دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی باختر بیوشیمی زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص متفوربایوکس 1000میلی گرم
METFORBIOX 1000MG TAB
1228140631 Metformin Hydrochloride
2
قرص بایولپرا 750 میلی گرم
BIOLEPRA 750MG TAB
1228155260 Levetiracetam
3
قرص بایولپرا 500 میلی گرم
BIOLEPRA 500MG TAB
1228137457 Levetiracetam
4
قرص بایولپرا 250 میلی گرم
BIOLEPRA 250MG TAB
1228137464 Levetiracetam
5
قرص بایووکسامین 50 میلی گرم
BIOVOXAMINE 50MG TAB
1228079351 Fluvoxamine Maleate
6
قرص بایووکسامین 100 میلی گرم
BIOVOXAMINE 100MG TAB
1228079344 Fluvoxamine Maleate
7
قرص ونلابیوکس 75 میلی گرم
VENLABIOX 75MG TAB
1228136757 Venlafaxine Hydrochloride
8
قرص ونلابیوکس 37.5 میلی گرم
VENLABIOX 37.5MG TAB
1228136764 Venlafaxine Hydrochloride
9
کپسول پرگابایوکس 75 میلی گرم
PREGABIOX 75MG CAP
1228143700 Pregabalin
10
کپسول پرگابایوکس 100 میلی گرم
PREGABIOX 100MG CAP
1228143717 Pregabalin
11
کپسول پرگابایوکس 50 میلی گرم
PREGABIOX 50MG CAP
1228143694 Pregabalin
12
کپسول پرگابایوکس 300 میلی گرم
PREGABIOX 300MG CAP
1228143755 Pregabalin
13
کپسول پرگابایوکس 150 میلی گرم
PREGABIOX 150MG CAP
1228143748 Pregabalin
14
کپسول بیوساماید 100 میلی گرم
BIOSAMIDE 100MG CAP
1228035463 Zonisamide
15
قرص بایوتریپتان 50 میلی گرم
BIOTRIPTAN 50MG TAB
1228079429 Sumatriptan Succinate
16
قرص بایوتریپتان 100 میلی گرم
BIOTRIPTAN 100MG TAB
1228079443 Sumatriptan Succinate
17
قرص بایوسیکلوویر 400 میلی گرم
BIOCYCLOVIR 400MG TAB
1228035975 Aciclovir
18
قرص بایوسیکلوویر 200 میلی گرم
BIOCYCLOVIR 200MG TAB
1228035968 Aciclovir
19
قرص افابایوویر 600 میلی گرم
EFABIOVIR 600MG TAB
1228099557 Efavirenz
20
قرص نلفابایوویر 250 میلی گرم
NELFABIOVIR 250MG TAB
1228035432 Nelfinavir Mesilate
21
کپسول ریبابایوویر
RIBABIOVIR 200MG CAP
1228035449 Ribavirin
22
قرص تنوبایوویر 300 میلی گرم
TENOBIOVIR 300MG TAB
1228135255 Tenofovir
23
قرص رتروبیوویر 300 میلی گرم
RETROBIOVIR 300MG TAB
1228031571 Zidovudine
24
قرص رتروبیوویر 100 میلی گرم
RETROBIOVIR 100MG CAP
1228031564 Zidovudine
25
قطره چشمی زالابایوست 0.005% 2.5 میلی لیتر
XALABIOST 0.005% 2.5ML OPH DROP
1228076978 Latanoprost
26
قرص بایومادول 100 میلی گرم
BIOMADOL 100MG TAB
1228023491 Tramadol Hydrochloride
27
قرص بایومادول 50 میلی گرم
BIOMADOL 50MG TAB
1228023507 Tramadol Hydrochloride
28
قطره چشمی بایوفناک 0.1%
BIOFENAC 0.1% OPH DROP
1228023408 Diclofenac
29
قرص بایوساکول 400 میلی گرم
BIOSACOL 400MG TAB
1228116162 Mesalazine
30
کپسول امبایوزول 20 میلی گرم
OMEBIOZOLE 20MG CAP
1228087653 Omeprazole
31
قرص دومپرکس 10 میلی گرم
DOMPREX 10MG TAB
1228141485 Domperidone
32
قرص زتروبایول 10 میلی گرم
ZETROBIOL 10MG TAB
1228089695 Ezetimibe
33
کپسول فنوبایوکس 200 میلی گرم
FENOBIOX 200MG CAP
1228141492 Fenofibrate
34
کپسول فنوبیوکس 100 میلی گرم
FENOBIOX 100MG CAP
1228141508 Fenofibrate
35
قرص بایوتور 10 میلی گرم
BIOTOR 10MG TAB
1228137259 Atorvastatin Calcium
36
قرص بایوتور 20 میلی گرم
BIOTOR 20MG TAB
1228137266 Atorvastatin Calcium
37
قرص زولبیوم 5 میلی گرم
ZOLBIOM 5MG TAB
1228079474 Zolpidem Tartrate
38
قرص زولبیوم 10 میلی گرم
ZOLBIOM 10MG TAB
1228079467 Zolpidem Tartrate
39
قطره چشمی تیموبایول
TIMOBIOL 0.5% OPH DROP
1228035487 Timolol Maleate
40
قرص کو-بیوویر 300/150 میلی گرم
CO-BIOVIR 300/150MG TAB
1228137440 Zidovudine+Lamivudine
41
کپسول سلبایوکس 100 میلی گرم
CELEBIOX 100MG CAP
1228023521 Celecoxib
42
قرص لاموبایوژین 100 میلی گرم
LAMOBIOGINE 100MG TAB
1228031625 Lamotrigine
43
قرص لاموبیوژین 25 میلی گرم
LAMOBIOGINE 25MG TAB
1228031601 Lamotrigine
44
قرص لاموبایوژین 50 میلی گرم
LAMOBIOGINE 50MG TAB
1228031618 Lamotrigine
45
قرص بایوودین 150 میلی گرم
BIOVUDINE 150MG TAB
1228031649 Lamivudine
46
قرص بایوودین 100 میلی گرم
BIOVUDINE 100MG TAB
1228031632 Lamivudine
47
قطره چشمی بایوسپت 2%
BIOSOPT 2% OPH DROP
1228035470 Dorzolamide Hydrochloride
48
کپسول فلوبایوویر 75 میلی گرم
FLUBIOVIR 75MG CAP
1228079948 Oseltamivir Phosphate
49
قرص بایوکوئتین 25 میلی گرم
BIOQUETIN 25MG TAB
1228164491 Quetiapine Fumarate
50
قرص بایوکوئتین 200 میلی گرم
BIOQUETIN 200MG TAB
1228164460 Quetiapine Fumarate
51
قرص بایوکوئتین 150 میلی گرم
BIOQUETIN 150MG TAB
1228164477 Quetiapine Fumarate
52
قرص بایوکوئتین 100 میلی گرم
BIOQUETIN 100MG TAB
1228164484 Quetiapine Fumarate
53
قرص زیپروبایوکس 5 میلی گرم
ZYPROBIOX 5MG TAB
1228035999 Olanzapine
54
قرص زیپروبایوکس 2.5 میلی گرم
ZYPROBIOX 2.5MG TAB
1228035982 Olanzapine
55
قرص زیپروبایوکس 15 میلی گرم
ZYPROBIOX 15MG TAB
1228036019 Olanzapine
56
قرص زیپروبایوکس 10 میلی گرم
ZYPROBIOX 10MG TAB
1228036002 Olanzapine
57
قرص بایلنول 500 میلی گرم
BIOLENOL 500MG TAB
1228023514 Acetaminophen
58
قرص بایلنول کلد فورت
BIOLENOL COLD FORT TAB
1228098499 Adult cold
59
قرص بایوکلد فورت
BIOLENOL COLD FORT TAB
1228098499 Adult cold
60
قرص بایوکلد
BIOCOLD TAB
1228087646 Adult cold
61
قرص بایلنول کلد فورت
BIOCOLD FORT TAB
1228098499 Adult cold
62
قرص بایوکلد فورت
BIOCOLD FORT TAB
1228098499 Adult cold
63
قرص بایوتور پلاس 5/10میلی گرم
BIOTOR PLUS 5/10 MG TAB
1228127939 AMLODIPINE+ATORVASTATIN
64
قرص بیوتور پلاس 5/20میلی گرم
BIOTOR PLUS 5/20 MG TAB
1228128912 AMLODIPINE+ATORVASTATIN
65
قرص بیوسوییت
BIOSWEET 18MG TAB
1228102394 Aspartame
66
کپسول آتوبیوکس 10 میلی گرم
ATOBIOX 10MG CAP
1228211669 Atomoxetine Hydrochloride
67
قطره چشمی کو-بایوسوپت
CO-BIOSOPT OPHTALMIC SOL
1228102400 Dorzolamide+Timolol
68
قرص بایوکسال 40 میلی گرم
BIOXAL 40MG TAB
1228035500 Citalopram
69
قرص بایوکسال 20 میلی گرم
BIOXAL 20MG TAB
1228035517 Citalopram
70
قطره کتوبایوفن 0.025% 5میلی لیتر
KETOBIOFEN 0.025% 5ML OPH DROP
1228079368 Ketotifen Fumarate
71
قرص دیوالبایوکس 125 میلی گرم
DIVALBIOX 125MG TAB
1228116377 Sodium Valproate
72
قرص دی والبایوکس 250 میلی گرم
DIVALBIOX 250MG TAB
1228116155 Sodium Valproate
73
قرص دی والبایوکس 500 میلی گرم
DIVALBIOX 500MG TAB
1228116131 Sodium Valproate
74
قرص روکش دار والبیوات 200 میلی گرم
VALBIOATE 200MG EC TAB
1228076947 Sodium Valproate
75
قرص سرترابایول 50 میلی گرم
SERTRABIOL 50MG TAB
1228031588 Sertraline Hydrochloride
76
قرص سرترابایول 100 میلی گرم
SERTRABIOL 100MG TAB
1228031595 Sertraline Hydrochloride
77
قرص ریسبایودال 4 میلی گرم
RISBIODAL 4MG TAB
1228031557 Risperidone
78
قرص ریسبایودال 3 میلی گرم
RISBIODAL 3MG TAB
1228031540 Risperidone
79
قرص ریسبایودال 2 میلی گرم
RISBIODAL 2MG TAB
1228031533 Risperidone
80
قرص ریسبایودال 1 میلی گرم
RISBIODAL 1MG TAB
1228031526 Risperidone
81
قطره چشمی بایوکارپین 4%
BIOCARPINE 4% OPH DROP
1228035494 Pilocarpine
82
قرص پنتوبایوزول 40 میلی گرم
PANTOBIOZOLE 40MG TAB
1228088650 Pantoprazole
83
قرص پنتوبایوزول 20 میلی گرم
PANTOBIOZOLE 20MG TAB
1228088643 Pantoprazole
84
قرص بایوفوویر 10 میلی گرم
BIOFOVIR 10MG TAB
1228079450 Adefovir
85
بایوپیپرازول 10 میلی گرم
BIOPIPRAZOLE 10MG TAB
1228136702 Aripiprazole
86
قرص بایوپیپرازول 15 میلی گرم
BIOPIPRAZOLE 15MG TAB
1228136719 Aripiprazole
87
قرص بایوپیپرازول 5 میلی گرم
BIOPIPRAZOLE 5MG TAB
1228140624 Aripiprazole
88
قرص بایوویراپین 200 میلی گرم
BIOVIRAPINE 200MG TAB
1228155963 Nevirapine
بازگشت به لیست شرکت ها