دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی باختر بیوشیمی زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
کپسول سلبایوکس 100 میلی گرم
CELEBIOX 100MG CAP
1228023521 Celecoxib
2
قرص روکشدار ایبایوفن- ال 400 میلی گرم
Ibiofen-L 400MG FC Tablet
687540400 Ibuprofen
3
قرص روکشدار ایبایوفن- ال 200 میلی گرم
Ibiofen-L 200MG FC Tablet
687540200 Ibuprofen
4
قطره چشمی بایوفناک 0.1%
BIOFENAC 0.1% OPH DROP
1228023408 Diclofenac
5
قرص بایلنول 500 میلی گرم
BIOLENOL 500MG TAB
1228023514 Acetaminophen
6
قرص سرترابایول 50 میلی گرم
SERTRABIOL 50MG TAB
1228031588 Sertraline
7
قرص سرترابایول 100 میلی گرم
SERTRABIOL 100MG TAB
1228031595 Sertraline
8
قرص متفوربایوکس 1000میلی گرم
METFORBIOX 1000MG TAB
1228140631 Metformin
9
قرص بایومادول 50 میلی گرم
BIOMADOL 50MG TAB
1228023507 Tramadol
10
قرص بایومادول 100 میلی گرم
BIOMADOL 100MG TAB
1228023491 Tramadol
11
قرص بایومیگریل 5 میلی گرم
BIOMIGRIL 5MG TAB
1228164729 Rizatriptan
12
قرص بایومیگریل 10 میلی
BIOMIGRIL 10MG TAB
1228164712 Rizatriptan
13
قرص زولمیگران 2.5 میلی گرم
ZOLMIGRAN 2.5MG TAB
1228203886 Zolmitriptan
14
قرص زولمیگران 5 میلی گرم
ZOLMIGRAN 5MG TAb
1228203893 Zolmitriptan
15
قرص روکش دار بوپروبایوکس 75 میلی گرم
Buprobiox 75 MG FC TAB
1228211713 Bupropion
16
قرص روکش دار بوپروبایوکس 100 میلی گرم
Buprobiox 100 MG FC TAB
665129944 Bupropion
17
قرص بایوکسال 40 میلی گرم
BIOXAL 40MG TAB
1228035500 Citalopram
18
قرص بایوکسال 20 میلی گرم
BIOXAL 20MG TAB
1228035517 Citalopram
19
کپسول بایوپنتین 300 میلی گرم
BIOPENTIN 300MG CAP
1228076985 Gabapentin
20
کپسول بایوپنتین 100 میلی گرم
BIOPENTIN 100MG CAP
1228076992 Gabapentin
21
کپسول بایوپنتین 400 میلی گرم
BIOPENTIN 400MG CAP
1228077005 Gabapentin
22
قرص لاموبیوژین 100 میلی گرم
LAMOBIOGINE 100MG TAB
1228031625 Lamotrigine
23
قرص لاموبیوژین 25 میلی گرم
LAMOBIOGINE 25MG TAB
1228031601 Lamotrigine
24
قرص لاموبیوژین 50 میلی گرم
LAMOBIOGINE 50MG TAB
1228031618 Lamotrigine
25
قرص بایوتریپتان 100 میلی گرم
BIOTRIPTAN 100MG TAB
1228079443 Sumatriptan
26
کپسول فلوبایوویر 75 میلی گرم
FLUBIOVIR 75MG CAP
1228079948 Oseltamivir
27
کپسول ریبابایوویر 200 میلی گرم
RIBABIOVIR 200MG CAP
1228035449 Ribavirin
28
قرص تنوبایوویر 300 میلی گرم
TENOBIOVIR 300MG TAB
1228135255 Tenofovir
29
قرص رتروبیوویر 300 میلی گرم
RETROBIOVIR 300MG TAB
1228031571 Zidovudine
30
کپسول رتروبیوویر 100 میلی گرم
RETROBIOVIR 100MG CAP
1228031564 Zidovudine
31
قرص زیپروبایوکس 2.5 میلی گرم
ZYPROBIOX 2.5MG TAB
1228035982 Olanzapine
32
قرص زیپروبایوکس 10 میلی گرم
ZYPROBIOX 10MG TAB
1228036002 Olanzapine
33
قرص زیپروبایوکس 5 میلی گرم
ZYPROBIOX 5MG TAB
1228035999 Olanzapine
34
قرص زیپروبایوکس 15 میلی گرم
ZYPROBIOX 15MG TAB
1228036019 Olanzapine
35
قرص بایوودین 150 میلی گرم
BIOVUDINE 150MG TAB
1228031649 Lamivudine
36
قرص بایوودین 100 میلی گرم
BIOVUDINE 100MG TAB
1228031632 Lamivudine
37
قرص نلفابایوویر 250 میلی گرم
NELFABIOVIR 250MG TAB
1228035432 Nelfinavir
38
قرص سایتوبایوویر 450 میلی گرم
CYTOBIOVIR 450 MG Tab
665156672 Valganciclovir
39
قرص بایوکوئتین 150 میلی گرم
BIOQUETIN 150MG TAB
1228164477 Quetiapine
40
قرص بایوکوئتین 25 میلی گرم
BIOQUETIN 25MG TAB
1228164491 Quetiapine
41
قرص بایوکوئتین 200 میلی گرم
BIOQUETIN 200MG TAB
1228164460 Quetiapine
42
قرص بایوکوئتین 100 میلی گرم
BIOQUETIN 100MG TAB
1228164484 Quetiapine
43
قرص زولبیوم 5 میلی گرم
ZOLBIOM 5MG TAB
1228079474 Zolpidem
44
قرص زولبیوم 10 میلی گرم
ZOLBIOM 10MG TAB
1228079467 Zolpidem
45
قطره کتوبایوفن 0.025% 5میلی لیتر
KETOBIOFEN 0.025% 5ML OPH DROP
1228079368 Ketotifen
46
قرص زتروبایول 10 میلی گرم
ZETROBIOL 10MG TAB
1228089695 Ezetimibe
47
قطره چشمی تیموبایول
TIMOBIOL 0.5% OPH DROP
1228035487 Timolol
48
قرص دومپرکس 10 میلی گرم
DOMPREX 10MG TAB
1228141485 Domperidone
49
قرص بایوساکول 400 میلی گرم
BIOSACOL 400MG TAB
1228116162 Mesalazine
50
قرص بایوساکول 800 میلی گرم
BIOSACOL 800MG TAB
123200000 Mesalazine
51
قرص پنتوبایوزول 20 میلی گرم
PANTOBIOZOLE 20MG TAB
1228088643 Pantoprazole
52
قرص پنتوبایوزول 40 میلی گرم
PANTOBIOZOLE 40MG TAB
1228088650 Pantoprazole
53
قرص بایووکسامین 50 میلی گرم
BIOVOXAMINE 50MG TAB
1228079351 Fluvoxamine
54
قرص بایووکسامین 100 میلی گرم
BIOVOXAMINE 100MG TAB
1228079344 Fluvoxamine
55
قرص ونلابایوکس 75 میلی گرم
VENLABIOX 75MG TAB
1228136757 Venlafaxine
56
قرص ونلابایوکس 37.5 میلی گرم
VENLABIOX 37.5MG TAB
1228136764 Venlafaxine
57
قرص بایولپرا 500 میلی گرم
BIOLEPRA 500MG TAB
1228137457 Levetiracetam
58
قرص بایولپرا 750 میلی گرم
BIOLEPRA 750MG TAB
1228155260 Levetiracetam
59
قرص بایولپرا 250 میلی گرم
BIOLEPRA 250MG TAB
1228137464 Levetiracetam
60
کپسول پرگابایوکس 50 میلی گرم
PREGABIOX 50MG CAP
1228143694 Pregabalin
61
کپسول پرگابایوکس 300 میلی گرم
PREGABIOX 300MG CAP
1228143755 Pregabalin
62
کپسول پرگابایوکس 150 میلی گرم
PREGABIOX 150MG CAP
1228143748 Pregabalin
63
کپسول پرگابایوکس 75 میلی گرم
PREGABIOX 75MG CAP
1228143700 Pregabalin
64
کپسول پرگابایوکس 100 میلی گرم
PREGABIOX 100MG CAP
1228143717 Pregabalin
65
قرص دیوالبایوکس 125 میلی گرم
DIVALBIOX 125MG TAB
1228116377 Sodium Valproate
66
قرص دی والبایوکس 250 میلی گرم
DIVALBIOX 250MG TAB
1228116155 Sodium Valproate
67
قرص دی والبایوکس 500 میلی گرم
DIVALBIOX 500MG TAB
1228116131 Sodium Valproate
68
قرص روکش دار والبیوات 200 میلی گرم
VALBIOATE 200MG EC TAB
1228076947 Sodium Valproate
69
کپسول بایوساماید 100 میلی گرم
BIOSAMIDE 100MG CAP
1228035463 Zonisamide
70
کپسول اتوبایوکس 25 میلی گرم
ATOBIOX 25MG CAP
1228211683 Atomoxetine
71
کپسول آتوبایوکس 60 میلی گرم
ATOBIOX 60MG CAP
1228211706 Atomoxetine
72
کپسول آتوبایوکس 40 میلی گرم
ATOBIOX 40MG CAP
1228211690 Atomoxetine
73
کپسول آتوبایوکس 18 میلی گرم
ATOBIOX 18MG CAP
1228211676 Atomoxetine
74
کپسول آتوبایوکس 10 میلی گرم
ATOBIOX 10MG CAP
1228211669 Atomoxetine
75
قرص بایوسیکلوویر 200 میلی گرم
BIOCYCLOVIR 200MG TAB
1228035968 Aciclovir
76
قرص بایوسیکلوویر 400 میلی گرم
BIOCYCLOVIR 400MG TAB
1228035975 Aciclovir
77
قرص بایوفوویر 10 میلی گرم
BIOFOVIR 10MG TAB
1228079450 Adefovir
78
قرص افابایوویر 600 میلی گرم
EFABIOVIR 600MG TAB
1228099557 Efavirenz
79
قرص بایوویراپین 200 میلی گرم
BIOVIRAPINE 200MG TAB
1228155963 Nevirapine
80
قرص والبایوویر 500 میلی گرم
VALBIOVIR 500MG TAB
1228200656 Valaciclovir
81
قرص والبایوویر 1000 میلی گرم
VALBIOVIR 1000MG TAB
1228200663 Valaciclovir
82
قرص بایوکلد
BIOCOLD TAB
1228087646 Adult cold
83
قرص بایوکلد فورت
BIOCOLD FORT TAB
1228098499 Adult cold
84
بایوپیپرازول 10 میلی گرم
BIOPIPRAZOLE 10MG TAB
1228136702 Aripiprazole
85
قرص بایوپیپرازول 5 میلی گرم
BIOPIPRAZOLE 5MG TAB
1228140624 Aripiprazole
86
قرص بایوپیپرازول 15 میلی گرم
BIOPIPRAZOLE 15MG TAB
1228136719 Aripiprazole
87
قرص ریسبایودال 1 میلی گرم
RISBIODAL 1MG TAB
1228031526 Risperidone
88
قرص ریسبایودال 4 میلی گرم
RISBIODAL 4MG TAB
1228031557 Risperidone
89
قرص ریسبایودال 3 میلی گرم
RISBIODAL 3MG TAB
1228031540 Risperidone
90
قرص ریسبایودال 2 میلی گرم
RISBIODAL 2MG TAB
1228031533 Risperidone
91
قرص بایوتور پلاس 5/10میلی گرم
BIOTOR PLUS 5/10 MG TAB
1228127939 Amlodipine+Atorvastatin
92
قرص بایوتور پلاس 5/20میلی گرم
BIOTOR PLUS 5/20 MG TAB
1228128912 Amlodipine+Atorvastatin
93
قطره چشمی کو-بایوسوپت
CO-BIOSOPT OPHTALMIC SOL
1228102400 Dorzolamide+Timolol
94
قرص سوبایوویر 400 میلی گرم
Sobiovir 400 mg Tab
6655214 Sofosbuvir
95
قرص بایوتور 20 میلی گرم
BIOTOR 20MG TAB
1228137266 Atorvastatin
96
قرص بایوتور 10 میلی گرم
BIOTOR 10MG TAB
1228137259 Atorvastatin
97
قطره چشمی بایوسپت 2%
BIOSOPT 2% OPH DROP
1228035470 Dorzolamide
98
کپسول فنوبایوکس 200 میلی گرم
FENOBIOX 200MG CAP
1228141492 Fenofibrate
99
کپسول فنوبایوکس 100 میلی گرم
FENOBIOX 100MG CAP
1228141508 Fenofibrate
100
قرص بایوسوییت
BIOSWEET 18MG TAB
1228102394 Aspartame
101
کپسول امبایوزول 20 میلی گرم
OMEBIOZOLE 20MG CAP
1228087653 Omeprazole
102
قرص فامبایوکس 10 میلی گرم
Fambiox 10MG Tab
665162529 Fampridine
103
قطره چشمی بایوکارپین 2% 10 میلی لیتر
BIOCARPINE 2% 10ML OPH DROP
1228176456 Pilocarpine
104
قطره چشمی بایوکارپین 4%
BIOCARPINE 4% OPH DROP
1228035494 Pilocarpine
105
قطره چشمی زالابایوست 0.005% 2.5 میلی لیتر
XALABIOST 0.005% 2.5ML OPH DROP
1228076978 Latanoprost
106
قطره بایوتیر 10 میلی لیتر
BIOTEAR 10ML OPH DROP
1228079436 Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
107
قرص گلیفورمین 500/2.5 میلی گرم
GLIFORMIN 500/2.5MG TAB
1228171079 Metformin+Glibenclamide
108
قرص گلی فورمین 500/5 میلی گرم
GLIFORMIN 500/5MG TAB
1228171987 Metformin+Glibenclamide
109
قرص پیگلوفورمین
PIGLOFORMIN 500/15MG TAB
1228176449 Metformin+Pioglitazone
110
قرص بایوسوگرل 10 میلی گرم
BIOSUGREL 10MG TAB
1228192852 Prasugrel
111
قرص بایوسوگرل 5 میلی گرم
BIOSUGREL 5MG TAB
1228192869 Prasugrel
112
قرص بایولوزاکس-اچ 50/12.5 میلی گرم
BIOLOZAX-H 12.5/50MG TAB
1228140655 Losartan+Hydrochlorothiazide
113
قرص کو-بایوویر 300/150 میلی گرم
CO-BIOVIR 300/150MG TAB
1228137440 Zidovudine+Lamivudine
114
کپسول میلوبایوکس 120میلی گرم
MYELLOBIOX 120MG Cap
1754066120 Dimethyl Fumarate
115
کپسول میلوبایوکس 240میلی گرم
MYELLOBIOX 240MG Cap
1754066240 Dimethyl Fumarate
بازگشت به لیست شرکت ها