دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Montelukast
گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs
گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
مصرف در بارداری:
 
   موارد کاربرد و نحوه تجويز

مونتلوکاست یک آنتاگونسیت انتخابی گیرنده لوکوترین با عملکرد و کاربردهای مشابه با زافیرلوکاست است اگر چه گزارش شده است که طول مدت فعالیت آن طولانی تر است و به صورت نمک های سدیم تجویز می شود ولی دوزها بر اساس پایه بیان می شوند به طوری که mg10/37 مونتلوکاست سدیم تقریباً معادل با 10 میلی گرم مونتلوکاست می باشد. در درمان آسم مزمن مونتلوکاست سدیم با دوزهای معادل 10 میلی گرم مونتلوکاست و یکبار در روز داده می شود و مصرف ان باید در بعدازظهرها صورت گیرد. در مورد بچه های 6 سال تمام تا 14 سال می توان دوز معادل با 5 میلی گرم مونتلوکاست تجویز کرد و در کودکان 6 ماهه تا 5 ساله دوز معادل با 4 میلی گرم. نکته این که نباید از آن در درمان حملات حاد آسم استفاده کرد. در برخورد با رینیت آلرژیک فصلی دوزهای مشابه با آسم در بالغین و کودکان 2سال به بالا تجویز می شود.

 
  فارماکوکينتيک

اوج غلظت پالاسمایی مونتلوکاست 2 تا 4 ساعت بعد از تجویز خوراکی حاصل می شود. زیست دستیابی متوسط 64% می باشد. مونتلوکاست بیش از 99% به پروتین های پلاسما متصل می شود و به طور وسیع در کبد توسط سیتوکروم 450p- و ایزوآنزیم های 4A3CYP، 6A2CYP و 9C2CYP متابولیزه می شود و عمدتاً از طریق مدفوع و از راه صفرا دفع می گردد. در بیماران مبتلا به اختلالات ملایم تا متوسط کبدی متابولیسم کاهش می یابد و نیمه عمرحذف دارو طولانی تر می شود.

 
   موارد منع مصرف
 
   عوارض جانبي و راههاي پيشگيري

همانند آنچه در مورد Zafirlukast گفته شد.

 
   موارد احتياط / هشدارها
 
   تداخل دارویی

تولیدکنندگان توصیه می کنند هنگام تجویز همزمان تحریک کننده های قوی آنزیم کبدی مثل فنی توئین، فنوباربیتال یا ریفامپین با مونتلوکاست، مانیتور کردن بالینی صورت پذیرد.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
ساشه گرانول سینگولیر پدیاتریک 4میلی گرم/ساشهMERCK SHARP & DOHME
قرص جویدنی سینگولر 5 میلی گرمMERCK SHARP & DOHME
قرص سینگولیر 10 میلی گرمMERCK SHARP & DOHME
قرص جویدنی مونته لوکاست دی پی 5 میلی گرمدارو پخش - کارخانه
قرص مونته لوکاست-اوه سینا 10 میلی گرمداروسازی آوه سینا
قرص جویدنی مونتکس 5 میلی گرمداروسازی ابوریحان
قرص مونتکس 10 میلی گرمداروسازی ابوریحان
قرص مونه لوکاست پورسینا 10 میلی گرمداروسازی پور سینا
قرص آسمورال 10داروسازی تسنیم
قرص جویدنی لوکاستد 5 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص مونته لوکاستد 10 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص مونته لوکاست تی.دی 10 میلی گرمداروسازی تولید دارو
قرص مونته لوکاست جالینوس 10 میلی گرمداروسازی جالینوس
قرص جویدنی مونته لوکاست درسادارو 5 میلی گرمداروسازی درسا دارو
قرص مونته لوکاست زهراوی 10 میلی گرمداروسازی زهراوی
قرص جویدنی ملوکاست 5 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص ملوکاست 10 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص مونته لوکاست-سها چهارباغ 10 میلی گرمداروسازی سها
قرص ایروکاست 10 میلی گرمداروسازی عبیدی
قرص جویدنی ایروکاست 5 میلی گرمداروسازی عبیدی
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
SINGULAIR PEDIATRIC Granule 4 mg/SachetMERCK SHARP & DOHME
SINGULAIR Tablet 5 mg,ChewableMERCK SHARP & DOHME
SINGULAIR Tablet 10 mgMERCK SHARP & DOHME
MONTELUKAST DP 5MG CHEWABLE TABدارو پخش - کارخانه
MONTELUKAST-AVECINA 10MG TABداروسازی آوه سینا
MONTEX 5MG CHEWABLE TABداروسازی ابوریحان
MONTEX 10MG TABداروسازی ابوریحان
Montelukast PURSINA 10MG TABداروسازی پور سینا
ASMORAL 10داروسازی تسنیم
LUKASTED 5MG CHEWABLE TABداروسازی تهران دارو
LUKASTED 10MG TABداروسازی تهران دارو
MONTELUKAST T.D 10MG TABداروسازی تولید دارو
MONTELUKAST JALINOUS 10MG TABداروسازی جالینوس
MONTELUKAST DORSADAROU 5MG CHEWABLE TABداروسازی درسا دارو
MONTELUKAST ZAHRAVI 10MG TABداروسازی زهراوی
MELUKAST 5MG CHEWABLE TABداروسازی سبحان دارو
MELUKAST 10MG TABداروسازی سبحان دارو
MONTELUKAST-SOHA CHARBAGH 10MG TABداروسازی سها
AIROKAST 10MG TABداروسازی عبیدی
AIROKAST 5MG CHEWABLE TABداروسازی عبیدی