دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی باختر بیوشیمی زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
کپسول سلبایوکس 100 میلی گرم
CELEBIOX 100MG CAP
1228023521 Celecoxib
2
قطره چشمی بایوفناک 0.1%
BIOFENAC 0.1% OPH DROP
1228023408 Diclofenac
3
قرص بایلنول 500 میلی گرم
BIOLENOL 500MG TAB
1228023514 Acetaminophen
4
قرص بایومادول 50 میلی گرم
BIOMADOL 50MG TAB
1228023507 Tramadol
5
قرص بایومادول 100 میلی گرم
BIOMADOL 100MG TAB
1228023491 Tramadol
6
قرص بایووکسامین 50 میلی گرم
BIOVOXAMINE 50MG TAB
1228079351 Fluvoxamine Maleate
7
قرص بایووکسامین 100 میلی گرم
BIOVOXAMINE 100MG TAB
1228079344 Fluvoxamine Maleate
8
قرص بایولپرا 750 میلی گرم
BIOLEPRA 750MG TAB
1228155260 Levetiracetam
9
قرص بایولپرا 250 میلی گرم
BIOLEPRA 250MG TAB
1228137464 Levetiracetam
10
قرص بایولپرا 500 میلی گرم
BIOLEPRA 500MG TAB
1228137457 Levetiracetam
11
کپسول پرگابایوکس 300 میلی گرم
PREGABIOX 300MG CAP
1228143755 Pregabalin
12
کپسول پرگابایوکس 150 میلی گرم
PREGABIOX 150MG CAP
1228143748 Pregabalin
13
کپسول پرگابایوکس 75 میلی گرم
PREGABIOX 75MG CAP
1228143700 Pregabalin
14
کپسول پرگابایوکس 50 میلی گرم
PREGABIOX 50MG CAP
1228143694 Pregabalin
15
کپسول پرگابایوکس 100 میلی گرم
PREGABIOX 100MG CAP
1228143717 Pregabalin
16
قرص روکش دار بوپروبایوکس 75 میلی گرم
Buprobiox 75 MG FC TAB
1228211713 Bupropion Hydrochloride
17
قرص روکش دار بوپروبایوکس 100 میلی گرم
Buprobiox 100 MG FC TAB
665129944 Bupropion Hydrochloride
18
قرص بایوکسال 40 میلی گرم
BIOXAL 40MG TAB
1228035500 Citalopram
19
قرص بایومیگریل 5 میلی گرم
BIOMIGRIL 5MG TAB
1228164729 Rizatriptan
20
قرص بایومیگریل 10 میلی
BIOMIGRIL 10MG TAB
1228164712 Rizatriptan
21
قرص بایوتریپتان 100 میلی گرم
BIOTRIPTAN 100MG TAB
1228079443 Sumatriptan Succinate
22
قرص بایوتریپتان 50 میلی گرم
BIOTRIPTAN 50MG TAB
1228079429 Sumatriptan Succinate
23
قرص بایوکسال 20 میلی گرم
BIOXAL 20MG TAB
1228035517 Citalopram
24
قرص سرترابایول 50 میلی گرم
SERTRABIOL 50MG TAB
1228031588 Sertraline
25
قرص سرترابایول 100 میلی گرم
SERTRABIOL 100MG TAB
1228031595 Sertraline
26
قرص ونلابایوکس 75 میلی گرم
VENLABIOX 75MG TAB
1228136757 Venlafaxine
27
قرص ونلابایوکس 37.5 میلی گرم
VENLABIOX 37.5MG TAB
1228136764 Venlafaxine
28
قرص متفوربایوکس 1000میلی گرم
METFORBIOX 1000MG TAB
1228140631 Metformin Hydrochloride
29
قرص افابایوویر 600 میلی گرم
EFABIOVIR 600MG TAB
1228099557 Efavirenz
30
قرص نلفابایوویر 250 میلی گرم
NELFABIOVIR 250MG TAB
1228035432 Nelfinavir Mesilate
31
کپسول ریبابایوویر 200 میلی گرم
RIBABIOVIR 200MG CAP
1228035449 Ribavirin
32
قرص تنوبایوویر 300 میلی گرم
TENOBIOVIR 300MG TAB
1228135255 Tenofovir
33
قرص زیپروبایوکس 2.5 میلی گرم
ZYPROBIOX 2.5MG TAB
1228035982 Olanzapine
34
قرص زیپروبایوکس 5 میلی گرم
ZYPROBIOX 5MG TAB
1228035999 Olanzapine
35
قرص زیپروبایوکس 15 میلی گرم
ZYPROBIOX 15MG TAB
1228036019 Olanzapine
36
کپسول بایوپنتین 300 میلی گرم
BIOPENTIN 300MG CAP
1228076985 Gabapentin
37
کپسول بایوپنتین 100 میلی گرم
BIOPENTIN 100MG CAP
1228076992 Gabapentin
38
کپسول بایوپنتین 400 میلی گرم
BIOPENTIN 400MG CAP
1228077005 Gabapentin
39
قرص لاموبیوژین 100 میلی گرم
LAMOBIOGINE 100MG TAB
1228031625 Lamotrigine
40
قرص لاموبیوژین 25 میلی گرم
LAMOBIOGINE 25MG TAB
1228031601 Lamotrigine
41
قرص لاموبیوژین 50 میلی گرم
LAMOBIOGINE 50MG TAB
1228031618 Lamotrigine
42
قرص روکش دار والبیوات 200 میلی گرم
VALBIOATE 200MG EC TAB
1228076947 Sodium Valproate
43
قرص دی والبایوکس 250 میلی گرم
DIVALBIOX 250MG TAB
1228116155 Sodium Valproate
44
قرص دیوالبایوکس 125 میلی گرم
DIVALBIOX 125MG TAB
1228116377 Sodium Valproate
45
قرص زیپروبایوکس 10 میلی گرم
ZYPROBIOX 10MG TAB
1228036002 Olanzapine
46
قرص بایوکوئتین 25 میلی گرم
BIOQUETIN 25MG TAB
1228164491 Quetiapine
47
قرص بایوکوئتین 100 میلی گرم
BIOQUETIN 100MG TAB
1228164484 Quetiapine
48
قرص بایوکوئتین 200 میلی گرم
BIOQUETIN 200MG TAB
1228164460 Quetiapine
49
قرص بایوکوئتین 150 میلی گرم
BIOQUETIN 150MG TAB
1228164477 Quetiapine
50
قرص زولبیوم 5 میلی گرم
ZOLBIOM 5MG TAB
1228079474 Zolpidem
51
قرص زولبیوم 10 میلی گرم
ZOLBIOM 10MG TAB
1228079467 Zolpidem
52
قرص دی والبایوکس 500 میلی گرم
DIVALBIOX 500MG TAB
1228116131 Sodium Valproate
53
کپسول بایوساماید 50 میلی گرم
BIOSAMIDE 50MG CAP
1228093975 Zonisamide
54
کپسول بایوساماید 100 میلی گرم
BIOSAMIDE 100MG CAP
1228035463 Zonisamide
55
قطره کتوبایوفن 0.025% 5میلی لیتر
KETOBIOFEN 0.025% 5ML OPH DROP
1228079368 Ketotifen Fumarate
56
کپسول فنوبایوکس 200 میلی گرم
FENOBIOX 200MG CAP
1228141492 Fenofibrate
57
کپسول فنوبایوکس 100 میلی گرم
FENOBIOX 100MG CAP
1228141508 Fenofibrate
58
قرص زولمیگران 2.5 میلی گرم
ZOLMIGRAN 2.5MG TAB
1228203886 Zolmitriptan
59
قرص زولمیگران 5 میلی گرم
ZOLMIGRAN 5MG TAb
1228203893 Zolmitriptan
60
قطره چشمی تیموبایول
TIMOBIOL 0.5% OPH DROP
1228035487 Timolol
61
قرص بایوسیکلوویر 200 میلی گرم
BIOCYCLOVIR 200MG TAB
1228035968 Aciclovir
62
قرص بایوسیکلوویر 400 میلی گرم
BIOCYCLOVIR 400MG TAB
1228035975 Aciclovir
63
قرص بایوفوویر 10 میلی گرم
BIOFOVIR 10MG TAB
1228079450 Adefovir
64
قرص دومپرکس 10 میلی گرم
DOMPREX 10MG TAB
1228141485 Domperidone
65
قرص بایوودین 150 میلی گرم
BIOVUDINE 150MG TAB
1228031649 Lamivudine
66
قرص بایوودین 100 میلی گرم
BIOVUDINE 100MG TAB
1228031632 Lamivudine
67
قرص بایوویراپین 200 میلی گرم
BIOVIRAPINE 200MG TAB
1228155963 Nevirapine
68
کپسول فلوبایوویر 75 میلی گرم
FLUBIOVIR 75MG CAP
1228079948 Oseltamivir
69
قرص والبایوور 500 میلی گرم
VALBIOVIR 500MG TAB
1228200656 Valaciclovir
70
قرص والبیوویر 1000 میلی گرم
VALBIOVIR 1000MG TAB
1228200663 Valaciclovir
71
قرص رتروبیوویر 300 میلی گرم
RETROBIOVIR 300MG TAB
1228031571 Zidovudine
72
قرص رتروبیوویر 100 میلی گرم
RETROBIOVIR 100MG CAP
1228031564 Zidovudine
73
بایوپیپرازول 10 میلی گرم
BIOPIPRAZOLE 10MG TAB
1228136702 Aripiprazole
74
قرص بایوپیپرازول 15 میلی گرم
BIOPIPRAZOLE 15MG TAB
1228136719 Aripiprazole
75
قرص بایوپیپرازول 5 میلی گرم
BIOPIPRAZOLE 5MG TAB
1228140624 Aripiprazole
76
قرص پنتوبایوزول 40 میلی گرم
PANTOBIOZOLE 40MG TAB
1228088650 Pantoprazole
77
قرص پنتوبایوزول 20 میلی گرم
PANTOBIOZOLE 20MG TAB
1228088643 Pantoprazole
78
قرص ریسبایودال 2 میلی گرم
RISBIODAL 2MG TAB
1228031533 Risperidone
79
قرص ریسبایودال 1 میلی گرم
RISBIODAL 1MG TAB
1228031526 Risperidone
80
قرص ریسبایودال 4 میلی گرم
RISBIODAL 4MG TAB
1228031557 Risperidone
81
قرص ریسبایودال 3 میلی گرم
RISBIODAL 3MG TAB
1228031540 Risperidone
82
قرص بایوتور 20 میلی گرم
BIOTOR 20MG TAB
1228137266 Atorvastatin Calcium
83
قرص بایوتور 10 میلی گرم
BIOTOR 10MG TAB
1228137259 Atorvastatin Calcium
84
قطره چشمی بایوکارپین 2% 10 میلی لیتر
BIOCARPINE 2% 10ML OPH DROP
1228176456 Pilocarpine
85
قطره چشمی بایوکارپین 4%
BIOCARPINE 4% OPH DROP
1228035494 Pilocarpine
86
قطره چشمی زالابایوست 0.005% 2.5 میلی لیتر
XALABIOST 0.005% 2.5ML OPH DROP
1228076978 Latanoprost
87
قطره چشمی بایوسپت 2%
BIOSOPT 2% OPH DROP
1228035470 Dorzolamide Hydrochloride
88
قطره بایوتیر 10 میلی لیتر
BIOTEAR 10ML OPH DROP
1228079436 Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
89
قرص زتروبایول 10 میلی گرم
ZETROBIOL 10MG TAB
1228089695 Ezetimibe
90
قرص بایوتور پلاس 5/10میلی گرم
BIOTOR PLUS 5/10 MG TAB
1228127939 Amlodipine+Atorvastatin
91
قرص بایوتور پلاس 5/20میلی گرم
BIOTOR PLUS 5/20 MG TAB
1228128912 Amlodipine+Atorvastatin
92
قرص گلی فورمین 500/5 میلی گرم
GLIFORMIN 500/5MG TAB
1228171987 Metformin+Glibenclamide
93
قرص گلیفورمین 500/2.5 میلی گرم
GLIFORMIN 500/2.5MG TAB
1228171079 Metformin+Glibenclamide
94
قرص کو-بایوویر 300/150 میلی گرم
CO-BIOVIR 300/150MG TAB
1228137440 Zidovudine+Lamivudine
95
قرص سوبایوویر 400 میلی گرم
Sobiovir 400 mg Tab
6655214 Sofosbuvir
96
قرص پیگلوفورمین
PIGLOFORMIN 500/15MG TAB
1228176449 Metformin+Pioglitazone
97
قرص بایوسوگرل 5 میلی گرم
BIOSUGREL 5MG TAB
1228192869 Prasugrel
98
قرص بایوسوگرل 10 میلی گرم
BIOSUGREL 10MG TAB
1228192852 Prasugrel
99
قرص بایوساکول 800 میلی گرم
BIOSACOL 800MG TAB
123200000 Mesalazine
100
قرص بایوساکول 400 میلی گرم
BIOSACOL 400MG TAB
1228116162 Mesalazine
101
کپسول امبایوزول 20 میلی گرم
OMEBIOZOLE 20MG CAP
1228087653 Omeprazole
102
قرص بایوسوییت
BIOSWEET 18MG TAB
1228102394 Aspartame
103
کپسول آتوبایوکس 10 میلی گرم
ATOBIOX 10MG CAP
1228211669 Atomoxetine Hydrochloride
104
کپسول آتوبایوکس 10 میلی گرم
ATOBIOX 10MG CAP
1228211669 Atomoxetine Hydrochloride
105
کپسول آتوبایوکس 10 میلی گرم
ATOBIOX 10MG CAP
1228211669 Atomoxetine Hydrochloride
106
کپسول آتوبایوکس 10 میلی گرم
ATOBIOX 10MG CAP
1228211669 Atomoxetine Hydrochloride
107
کپسول آتوبایوکس 60 میلی گرم
ATOBIOX 60MG CAP
1228211706 Atomoxetine Hydrochloride
108
کپسول آتوبایوکس 40 میلی گرم
ATOBIOX 40MG CAP
1228211690 Atomoxetine Hydrochloride
109
کپسول اتوبایوکس 25 میلی گرم
ATOBIOX 25MG CAP
1228211683 Atomoxetine Hydrochloride
110
کپسول آتوبایوکس 18 میلی گرم
ATOBIOX 18MG CAP
1228211676 Atomoxetine Hydrochloride
111
قرص بایوکلد فورت
BIOCOLD FORT TAB
1228098499 Adult cold
112
قرص بایوکلد
BIOCOLD TAB
1228087646 Adult cold
113
قرص بایولوزاکس-اچ 50/12.5 میلی گرم
BIOLOZAX-H 12.5/50MG TAB
1228140655 Losartan+Hydrochlorothiazide
114
قطره چشمی کو-بایوسوپت
CO-BIOSOPT OPHTALMIC SOL
1228102400 Dorzolamide+Timolol
بازگشت به لیست شرکت ها