دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی سامی ساز زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص روکشدار آ اس ا سامی ساز 80 میلی گرم
ASA SAMISAZ 80MG EC TAB
1228039300 Aspirin
2
قرص استامینوفن سامی ساز 500 میلی گرم
ACETAMINOPHEN SAMISAZ 500MG TAB
1228027970 Acetaminophen
3
قرص ترامادول سامی ساز 50 میلی گرم
TRAMADOL SAMISAZ 50MG TAB
1228027994 Tramadol
4
قرص ترامادول سامی ساز 100 میلی گرم
TRAMADOL SAMISAZ 100MG TAB
1228051029 Tramadol
5
قرص ملوکسیب 15 میلی گرم
MELOXIBE 15MG TAB
1228129933 Meloxicam
6
قرص ملوکسیب 7.5 میلی گرم
MELOXIBE 7.5MG TAB
1228129926 Meloxicam
7
قرص گلی بنکلامید سامی ساز 5 میلی گرم
GLIBENCLAMIDE SAMISAZ 5MG TAB
1228027987 Glibenclamide
8
قرص متفورمین سامی ساز 500 میلی گرم
METFORMIN SAMISAZ 500MG TAB
1228028007 Metformin
9
قرص آلگزافن 120 میلی گرم
ALLEXAFEN 120MG TAB
1228104114 Fexofenadine
10
قرص آلگزافن 180 میلی گرم
ALLEXAFEN 180MG TAB
1228104107 Fexofenadine
11
قرص آلگزافن 60 میلی گرم
ALLEXAFEN 60MG TAB
1228104121 Fexofenadine
12
قرص کوئپین 25 میلی گرم
QUEPIN 25MG TAB
1228148767 Quetiapine
13
قرص کوئپین 100 میلی گرم
QUEPIN 100MG TAB
1228148743 Quetiapine
14
قرص کوئپین 200 میلی گرم
QUEPIN 200MG TAB
211111114 Quetiapine
15
قرص پیتوز 45 میلی گرم
PITOZE 45MG TAB
1228078958 Pioglitazone
16
قرص پیتوز 15 میلی گرم
PITOZE 15MG TAB
1228078934 Pioglitazone
17
قرص پیتوز 30 میلی گرم
PITOZE 30MG TAB
1228078941 Pioglitazone
18
قرص پراگلیناید 0.5 میلی گرم
PRAGLINIDE 0.5MG TAB
1228104169 Repaglinide
19
قرص پراگلیناید 1 میلی گرم
PRAGLINIDE® 1MG TAB
1228104152 Repaglinide
20
قرص پراگلیناید 2 میلی گرم
PRAGLINIDE 2MG TAB
1228104145 Repaglinide
21
کپسول لنسوپرکس 15 میلی گرم
LANSOPREX 15MG CAP
1228138904 Lansoprazole
22
کپسول لنسوپرکس 30 میلی گرم
LANSOPREX 30MG CAP
1228138898 Lansoprazole
23
قرص دونپت 5 میلی گرم
DONEPT 5MG TAB
1228068263 Donepezil
24
قرص دونپت 10 میلی گرم
DONEPT 10MG TAB
1228068270 Donepezil
25
قرص نارکوفینیل 100 میلی گرم
NARCOFINIL® 100MG TAB
1228139048 Modafinil
26
قرص آتنولول سامی ساز 100 میلی گرم
ATENOLOL SAMISAZ 100MG TAB
1228050923 Atenolol
27
قرص آتنولول سامی ساز 50 میلی گرم
ATENOLOL SAMISAZ 50MG TAB
1228050909 Atenolol
28
کپسول آهسته رهش کولوفین 200 میلی گرم
COLOFINE 200MG EXTENDED RELEASE CAP
1228205316 Mebeverine
29
قرص کولوفین 135 میلی گرم
COLOFINE 135MG TAB
1228122125 Mebeverine
30
قرص پنتوس 40 میلی گرم
PANTOSS 40MG TAB
1228039287 Pantoprazole
31
قرص پنتوس 20 میلی گرم
PANTOSS 20MG TAB
1228039294 Pantoprazole
32
قرص دپراکسین 75 میلی گرم
DEPRAXIN 75MG TAB
1228137358 Venlafaxine
33
قرص دپراکسین 37.5 میلی گرم
DEPRAXIN 37.5MG TAB
1228137341 Venlafaxine
34
قرص اپی ستام 250 میلی گرم
Epicetam 250 mg Tablet
1228137365 Levetiracetam
35
قرص اپی ستام 500 میلی گرم
EPICETAM 500MG TAB
1228137372 Levetiracetam
36
کپسول گاباپرل 100میلی گرم
GABAPREL 100MG CAP
1228148804 Pregabalin
37
کپسول گاباپرل 300 میلی گرم
Gabaprel 300 Capsule
1228148781 Pregabalin
38
کپسول گاباپرل 150 میلی گرم
GABAPREL 150MG CAP
1228148774 Pregabalin
39
کپسول گاباپرل 75 میلی گرم
GABAPREL 75MG CAP
1228148798 Pregabalin
40
قرص استامینوفن کدئین سامی ساز310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE SAMISAZ 300/10MG TAB
1228039317 Acetaminophen+Codeine
41
قرص آتورواستاتین سامی ساز 10 میلی گرم
ATORVASTATIN SAMISAZ 10MG TAB
1228039263 Atorvastatin
42
قرص آتورواستاتین سامی ساز 20 میلی گرم
ATORVASTATIN SAMISAZ 20MG TAB
1228039270 Atorvastatin
43
قرص مکسوپرازول 40 میلی گرم
MAXOPRAZOL 40MG TAB
1228138935 Esomeprazole
44
قرص مکسوپرازول 20 میلی گرم
MAXOPRAZOL 20MG TAB
1228138942 Esomeprazole
45
قرص میزوگلندین 200 میکروگرم
MISOGLANDIN 200MCG TAB
1228128844 Misoprostol
46
قرص میزوگلندین 100 میکروگرم
MISOGLANDIN 100MCG TAB
1228120596 Misoprostol
47
قرص تیافیل 10 میلی گرم
TIAFIL 10MG TAB
1228083112 Tadalafil
48
قرص تیافیل 20 میلی گرم
TIAFIL 20MG TAB
1228083105 Tadalafil
49
قرص سامی لاکس
Samilax Tablet
990180 Cassia angustifolia+Cuminum cyminum
بازگشت به لیست شرکت ها