 2% 60 میلی لیتر
ERYTHROMYCIN-HAKIM 2% 60ML SOL
1228056635 Erythromycin-Topical
60
ژل اریترومایسین-حکیم 2%
ERYTHROMYCIN-HAKIM 2% GEL
1228043253 Erythromycin-Topical
61
کپسول اگزکیم 3 میلی گرم
EXEKIM 3MG CAP
1228081811 Rivastigmine
62
کپسول دوکسی کیم 100 میلی گرم
DOXYKIM 100MG CAP
1228056567 Doxycycline
63
کپسول ریفامپین-حکیم 300 میلی گرم
RIFAMPIN-HAKIM 300MG CAP
1228055676 Rifampin
64
کپسول ریفامپین-حکیم 150 میلی گرم
RIFAMPIN-HAKIM 150MG CAP
1228039973 Rifampin
65
قرص کلیدینیوم سی-حکیم
CLIDINIUM C-HAKIM TAB
1228056093 Clidinium-C
66
قرص سرترالین-حکیم 100 میلی گرم
SERTRALIN-HAKIM 100MG TAB
1228047343 Sertraline
67
قرص سرترالین-حکیم 50 میلی گرم
SERTRALIN-HAKIM 50 MG TAB
1228047329 Sertraline
68
قطره مولتی ویتامین-حکیم 15 میلی لیتر
MULTIVITAMIN-HAKIM 15ML DROP
1228041686 Multivitamin
69
قرص گلی بنکلامید-حکیم 5 میلی گرم
GLIBENCLAMIDE-HAKIM 5MG TAB
1228057397 Glibenclamide
70
قرص کلوزام 10 میلی گرم
CLOZAM 10MG TAB
1228023415 Clobazam
71
کرم بتامتازون-حکیم 0.1% 15گرم
BETAMETHASONE-HAKIM 0.1% 15G CREAM
1228054341 Betamethasone-Topical
72
پماد بتامتازون-حکیم 0.1% 15گرم
BETAMETHASONE-HAKIM 0.1% 15G OINT
1228053993 Betamethasone-Topical
73
کپسول کلرامفنیکل-حکیم 250میلی گرم
CHLORAMPHENICOL-HAKIM 250MG CAP
1228032462 Chloramphenicol
74
سوسپانسیون کلرامفنیکل-حکیم 150میلی گرم/5میلی لیتر
CHLORAMPHENICOL-HAKIM 150MG/5ML SUSP
1228043925 Chloramphenicol
75
کپسول تالوکیم 325/30/200 میلی گرم
TYLOKIM 325/30/200MG CAP
1228162091 Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
76
شربت لوراتکس 1 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر
LORATEX 1MG/ML 60ML SYRUP
1228102264 Loratadine
77
قرص لوراتکس 10 میلی گرم
LORATEX 10MG TAB
1228058363 Loratadine
78
قرص استامینوفن کدئین-حکیم 310 میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE-HAKIM (300+10)MG TAB
1228066672 Acetaminophen+Codeine
79
قرص کلردیازپوکساید-حکیم 5 میلی گرم
CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM 5MG TAB
1228048739 Chlordiazepoxide
80
قرص کلردیازپوکساید-حکیم 10 میلی گرم
CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM 10MG TAB
1228048722 Chlordiazepoxide
81
قرص اگزازپام-حکیم 10 میلی گرم
OXAZEPAM-HAKIM 10MG TAB
1228079856 Oxazepam
82
شربت کتوتیفن-حکیم 1میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
KETOTIFEN-HAKIM 1MG/5ML 120ML SYRUP
1228054648 Ketotifen
83
قرص سیمواستاتین-حکیم 20 میلی گرم
SIMVASTATIN-HAKIM 20MG TAB
1228033056 Simvastatin
84
قرص سیمواستاتین-حکیم 10 میلی گرم
SIMVASTATIN-HAKIM 10MG TAB
1228038594 Simvastatin
85
قرص سوتاکیم 80 میلی گرم
SOTAKIM 80MG TAB
1228100406 Sotalol
86
قرص جوشان استیل سیسنئین-حکیم 600 میلی گرم
ACETYLCYSTEINE-HAKIM® 600MG EFF TAB
1228139598 Acetylcysteine
87
کرم الدوکیم 4% 30 گرم
ELDOKIM 4% 30G CREAM
1228109027 Hydroquinone
88
قرص جوشان کلسيم ويتامين ث حکيم
CALCIUM VITAMIN C HAKIM EFF
980156 Calcium
89
قرص لوپراماید-حکیم 2 میلی گرم
LOPERAMIDE-HAKIM 2MG TAB
1228058578 Loperamide
90
قرص متوکلوپرامید-حکیم 10 میلی گرم
METOCLOPRAMIDE-HAKIM 10MG TAB
1228048098 Metoclopramide
91
قطره خوراکی متوکلوپرامید-حکیم 4میلی گرم/میلی لیتر
METOCLOPRAMIDE-HAKIM 4MG/ML 15ML ORAL DROP
1228051357 Metoclopramide
92
قرص رانیتیدین-حکیم 150 میلی گرم
RANITIDINE-HAKIM 150MG TAB
1228066665 Ranitidine
93
قرص آلزاکیم 5 میلی گرم
ALZAKIM 5MG TAB
1228098154 Donepezil
94
محلول موضعی ماینوکسیدیل-حکیم 5%
MINOXIDIL-HAKIM 5% TOP SOL
1228088612 Minoxidil-Topical
95
قرص تایلوکیم اکسترا 500/65 میلی گرم
TYLOKIM EXTRA 500/65MG TAB
1228182389 Acetaminophen+Caffeine
بازگشت به لیست شرکت ها