دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

مشخصات فارماکوپه ای این دارو بزودی تکمیل خواهد شد
نام علمی دارو (ژنریک): Pregabalin
گروه دارویی: Antiepileptics
داروهای ضد صرع
مصرف در بارداری:
 
   اطلاعات دارویی

ضد تشنج.
a) درمان تشنج پارشیال با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه
دوز اولیه 150mg روزانه می باشد و سپس پس از 1 هفته با وجه به رسپانس دوز تا 300mg روزانه افزایش می یابد. ماکزیمم دوز مصرفی 600mg در روز می باشد.
b) درمان اختلال اضطراب ژنرالیزه
دوز اولیه 150mg روزانه می باشد و سپس با اینتروال های 1 هفته ای افزایش 150mg تا ماکزیمم دوز مصرفی 600mg در روز امکان پذیر می باشد.
c) درمان درد نوروپاتیک
دوز اولیه 150mg روزانه می باشد و سپس با اینتروال های 1 هفته ای افزایش 150mg تا ماکزیمم دوز مصرفی 600mg در روز امکان پذیر می باشد.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
کپسول لایریکا 300 میلی گرمPFIZER
کپسول لایریکا 150 میلی گرمPFIZER
کپسول لایریکا 75 میلی گرمPFIZER
کپسول جینکس 75 میلی گرمداروسازی ابوریحان
کپسول پرگابایوکس 50 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
کپسول پرگابایوکس 300 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
کپسول پرگابایوکس 75 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
کپسول پرگابایوکس 150 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
کپسول پرگابایوکس 100 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
کپسول گاباپرل 300 میلی گرمداروسازی سامی ساز
کپسول گاباپرل 150 میلی گرمداروسازی سامی ساز
کپسول گاباپرل 100میلی گرمداروسازی سامی ساز
کپسول گاباپرل 75 میلی گرمداروسازی سامی ساز
کپسول پرگابالین سبحان 100 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
کپسول پرگابالین سبحان 50 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
کپسول پرگابالین سبحان 200 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
کپسول پرگابالین سبحان 150 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
کپسول پرگابالین سبحان 75 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
کپسول گاباترانس 300 میلی گرمداروسازی سجاد داروی شرق
کپسول گاباترانس 200 میلی گرمداروسازی سجاد داروی شرق
کپسول گاباترانس 100 میلی گرمداروسازی سجاد داروی شرق
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
LYRICA Capsule 300 mgPFIZER
LYRICA Capsule 150 mgPFIZER
LYRICA Capsule 75 mgPFIZER
GEANEX 75MG CAPداروسازی ابوریحان
PREGABIOX 50MG CAPداروسازی باختر بیوشیمی
PREGABIOX 300MG CAPداروسازی باختر بیوشیمی
PREGABIOX 75MG CAPداروسازی باختر بیوشیمی
PREGABIOX 150MG CAPداروسازی باختر بیوشیمی
PREGABIOX 100MG CAPداروسازی باختر بیوشیمی
Gabaprel 300 Capsuleداروسازی سامی ساز
GABAPREL 150MG CAPداروسازی سامی ساز
GABAPREL 100MG CAPداروسازی سامی ساز
GABAPREL 75MG CAPداروسازی سامی ساز
PREGABALIN SOBHAN 100MG CAPداروسازی سبحان دارو
PREGABALIN SOBHAN 50MG CAPداروسازی سبحان دارو
PREGABALIN SOBHAN 200MG CAPداروسازی سبحان دارو
PREGABALIN SOBHAN 150MG CAPداروسازی سبحان دارو
PREGABALIN SOBHAN 75MG CAPداروسازی سبحان دارو
GABATRANS 300MG CAPداروسازی سجاد داروی شرق
GABATRANS 200MG CAPداروسازی سجاد داروی شرق
GABATRANS 100MG CAPداروسازی سجاد داروی شرق