دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی حکیم زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
کپسول سلکوکسیب-حکیم 100 میلی گرم
CELECOXIB-HAKIM 100MG CAP
1228031298 Celecoxib
2
قرص روکشدار دیکلوفاک-حکیم 50 میلی گرم
DICLOFENAC-HAKIM 50MG EC TAB
1228056116 Diclofenac
3
ژل دیکلوکیم 1% 60 گرم
DICLOKIM 1% 60G GEL
1228043666 Diclofenac
4
قرص آهسته رهش دیکلوکیم 100 میلی گرم
DICLOKIM 100MG SR TAB
1228037092 Diclofenac
5
شیاف دیکلوفناک-حکیم 50 میلی گرم
DICLOFENAC-HAKIM 50MG SUPP
1228055393 Diclofenac
6
قرص روکش دار دیکلوکیم 25 میلی گرم
DICLOKIM® 25MG EC TAB
1228051364 Diclofenac
7
شیاف دیکلوفناک-حکیم 100 میلی گرم
DICLOFENAC-HAKIM 100MG SUPP
1228032479 Diclofenac
8
ژل کلیندامایسین-حکیم 1% 15 گرم
CLINDAMYCIN-HAKIM 1% 15G GEL
1228033063 Clindamycin
9
کپسول ریفامپین-حکیم 300 میلی گرم
RIFAMPIN-HAKIM 300MG CAP
1228055676 Rifampin
10
کپسول ریفامپین-حکیم 150 میلی گرم
RIFAMPIN-HAKIM 150MG CAP
1228039973 Rifampin
11
پماد تتراسیکلین-حکیم 3%
TETRACYCLINE-HAKIM 3% OINT
1228051777 Tetracycline
12
کپسول تتراکیم 250 میلی گرم
TETRAKIM® 250MG CAP
1228051326 Tetracycline
13
قرص سرترالین-حکیم 50 میلی گرم
SERTRALIN-HAKIM 50 MG TAB
1228047329 Sertraline
14
قرص سرترالین-حکیم 100 میلی گرم
SERTRALIN-HAKIM 100MG TAB
1228047343 Sertraline
15
قرص روکشدار ا اس ا-حکیم 80 میلی گرم
ASA-HAKIM 80MG EC TAB
1228058592 Aspirin
16
قرص ایبوکیم 400 میلی گرم
IBUKIM 400MG TAB
1228033636 Ibuprofen
17
قرص ایبوکیم 200 میلی گرم
IBUKIM 200MG TAB
1228033643 Ibuprofen
18
سوسپانسیون ایبوکیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
IBUKIM 100MG/5ML SUSP
1228041082 Ibuprofen
19
شیاف ایندومتاسین-بهوزان 50 میلی گرم
INDOMETHACIN-BEHVAZAN 50MG SUPP
1228039928 Indomethacin
20
شیاف ایندومتاسین-حکیم 100 میلی گرم
INDOMETHACIN-HAKIM 100MG SUPP
1228039911 Indomethacin
21
قرص گلی بنکلامید-حکیم 5 میلی گرم
GLIBENCLAMIDE-HAKIM 5MG TAB
1228057397 Glibenclamide
22
کپسول ایندوکیم 25 میلی گرم
INDOKIM 25MG CAP
1228048104 Indomethacin
23
سوسپانسیون استامینوفن-حکیم 120میلی گرم/5میلی لیتر
ACETAMINOPHEN-HAKIM 120MG/5ML SUSP
1228068041 Acetaminophen
24
قطره استامینوفن-حکیم 100 میلی گرم/میلی لیتر
ACETAMINOPHEN-HAKIM 100MG/ML DROP
1228090677 Acetaminophen
25
قرص استامینوفن-حکیم 325 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-HAKIM 325MG TAB
1228055805 Acetaminophen
26
قرص استامینوفن-حکیم 500 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-HAKIM 500MG TAB
1228056642 Acetaminophen
27
قرص کلوزام 10 میلی گرم
CLOZAM 10MG TAB
1228023415 Clobazam
28
کپسول گاباکیم 100 میلی گرم
GABAKIM 100MG CAP
1228080432 Gabapentin
29
کپسول گاباکیم 300 میلی گرم
GABAKIM 300MG CAP
1228071089 Gabapentin
30
قرص ستریکیم 10 میلی گرم
CETRIKIM 10MG TAB
1228143502 Cetirizine Hydrochloride
31
قرص بی پریدین-حکیم 2 میلی گرم
BIPERIDEN-HAKIM 2MG TAB
1228129346 Biperiden
32
قرص آلندرونیت-حکیم 10 میلی گرم
ALENDRONATE-HAKIM 10MG TAB
1228053702 Alendronate Sodium
33
قرص آتنوکیم 100 میلی گرم
ATENOKIM 100MG TAB
1228066658 Atenolol
34
قرص آتوکیم 20 میلی گرم
ATOKIM 20MG TAB
1228047350 Atorvastatin Calcium
35
قرص آتوکیم 20 میلی گرم
ATOKIM 20MG TAB
1228047459 Atorvastatin Calcium
36
قرص آتوکیم 10 میلی گرم
ATOKIM 10MG TAB
1228047442 Atorvastatin Calcium
37
قرص کاردیول 6.25 میلی گرم
CARDIOL 6.25MG TAB
1228079122 Carvedilol
38
قرص کاردیول 12.5 میلی گرم
CARDIOL 12.5MG TAB
1228058257 Carvedilol
39
قرص لوواستاتین-حکیم 20 میلی گرم
LOVASTATIN-HAKIM 20MG TAB
1228038365 Lovastatin
40
قرص سوتاکیم 80 میلی گرم
SOTAKIM 80MG TAB
1228100406 Sotalol
41
قرص ترازوسین حکیم 5 میلی گرم
TERAZOSIN HAKIM 5MG TAB
1228090318 Terazosin
42
قرص ترازوسین-حکیم 2 میلی گرم
TERAZOSIN-HAKIM 2MG TAB
1228094903 Terazosin
43
کرم الدوکیم 4% 30 گرم
ELDOKIM 4% 30G CREAM
1228109027 Hydroquinone
44
قرص جوشان کلسيم ويتامين ث حکيم
CALCIUM VITAMIN C HAKIM EFF
980156 Calcium Supplements
45
قرص دفنوکیم 2.5 میلی گرم
DIPHNOKIM 2.5MG TAB
1228051340 Diphenoxylate Hydrochloride
46
کپسول اسموپرازول-حکیم 40 میلی گرم
ESOMEPRAZOLE-HAKIM 40MG CAP
1228139758 Esomeprazole
47
قرص لوپراماید-حکیم 2 میلی گرم
LOPERAMIDE-HAKIM 2MG TAB
1228058578 Loperamide Hydrochloride
48
قرص متوکلوپرامید-حکیم 10 میلی گرم
METOCLOPRAMIDE-HAKIM 10MG TAB
1228048098 Metoclopramide
49
ژل پیروکسیکام-حکیم 0.5% 60 گرم
PIROXICAM-HAKIM 0.5% 60G GEL
1228056109 Piroxicam
50
قطره خوراکی متوکلوپرامید-حکیم 4میلی گرم/میلی لیتر
METOCLOPRAMIDE-HAKIM 4MG/ML 15ML ORAL DROP
1228051357 Metoclopramide
51
کپسول امپراکیم 20 میلی گرم
OMEPRAKIM 20MG CAP
1228047336 Omeprazole
52
قرص رانیتیدین-حکیم 150 میلی گرم
RANITIDINE-HAKIM 150MG TAB
1228066665 Ranitidine
53
قرص ویتاکیم-بی 300 میلی گرم
VITAKIM-B 300MG TAB
1228040061 Vitamin B1
54
قرص آلزاکیم 5 میلی گرم
ALZAKIM 5MG TAB
1228098154 Donepezil Hydrochloride
55
ژل اریترومایسین-حکیم 4% 30 گرم
ERYTHROMYCIN-HAKIM 4% 30G GEL
1228051753 Erythromycin-Topical
56
ژل اریترومایسین-حکیم 2%
ERYTHROMYCIN-HAKIM 2% GEL
1228043253 Erythromycin-Topical
57
محلول اریترومایسین-حکیم 2% 60 میلی لیتر
ERYTHROMYCIN-HAKIM 2% 60ML SOL
1228056635 Erythromycin-Topical
58
قرص تایلوکیم اکسترا 500/65 میلی گرم
TYLOKIM EXTRA 500/65MG TAB
1228182389 Acetaminophen+Caffeine
59
قرص استامینوفن کدئین-حکیم 310 میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE-HAKIM (300+10)MG TAB
1228066672 Acetaminophen+Codeine
60
قرص سیپروکیم 500 میلی گرم
CIPROKIM® 500MG TAB
1228135408 Ciprofloxacin
61
قرص سیپروکیم 250 میلی گرم
CIPROKIM® 250MG TAB
1228135392 Ciprofloxacin
62
کپسول دوکسی کیم 100 میلی گرم
DOXYKIM 100MG CAP
1228056567 Doxycycline
63
قرص افلوکیم 200 میلی گرم
OFLOKIM 200MG FC TAB
1228142505 Ofloxacin
64
قرص افلوکیم 300 میلی گرم
OFLOKIM 300MG FC TAB
1228142529 Ofloxacin
65
قرص پیوگلیتازون-حکیم 15 میلی گرم
PIOGLITAZONE-HAKIM 15MG TAB
1228100390 Pioglitazone
66
قرص آلوکیم 300 میلی گرم
ALLOKIM 300MG TAB
1228122026 Allopurinol
67
قرص آلوکیم 100 میلی گرم
ALLOKIM 100MG TAB
1228051333 Allopurinol
68
قرص لوراتکس 10 میلی گرم
LORATEX 10MG TAB
1228058363 Loratadine
69
شربت لوراتکس 1 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر
LORATEX 1MG/ML 60ML SYRUP
1228102264 Loratadine
70
قرص میگراکیم 50 میلی گرم
MIGRAKIM 50MG TAB
1228031304 Sumatriptan Succinate
71
قرص میگراکیم 100 میلی گرم
MIGRAKIM 100MG TAB
1228031311 Sumatriptan Succinate
72
قرص آلپروکیم 0.5میلی گرم
ALPROKIM 0.5MG TAB
1228096686 Alprazolam
73
قرص آلپروکیم 1میلی گرم
ALPROKIM 1MG TAB
1228132599 Alprazolam
74
قرص کلردیازپوکساید-حکیم 10 میلی گرم
CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM 10MG TAB
1228048722 Chlordiazepoxide
75
قرص کلردیازپوکساید-حکیم 5 میلی گرم
CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM 5MG TAB
1228048739 Chlordiazepoxide
76
قرص اگزازپام-حکیم 10 میلی گرم
OXAZEPAM-HAKIM 10MG TAB
1228079856 Oxazepam
77
شربت کتوتیفن-حکیم 1میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
KETOTIFEN-HAKIM 1MG/5ML 120ML SYRUP
1228054648 Ketotifen Fumarate
78
قرص کلوپیدوگرل-حکیم 75 میلی گرم
CLOPIDOGREL-HAKIM 75MG TAB
1228101632 Clopidogrel
79
قرص آهسته رهش پنتافیل 400 میلی گرم
PENTAFIL 400MG ER TAB
1228080449 Pentoxifylline
80
قرص پروپرانولول-حکیم 40 میلی گرم
PROPRANOLOL-HAKIM 40MG TAB
1228048715 Propranolol
81
قرص پروپرانولول-حکیم 10 میلی گرم
PROPRANOLOL-HAKIM 10MG TAB
1228048708 Propranolol
82
قرص سیمواستاتین-حکیم 20 میلی گرم
SIMVASTATIN-HAKIM 20MG TAB
1228033056 Simvastatin
83
قرص سیمواستاتین-حکیم 10 میلی گرم
SIMVASTATIN-HAKIM 10MG TAB
1228038594 Simvastatin
84
قرص پنتوکیم 20 میلی گرم
PANTOKIM 20MG TAB
1228058561 Pantoprazole
85
قرص تیزانیدین-حکیم 4 میلی گرم
TIZANIDINE-HAKIM 4MG TAB
1228140105 Tizanidine
86
کپسول اگزکیم 3 میلی گرم
EXEKIM 3MG CAP
1228081811 Rivastigmine
87
قرص تاداکیم 20 میلی گرم
TADAKIM 20MG TAB
1228083716 Tadalafil
88
قرص کلیدینیوم سی-حکیم
CLIDINIUM C-HAKIM TAB
1228056093 Clidinium-C
89
قطره مولتی ویتامین-حکیم 15 میلی لیتر
MULTIVITAMIN-HAKIM 15ML DROP
1228041686 Multivitamin
90
کرم بتامتازون-حکیم 0.1% 15گرم
BETAMETHASONE-HAKIM 0.1% 15G CREAM
1228054341 Betamethasone(topical)
91
پماد بتامتازون-حکیم 0.1% 15گرم
BETAMETHASONE-HAKIM 0.1% 15G OINT
1228053993 Betamethasone(topical)
92
کپسول کلرامفنیکل-حکیم 250میلی گرم
CHLORAMPHENICOL-HAKIM 250MG CAP
1228032462 Chloramphenicol
93
سوسپانسیون کلرامفنیکل-حکیم 150میلی گرم/5میلی لیتر
CHLORAMPHENICOL-HAKIM 150MG/5ML SUSP
1228043925 Chloramphenicol
94
محلول موضعی ماینوکسیدیل-حکیم 5%
MINOXIDIL-HAKIM 5% TOP SOL
1228088612 Minoxidil-Topical
95
کپسول تالوکیم 325/30/200 میلی گرم
TYLOKIM 325/30/200MG CAP
1228162091 Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
بازگشت به لیست شرکت ها