دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی باختر بیوشیمی زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
کپسول سلبایوکس 100 میلی گرم
CELEBIOX 100MG CAP
1228023521 Celecoxib
2
قرص روکشدار ایبایوفن- ال 400 میلی گرم
Ibiofen-L 400MG FC Tablet
687540400 Ibuprofen
3
قرص روکشدار ایبایوفن- ال 200 میلی گرم
Ibiofen-L 200MG FC Tablet
687540200 Ibuprofen
4
قطره چشمی بایوفناک 0.1%
BIOFENAC 0.1% OPH DROP
1228023408 Diclofenac
5
قرص بایلنول 500 میلی گرم
BIOLENOL 500MG TAB
1228023514 Acetaminophen
6
قرص سرترابایول 50 میلی گرم
SERTRABIOL 50MG TAB
1228031588 Sertraline
7
قرص سرترابایول 100 میلی گرم
SERTRABIOL 100MG TAB
1228031595 Sertraline
8
قرص بایووکسامین 50 میلی گرم
BIOVOXAMINE 50MG TAB
1228079351 Fluvoxamine
9
قرص بایووکسامین 100 میلی گرم
BIOVOXAMINE 100MG TAB
1228079344 Fluvoxamine
10
قرص ونلابایوکس 75 میلی گرم
VENLABIOX 75MG TAB
1228136757 Venlafaxine
11
قرص ونلابایوکس 37.5 میلی گرم
VENLABIOX 37.5MG TAB
1228136764 Venlafaxine
12
قرص متفوربایوکس 1000میلی گرم
METFORBIOX 1000MG TAB
1228140631 Metformin
13
قرص بایومادول 50 میلی گرم
BIOMADOL 50MG TAB
1228023507 Tramadol
14
قرص بایومادول 100 میلی گرم
BIOMADOL 100MG TAB
1228023491 Tramadol
15
قرص بایولپرا 750 میلی گرم
BIOLEPRA 750MG TAB
1228155260 Levetiracetam
16
قرص بایولپرا 250 میلی گرم
BIOLEPRA 250MG TAB
1228137464 Levetiracetam
17
قرص بایولپرا 500 میلی گرم
BIOLEPRA 500MG TAB
1228137457 Levetiracetam
18
کپسول پرگابایوکس 75 میلی گرم
PREGABIOX 75MG CAP
1228143700 Pregabalin
19
کپسول پرگابایوکس 100 میلی گرم
PREGABIOX 100MG CAP
1228143717 Pregabalin
20
کپسول پرگابایوکس 50 میلی گرم
PREGABIOX 50MG CAP
1228143694 Pregabalin
21
کپسول پرگابایوکس 300 میلی گرم
PREGABIOX 300MG CAP
1228143755 Pregabalin
22
کپسول پرگابایوکس 150 میلی گرم
PREGABIOX 150MG CAP
1228143748 Pregabalin
23
قرص دیوالبایوکس 125 میلی گرم
DIVALBIOX 125MG TAB
1228116377 Sodium Valproate
24
قرص دی والبایوکس 250 میلی گرم
DIVALBIOX 250MG TAB
1228116155 Sodium Valproate
25
قرص دی والبایوکس 500 میلی گرم
DIVALBIOX 500MG TAB
1228116131 Sodium Valproate
26
قرص روکش دار والبیوات 200 میلی گرم
VALBIOATE 200MG EC TAB
1228076947 Sodium Valproate
27
کپسول بایوساماید 100 میلی گرم
BIOSAMIDE 100MG CAP
1228035463 Zonisamide
28
کپسول بایوساماید 50 میلی گرم
BIOSAMIDE 50MG CAP
1228093975 Zonisamide
29
قرص بایومیگریل 5 میلی گرم
BIOMIGRIL 5MG TAB
1228164729 Rizatriptan
30
قرص بایومیگریل 10 میلی
BIOMIGRIL 10MG TAB
1228164712 Rizatriptan
31
قرص زولمیگران 2.5 میلی گرم
ZOLMIGRAN 2.5MG TAB
1228203886 Zolmitriptan
32
قرص زولمیگران 5 میلی گرم
ZOLMIGRAN 5MG TAb
1228203893 Zolmitriptan
33
قرص روکش دار بوپروبایوکس 75 میلی گرم
Buprobiox 75 MG FC TAB
1228211713 Bupropion
34
قرص روکش دار بوپروبایوکس 100 میلی گرم
Buprobiox 100 MG FC TAB
665129944 Bupropion
35
قرص بایوکسال 20 میلی گرم
BIOXAL 20MG TAB
1228035517 Citalopram
36
قرص بایوسیکلوویر 200 میلی گرم
BIOCYCLOVIR 200MG TAB
1228035968 Aciclovir
37
قرص بایوسیکلوویر 400 میلی گرم
BIOCYCLOVIR 400MG TAB
1228035975 Aciclovir
38
قرص بایوکسال 40 میلی گرم
BIOXAL 40MG TAB
1228035500 Citalopram
39
قرص بایوفوویر 10 میلی گرم
BIOFOVIR 10MG TAB
1228079450 Adefovir
40
قرص افابایوویر 600 میلی گرم
EFABIOVIR 600MG TAB
1228099557 Efavirenz
41
قرص بایوویراپین 200 میلی گرم
BIOVIRAPINE 200MG TAB
1228155963 Nevirapine
42
قرص والبایوویر 500 میلی گرم
VALBIOVIR 500MG TAB
1228200656 Valaciclovir
43
قرص والبایوویر 1000 میلی گرم
VALBIOVIR 1000MG TAB
1228200663 Valaciclovir
44
قرص بایوودین 150 میلی گرم
BIOVUDINE 150MG TAB
1228031649 Lamivudine
45
قرص بایوودین 100 میلی گرم
BIOVUDINE 100MG TAB
1228031632 Lamivudine
46
قرص نلفابایوویر 250 میلی گرم
NELFABIOVIR 250MG TAB
1228035432 Nelfinavir
47
قرص سایتوبایوویر 450 میلی گرم
CYTOBIOVIR 450 MG Tab
665156672 Valganciclovir
48
قرص بایوپیپرازول 15 میلی گرم
BIOPIPRAZOLE 15MG TAB
1228136719 Aripiprazole
49
بایوپیپرازول 10 میلی گرم
BIOPIPRAZOLE 10MG TAB
1228136702 Aripiprazole
50
قرص بایوپیپرازول 5 میلی گرم
BIOPIPRAZOLE 5MG TAB
1228140624 Aripiprazole
51
قرص ریسبایودال 1 میلی گرم
RISBIODAL 1MG TAB
1228031526 Risperidone
52
قرص بایوکوئتین 150 میلی گرم
BIOQUETIN 150MG TAB
1228164477 Quetiapine
53
قرص بایوکوئتین 25 میلی گرم
BIOQUETIN 25MG TAB
1228164491 Quetiapine
54
قرص بایوکوئتین 200 میلی گرم
BIOQUETIN 200MG TAB
1228164460 Quetiapine
55
قرص بایوکوئتین 100 میلی گرم
BIOQUETIN 100MG TAB
1228164484 Quetiapine
56
قرص ریسبایودال 3 میلی گرم
RISBIODAL 3MG TAB
1228031540 Risperidone
57
قرص ریسبایودال 2 میلی گرم
RISBIODAL 2MG TAB
1228031533 Risperidone
58
قرص ریسبایودال 4 میلی گرم
RISBIODAL 4MG TAB
1228031557 Risperidone
59
قرص زولبیوم 10 میلی گرم
ZOLBIOM 10MG TAB
1228079467 Zolpidem
60
قرص زولبیوم 5 میلی گرم
ZOLBIOM 5MG TAB
1228079474 Zolpidem
61
قرص بایوتور 20 میلی گرم
BIOTOR 20MG TAB
1228137266 Atorvastatin
62
قرص بایوتور 10 میلی گرم
BIOTOR 10MG TAB
1228137259 Atorvastatin
63
قطره کتوبایوفن 0.025% 5میلی لیتر
KETOBIOFEN 0.025% 5ML OPH DROP
1228079368 Ketotifen
64
قطره چشمی بایوسپت 2%
BIOSOPT 2% OPH DROP
1228035470 Dorzolamide
65
کپسول فنوبایوکس 100 میلی گرم
FENOBIOX 100MG CAP
1228141508 Fenofibrate
66
کپسول فنوبایوکس 200 میلی گرم
FENOBIOX 200MG CAP
1228141492 Fenofibrate
67
کپسول بایوپنتین 300 میلی گرم
BIOPENTIN 300MG CAP
1228076985 Gabapentin
68
کپسول بایوپنتین 100 میلی گرم
BIOPENTIN 100MG CAP
1228076992 Gabapentin
69
کپسول بایوپنتین 400 میلی گرم
BIOPENTIN 400MG CAP
1228077005 Gabapentin
70
قرص زتروبایول 10 میلی گرم
ZETROBIOL 10MG TAB
1228089695 Ezetimibe
71
قرص لاموبیوژین 100 میلی گرم
LAMOBIOGINE 100MG TAB
1228031625 Lamotrigine
72
قرص لاموبیوژین 25 میلی گرم
LAMOBIOGINE 25MG TAB
1228031601 Lamotrigine
73
قرص لاموبیوژین 50 میلی گرم
LAMOBIOGINE 50MG TAB
1228031618 Lamotrigine
74
قطره چشمی تیموبایول
TIMOBIOL 0.5% OPH DROP
1228035487 Timolol
75
قرص بایوتریپتان 100 میلی گرم
BIOTRIPTAN 100MG TAB
1228079443 Sumatriptan
76
کپسول امبایوزول 20 میلی گرم
OMEBIOZOLE 20MG CAP
1228087653 Omeprazole
77
کپسول فلوبایوویر 75 میلی گرم
FLUBIOVIR 75MG CAP
1228079948 Oseltamivir
78
کپسول ریبابایوویر 200 میلی گرم
RIBABIOVIR 200MG CAP
1228035449 Ribavirin
79
قرص تنوبایوویر 300 میلی گرم
TENOBIOVIR 300MG TAB
1228135255 Tenofovir
80
کپسول رتروبیوویر 100 میلی گرم
RETROBIOVIR 100MG CAP
1228031564 Zidovudine
81
قرص رتروبیوویر 300 میلی گرم
RETROBIOVIR 300MG TAB
1228031571 Zidovudine
82
قرص زیپروبایوکس 2.5 میلی گرم
ZYPROBIOX 2.5MG TAB
1228035982 Olanzapine
83
قرص زیپروبایوکس 10 میلی گرم
ZYPROBIOX 10MG TAB
1228036002 Olanzapine
84
قرص زیپروبایوکس 5 میلی گرم
ZYPROBIOX 5MG TAB
1228035999 Olanzapine
85
قرص زیپروبایوکس 15 میلی گرم
ZYPROBIOX 15MG TAB
1228036019 Olanzapine
86
قرص بایوسوییت
BIOSWEET 18MG TAB
1228102394 Aspartame
87
قرص فامبایوکس 10 میلی گرم
Fambiox 10MG Tab
665162529 Fampridine
88
قطره چشمی بایوکارپین 4%
BIOCARPINE 4% OPH DROP
1228035494 Pilocarpine
89
قطره چشمی بایوکارپین 2% 10 میلی لیتر
BIOCARPINE 2% 10ML OPH DROP
1228176456 Pilocarpine
90
قطره چشمی زالابایوست 0.005% 2.5 میلی لیتر
XALABIOST 0.005% 2.5ML OPH DROP
1228076978 Latanoprost
91
قطره بایوتیر 10 میلی لیتر
BIOTEAR 10ML OPH DROP
1228079436 Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
92
قرص بایولوزاکس-اچ 50/12.5 میلی گرم
BIOLOZAX-H 12.5/50MG TAB
1228140655 Losartan+Hydrochlorothiazide
93
قرص کو-بایوویر 300/150 میلی گرم
CO-BIOVIR 300/150MG TAB
1228137440 Zidovudine+Lamivudine
94
کپسول میلوبایوکس 240میلی گرم
MYELLOBIOX 240MG Cap
1754066240 Dimethyl Fumarate
95
کپسول میلوبایوکس 120میلی گرم
MYELLOBIOX 120MG Cap
1754066120 Dimethyl Fumarate
96
قرص گلیفورمین 500/2.5 میلی گرم
GLIFORMIN 500/2.5MG TAB
1228171079 Metformin+Glibenclamide
97
قرص گلی فورمین 500/5 میلی گرم
GLIFORMIN 500/5MG TAB
1228171987 Metformin+Glibenclamide
98
قرص پیگلوفورمین
PIGLOFORMIN 500/15MG TAB
1228176449 Metformin+Pioglitazone
99
قرص بایوسوگرل 5 میلی گرم
BIOSUGREL 5MG TAB
1228192869 Prasugrel
100
قرص بایوسوگرل 10 میلی گرم
BIOSUGREL 10MG TAB
1228192852 Prasugrel
101
قرص دومپرکس 10 میلی گرم
DOMPREX 10MG TAB
1228141485 Domperidone
102
قرص بایوساکول 800 میلی گرم
BIOSACOL 800MG TAB
123200000 Mesalazine
103
قرص بایوساکول 400 میلی گرم
BIOSACOL 400MG TAB
1228116162 Mesalazine
104
قرص پنتوبایوزول 20 میلی گرم
PANTOBIOZOLE 20MG TAB
1228088643 Pantoprazole
105
قرص پنتوبایوزول 40 میلی گرم
PANTOBIOZOLE 40MG TAB
1228088650 Pantoprazole
106
کپسول آتوبایوکس 60 میلی گرم
ATOBIOX 60MG CAP
1228211706 Atomoxetine
107
کپسول آتوبایوکس 40 میلی گرم
ATOBIOX 40MG CAP
1228211690 Atomoxetine
108
کپسول آتوبایوکس 18 میلی گرم
ATOBIOX 18MG CAP
1228211676 Atomoxetine
109
کپسول اتوبایوکس 25 میلی گرم
ATOBIOX 25MG CAP
1228211683 Atomoxetine
110
کپسول آتوبایوکس 10 میلی گرم
ATOBIOX 10MG CAP
1228211669 Atomoxetine
111
قرص بایوکلد
BIOCOLD TAB
1228087646 Adult cold
112
قرص بایوکلد فورت
BIOCOLD FORT TAB
1228098499 Adult cold
113
قرص بایوتور پلاس 5/10میلی گرم
BIOTOR PLUS 5/10 MG TAB
1228127939 Amlodipine+Atorvastatin
114
قرص بایوتور پلاس 5/20میلی گرم
BIOTOR PLUS 5/20 MG TAB
1228128912 Amlodipine+Atorvastatin
115
قطره چشمی کو-بایوسوپت
CO-BIOSOPT OPHTALMIC SOL
1228102400 Dorzolamide+Timolol
116
قرص سوبایوویر 400 میلی گرم
Sobiovir 400 mg Tab
6655214 Sofosbuvir
بازگشت به لیست شرکت ها