دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی سامی ساز زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص گلی بنکلامید سامی ساز 5 میلی گرم
GLIBENCLAMIDE SAMISAZ 5MG TAB
1228027987 Glibenclamide
2
قرص پیتوز 45 میلی گرم
PITOZE 45MG TAB
1228078958 Pioglitazone Hydrochloride
3
قرص پیتوز 30 میلی گرم
PITOZE 30MG TAB
1228078941 Pioglitazone Hydrochloride
4
قرص پیتوز 15 میلی گرم
PITOZE 15MG TAB
1228078934 Pioglitazone Hydrochloride
5
قرص پراگلیناید 2 میلی گرم
PRAGLINIDE 2MG TAB
1228104145 Repaglinide
6
قرص پراگلیناید 0.5 میلی گرم
PRAGLINIDE 0.5MG TAB
1228104169 Repaglinide
7
پراگلیناید 1 میلی گرم
PRAGLINIDE® 1MG TAB
1228104152 Repaglinide
8
قرص اپی ستام 250 میلی گرم
Epicetam 250 mg Tablet
1228137365 Levetiracetam
9
قرص اپی ستام 500 میلی گرم
EPICETAM 500MG TAB
1228137372 Levetiracetam
10
قرص دونپت 5 میلی گرم
DONEPT 5MG TAB
1228068263 Donepezil Hydrochloride
11
قرص دونپت 10 میلی گرم
DONEPT 10MG TAB
1228068270 Donepezil Hydrochloride
12
قرص نارکوفینیل 100 میلی گرم
NARCOFINIL® 100MG TAB
1228139048 Modafinil
13
قرص استامینوفن سامی ساز 500 میلی گرم
ACETAMINOPHEN SAMISAZ 500MG TAB
1228027970 Acetaminophen
14
قرص ملوکسیب 7.5 میلی گرم
MELOXIBE 7.5MG TAB
1228129926 Meloxicam
15
قرص ملوکسیب 15 میلی گرم
MELOXIBE 15MG TAB
1228129933 Meloxicam
16
قرص روکشدار آ اس ا سامی ساز 80 میلی گرم
ASA SAMISAZ 80MG EC TAB
1228039300 Aspirin
17
کپسول لنسوپرکس 15 میلی گرم
LANSOPREX 15MG CAP
1228138904 Lansoprazole
18
کپسول لنسوپرکس 30 میلی گرم
LANSOPREX 30MG CAP
1228138898 Lansoprazole
19
قرص آتورواستاتین سامی ساز 10 میلی گرم
ATORVASTATIN SAMISAZ 10MG TAB
1228039263 Atorvastatin Calcium
20
قرص آتورواستاتین سامی ساز 20 میلی گرم
ATORVASTATIN SAMISAZ 20MG TAB
1228039270 Atorvastatin Calcium
21
قرص کوئپین 100 میلی گرم
QUEPIN 100MG TAB
1228148743 Quetiapine Fumarate
22
قرص کوئپین 200 میلی گرم
QUEPIN 200MG TAB
211111114 Quetiapine Fumarate
23
قرص کوئپین 25 میلی گرم
QUEPIN 25MG TAB
1228148767 Quetiapine Fumarate
24
قرص دپراکسین 75 میلی گرم
DEPRAXIN 75MG TAB
1228137358 Venlafaxine Hydrochloride
25
قرص دپراکسین 37.5 میلی گرم
DEPRAXIN 37.5MG TAB
1228137341 Venlafaxine Hydrochloride
26
قرص ترامادول سامی ساز 50 میلی گرم
TRAMADOL SAMISAZ 50MG TAB
1228027994 Tramadol Hydrochloride
27
قرص ترامادول سامی ساز 100 میلی گرم
TRAMADOL SAMISAZ 100MG TAB
1228051029 Tramadol Hydrochloride
28
قرص آتنولول سامی ساز 50 میلی گرم
ATENOLOL SAMISAZ 50MG TAB
1228050909 Atenolol
29
قرص آتنولول سامی ساز 100 میلی گرم
ATENOLOL SAMISAZ 100MG TAB
1228050923 Atenolol
30
قرص متفورمین سامی ساز 500 میلی گرم
METFORMIN SAMISAZ 500MG TAB
1228028007 Metformin Hydrochloride
31
قرص کولوفاین 135 میلی گرم
COLOFINE 135MG TAB
1228122125 Mebeverine Hydrochloride
32
کپسول گاباپرل 300 میلی گرم
Gabaprel 300 Capsule
1228148781 Pregabalin
33
کپسول گاباپرل 150 میلی گرم
GABAPREL 150MG CAP
1228148774 Pregabalin
34
کپسول گاباپرل 100میلی گرم
GABAPREL 100MG CAP
1228148804 Pregabalin
35
کپسول گاباپرل 75 میلی گرم
GABAPREL 75MG CAP
1228148798 Pregabalin
36
کپسول آهسته رهش کولوفین 200 میلی گرم
COLOFINE 200MG EXTENDED RELEASE CAP
1228205316 Mebeverine Hydrochloride
37
قرص تیافیل 10 میلی گرم
TIAFIL 10MG TAB
1228083112 Tadalafil
38
قرص آلگزافن 120 میلی گرم
ALLEXAFEN 120MG TAB
1228104114 Fexofenadine Hydrochloride
39
قرص آلگزافن 180 میلی گرم
ALLEXAFEN 180MG TAB
1228104107 Fexofenadine Hydrochloride
40
قرص آلگزافن 60 میلی گرم
ALLEXAFEN 60MG TAB
1228104121 Fexofenadine Hydrochloride
41
قرص تیافیل 20 میلی گرم
TIAFIL 20MG TAB
1228083105 Tadalafil
42
قرص ماکسوپرازول 20 میلی گرم
MAXOPRAZOL 20MG TAB
1228138942 Esomeprazole Magnesium
43
قرص مکسوپرازول 40 میلی گرم
MAXOPRAZOL 40MG TAB
1228138935 Esomeprazole Magnesium
44
قرص استامینوفن سامی ساز310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE SAMISAZ 300/10MG TAB
1228039317 Acetaminophen+Codeine
45
قرص پنتوس 40 میلی گرم
PANTOSS 40MG TAB
1228039287 Pantoprazole
46
قرص پنتوس 20 میلی گرم
PANTOSS 20MG TAB
1228039294 Pantoprazole
47
قرص میزوگلاندین 200 میکروگرم
MISOGLANDIN 200MCG TAB
1228128844 Misoprostol
48
قرص میزوگلاندین 100 میکروگرم
MISOGLANDIN 100MCG TAB
1228120596 Misoprostol
بازگشت به لیست شرکت ها