دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

مشخصات فارماکوپه ای این دارو بزودی تکمیل خواهد شد
نام علمی دارو (ژنریک): Carvedilol
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
مصرف در بارداری:
 
   اطلاعات دارویی

ضد هایپرتانسیون، داروی کمکی در درمان نارسایی قلب (آنتاگونیست بتای غیر انتخابی[B]، آنتاگونیست 1α)
کارودیلول در درمان هایپرتانسیون، آنژین پکتوریس و نیز به عنوان داروی کمکی در درمان نارسایی قلبی تجویز می شود.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
قرص آپو-کارودیلول 12.5 میلی گرمAPOTEX
قرص آپو-کارودیلول 25 میلی گرمAPOTEX
قرص کارودیلول-هگزال 12.5 میلی گرمHEXAL
قرص کارودیلول-هگزال 25 میلی گرمHEXAL
قرص کارودیلول-هگزال 6.25 میلی گرمHEXAL
قرص کوریول 12.5 میلی گرمKRKA
قرص کوریول 6.25 میلی گرمKRKA
قرص کارودیلول دی پی 12.5 میلی گرمدارو پخش - کارخانه
قرص اینوتیو 12.5 میلی گرمداروسازی ابوریحان
قرص اینوتیو 25 میلی گرمداروسازی ابوریحان
قرص اینوتیو 6.25 میلی گرمداروسازی ابوریحان
قرص کارویدال 6.25 میلی گرمداروسازی البرز دارو
قرص کارویدال 12.5 میلی گرمداروسازی البرز دارو
قرص کارودیلول پورسینا 12.5 میلی گرمداروسازی پور سینا
قرص کارودیلول پورسینا 25 میلی گرمداروسازی پور سینا
قرص کارودیلول پورسینا 6.25 میلی گرمداروسازی پور سینا
قرص کارویلول 6.25 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص کارویلول 25 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص کارویلول 12.5 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص کارودیلول-جالینوس 6.25 میلی گرمداروسازی جالینوس
قرص کارودیلول-جالینوس 12.5 میلی گرمداروسازی جالینوس
قرص کاردیول 6.25 میلی گرمداروسازی حکیم
قرص کاردیول 12.5 میلی گرمداروسازی حکیم
اقرص کاردول 12.5 میلی گرمداروسازی رازک
قرص کاردول 25 میلی گرمداروسازی رازک
قرص کاردول 6.25 میلی گرمداروسازی رازک
قرص سوکاردیل 6.25 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص سوکاردیل 25 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص سوکاردیل 12.5 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص کارودیلول-سها 6.25 میلی گرمداروسازی سها
قرص کارودیلول-سها 12.5 میلی گرمداروسازی سها
قرص کاردیلکس 6.25 میلی گرمداروسازی عبیدی
قرص کاردیلکس 25 میلیگرمداروسازی عبیدی
قرص کاردیلکس 12.5 میلی گرمداروسازی عبیدی
قرص کارودیلول فارابی 12.5 میلی گرمداروسازی فارابی
قرص کارویمود 6.25 میلی گرمداروسازی مداوا
قرص کارویمود 25 میلی گرمداروسازی مداوا
قرص کارودیلول مدیفارم 6.25 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
قرص کارودیلول مدیفارم 12.5 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
قرص کارودیلول مدیفارم 25 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
قرص کارودیلول کیمیدارو 12.5 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
قرص کارودیلول کیمیدارو 25 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
قرص کارودیلول کیمیدارو 6.25 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
APO-CARVEDILOL Tablet 12.5 mgAPOTEX
APO-CARVEDILOL Tablet 25 mgAPOTEX
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 12.5 mgHEXAL
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 25 mgHEXAL
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 6.25 mgHEXAL
CORYOL Tablet 12.5 mgKRKA
CORYOL Tablet 6.25 mgKRKA
CARVEDILOL DP 12.5MG TABدارو پخش - کارخانه
INOTIVE 12.5MG TABداروسازی ابوریحان
INOTIVE 25MG TABداروسازی ابوریحان
INOTIVE 6.25MG TABداروسازی ابوریحان
CARVIDAL 6.25MG TABداروسازی البرز دارو
CARVIDAL 12.5MG TABداروسازی البرز دارو
CARVEDILOL PURSINA 12.5MG TABداروسازی پور سینا
CARVEDILOL PURSINA 25MG TABداروسازی پور سینا
CARVEDILOL PURSINA 6.25MG TABداروسازی پور سینا
CARVILOL® 6.25MG TABداروسازی تهران دارو
CARVILOL® 25MG TABداروسازی تهران دارو
CARVILOL® 12.5MG TABداروسازی تهران دارو
CARVEDILOL-JALINOUS 6.25MG TABداروسازی جالینوس
CARVEDILOL-JALINOUS 12.5MG TABداروسازی جالینوس
CARDIOL 6.25MG TABداروسازی حکیم
CARDIOL 12.5MG TABداروسازی حکیم
CARDOL 12.5MG TABداروسازی رازک
CARDOL 25MG TABداروسازی رازک
CARDOL 6.25MG TABداروسازی رازک
SOCARDIL 6.25MG TABداروسازی سبحان دارو
SOCARDIL 25MG TABداروسازی سبحان دارو
SOCARDIL 12.5MG TABداروسازی سبحان دارو
CARVEDILOL-SOHA 6.25MG TABداروسازی سها
CARVEDILOL-SOHA 12.5MG TABداروسازی سها
CARDILEX® 6.25MG TABداروسازی عبیدی
CARDILEX® 25MG TABداروسازی عبیدی
CARDILEX® 12.5MG TABداروسازی عبیدی
CARVEDILOL FARABI 12.5MG TABداروسازی فارابی
CARVIMOD 6.25MG TABداروسازی مداوا
CARVIMOD 25MG TABداروسازی مداوا
CARVEDILOL MEDIPHARM 6.25MG TABداروسازی کیش مدیفارم
CARVEDILOL MEDIPHARM 12.5MG TABداروسازی کیش مدیفارم
CARVEDILOL MEDIPHARM 25MG TABداروسازی کیش مدیفارم
CARVEDILOL CHEMIE DAROU 12.5MG TABداروسازی کیمیدارو
CARVEDILOL CHEMIE DAROU 25MG TABداروسازی کیمیدارو
CARVEDILOL CHEMIE DAROU 6.25MG TABداروسازی کیمیدارو