دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

مشخصات فارماکوپه ای این دارو بزودی تکمیل خواهد شد
نام علمی دارو (ژنریک): Ezetimibe
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
مصرف در بارداری:
 
   اطلاعات دارویی

ضد هایپرلیپیدمی (مهارکننده انتخابی جذب کلسترول).
درمان هایپر کلسترولمی اولیه (به تنهایی یا همراه با مهارکننده های HMG-CoA ردوکتاز)، درمان کمکی همراه با داروهای آتورواستاتین یا سیمواستاتین در بیماران با هایپرکلسترولمی فامیلیال هموزیگوس، درمان به منظور کاهش سیتوسترول و کمپسترول در سیتوسترولمی هموزیگوس.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
قرص ازیتیمیب دی پی 10 میلی گرمدارو پخش - کارخانه
قرص ازیتیمیب-آریا 10 میلی گرمداروسازی آریا
قرص ریبکول 10 میلی گرمداروسازی ابوریحان
ازتیکول 10 میلی گرمداروسازی اسوه
قرص ازیتال 10 میلی گرمداروسازی البرز دارو
قرص ازتیمیب-اکسیر 10 میلی گرمداروسازی اکسیر
قرص زتروبایول 10 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص ازتیمیب پارس دارو 10 میلی گرمداروسازی پارس دارو
قرص زیموتد 10 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص ازتیمیب-جالینوس 10 میلی گرمداروسازی جالینوس
قرص ازتکس 10 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص ازتیمیب شهردارو 10 میلی گرمداروسازی شهر دارو
قرص ازتیمیب فارابی 10 میلی گرمداروسازی فارابی
قرص ازیتیمب مدیفارم 10 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
EZETIMIBE DP 10MG TABدارو پخش - کارخانه
EZETIMIBE-ARYA 10MG TABداروسازی آریا
REABCHOL 10MG TABداروسازی ابوریحان
EZETICHOL 10MG TABداروسازی اسوه
EZITAL 10MG TABداروسازی البرز دارو
EZETIMIBE- EXIR 10MG TABداروسازی اکسیر
ZETROBIOL 10MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
EZETIMIBE PARSDAROU 10MG TABداروسازی پارس دارو
ZIMOTED 10MG TABداروسازی تهران دارو
EZETIMIBE-JALINOUS 10MG TABداروسازی جالینوس
EZETEX 10MG TABداروسازی سبحان دارو
EZETIMIBE SHAHRDAROU 10MG TABداروسازی شهر دارو
EZETIMIBE FARABI 10MG TABداروسازی فارابی
EZETIMIBE MEDIPHARM 10MG TABداروسازی کیش مدیفارم