دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

مشخصات فارماکوپه ای این دارو بزودی تکمیل خواهد شد
نام علمی دارو (ژنریک): Aripiprazole
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics
خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
مصرف در بارداری:
 
   اطلاعات دارویی

ضد سایکوز (آنتاگونیست رسپتور 5HT2A، پارشیال آگونیست رسپتور 5HT1A، D2).
این دارو برای درمان شیزوفرنیا و حملات حاد پانیک همراه با اختلال دو قطبی مصرف می شود.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
قرص ابیلیفای 10 میلی گرمBRISTOL MYERS SQUIBB
قرص ابیلی فای 15 میلی گرمBRISTOL MYERS SQUIBB
قرص ابیلیفای 30 میلی گرمBRISTOL MYERS SQUIBB
بایوپیپرازول 10 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص بایوپیپرازول 15 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص بایوپیپرازول 5 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص آری پیفای 10 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص آری پیفای 15 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص سرزول 5 میلی گرمداروسازی تهران شیمی
قرص سروزول 10 میلی گرمداروسازی تهران شیمی
قرص سروزول 15میلی گرمداروسازی تهران شیمی
قرص ابیلیزول 5 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص ابیلیزول 15 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص ابیلیزول 10 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص آری پیپرازول-عبیدی 10 میلی گرمداروسازی عبیدی
قرص آری پیپرازول-عبیدی 15 میلی گرمداروسازی عبیدی
قرص آری پیپرازول-عبیدی 5 میلی گرمداروسازی عبیدی
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
ABILIFY 10mg tabletBRISTOL MYERS SQUIBB
ABILIFY 15mg tabletBRISTOL MYERS SQUIBB
ABILIFY 30mg tabletBRISTOL MYERS SQUIBB
BIOPIPRAZOLE 10MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
BIOPIPRAZOLE 15MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
BIOPIPRAZOLE 5MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
ARIPIFY 10MG TABداروسازی تهران دارو
ARIPIFY 15MG TABداروسازی تهران دارو
SEROZOL 5MG TABداروسازی تهران شیمی
SEROZOL 10MG TABداروسازی تهران شیمی
SEROZOL 15MG TABداروسازی تهران شیمی
ABILIZOL 5MG TABداروسازی سبحان دارو
ABILIZOL 15MG TABداروسازی سبحان دارو
ABILIZOL 10MG TABداروسازی سبحان دارو
ARIPIPRAZOLE-ABIDI 10MG TABداروسازی عبیدی
ARIPIPRAZOLE-ABIDI 15MG TABداروسازی عبیدی
ARIPIPRAZOLE-ABIDI 5MG TABداروسازی عبیدی