دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

مشخصات فارماکوپه ای این دارو بزودی تکمیل خواهد شد
نام علمی دارو (ژنریک): Fluticasone
گروه دارویی: Corticosteroids
کورتیکواستروئیدها
مصرف در بارداری:
 
   اطلاعات دارویی

گلوکوکورتیکوئید (ضد التهاب استنشاقی و موضعی).

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
اسپری بینی آپو-فلوتیکازون 50میکروگرم/دوزAPOTEX
اسپری بینی فلومیست 50میکروگرم/دوزCIPLA
اسپری بینی آوامیس 27.5 میکروگرم/دوز 120 دوزGSK
اسپری بینی فلوکسی نیز 50 میکروگرم/دوزGSK
اسپری فلوکسی تاید 125 میکروگرم/دوز 60 دوزGSK
اسپری فلیکسوتاید 250 میکروگرم/دوز 60 دوزGSK
اسپری فلکسوتاید 50 میکروگرم/دوز 120 دوزGSK
اسپری بینی نازوفلو 50میکروگرم/دوزINNOVA HEALTHCARE
اسپری استنشاقی فلوتیزوکس 50میکروگرم/دوزداروسازی جابربن حیان
اسپری بینی فلونیکس 50میکروگرم/دوز 120دوزداروسازی جابربن حیان
اسپری فلوتیزوکس 250میکروگرم/دوز 120دوزداروسازی جابربن حیان
اسپری فلوتیزوکس 125میکروگرم/دوزداروسازی جابربن حیان
اسپری بینی فلوتیکومکس 50میکروگرم/دوزداروسازی دنیای بهداشت
اسپری بینی فلازون 50میکروگرم/دوز 200دوزداروسازی رها
اسپری بینی فلوزینوز 50میکروگرم/دوز 200دوزداروسازی سینا دارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
APO-FLUTICASONE Inhaler 50 mcg/dose,NasalAPOTEX
FLOMIST Inhaler 50 mcg/dose,NasalCIPLA
AVAMYS Spray 27.5 mcg/dose,Nasal,120 dosesGSK
FLIXONASE Inhaler 50 mcg/dose,NasalGSK
FLIXOTIDE Inhaler 125 mcg/dose,60 dosesGSK
FLIXOTIDE Inhaler 250 mcg/dose,60 dosesGSK
FLIXOTIDE Inhaler 50 mcg/dose,120 dosesGSK
NASOFLO Inhaler 50 mcg/dose,NasalINNOVA HEALTHCARE
FLUTIZOX 50MCG/DOSE SPRAY INHALERداروسازی جابربن حیان
FLUNIX 50MCG/DOSE 120DOSE NASAL SPRAYداروسازی جابربن حیان
FLUTIZOX 250MCG/DOSE 120DOSE SPRAYداروسازی جابربن حیان
FLUTIZOX 125MCG/DOSE INHALERداروسازی جابربن حیان
FLUTICOMEX 50MCG/DOSE NASAL SPRAYداروسازی دنیای بهداشت
FELAZON 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAYداروسازی رها
FLUSINOSE 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAYداروسازی سینا دارو