دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

مشخصات فارماکوپه ای این دارو بزودی تکمیل خواهد شد
نام علمی دارو (ژنریک): Fexofenadine
گروه دارویی: Antihistamines
آنتی هیستامین ها
مصرف در بارداری:
 
   اطلاعات دارویی

آنتی هیستامین غیر سداتیو (آنتاگونیست رسپتورهای H1).

فکسوفنادین که یک متابولیت فعال ترفنادین و یک آنتی هیستامین غیر آرام بخش می باشد فعالیت شدید آنتی موسکارینی یا آرام بخشی ندارد. این دارو به صورت هیدروکلرید در درمان علامتی حالات آلرژیک مثل رینیت آلرژیک فصلی و کهیر مزمن تجویز می گردد. این دارو به صورت خوراکی و با دوز mg 120 در روز به صورت دوز منفرد یا در دو دوز تقسیم شده تجویز می گردد. به کودکان 6 تا 11 سال دوزهای 30 میلی گرمی، 2 بار در روز در درمان رینیت آلرژیک فصلی داده می شود.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
قرص فیکسیگرا 180 میلی گرمCIPLA
قرص فیکسیگرا 120 میلی گرمCIPLA
قرص تلفست 120 میلی گرمSANOFI AVENTIS
قرص تلفست 180 میلی گرمSANOFI AVENTIS
قرص راینوفکس 120 میلی گرمداروسازی ابوریحان
قرص رینوفکس 180 میلی گرمداروسازی ابوریحان
قرص رینوفکس 60 میلی گرمداروسازی ابوریحان
قرص سد-آف 60 میلی گرمداروسازی اکسیر
قرص سد-اف 180 میلی گرمداروسازی اکسیر
قرص فکسوفنادین تسنیم 120 میلی گرمداروسازی تسنیم
قرص فکسوفنادین تسنیم 60 میلی گرمداروسازی تسنیم
قرص فکسوتد 180 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص فکسوتد 60 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص فکسوتد 120 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص فکسوفنادین تی سی 60 میلی گرمداروسازی تهران شیمی
قرص فکسوفنادین جالینوس 60 میلی گرمداروسازی جالینوس
قرص فکسوفنادین جالینوس 120 میلی گرمداروسازی جالینوس
قرص آلگزافن 120 میلی گرمداروسازی سامی ساز
قرص آلگزافن 180 میلی گرمداروسازی سامی ساز
قرص آلگزافن 60 میلی گرمداروسازی سامی ساز
قرص سافکسوفست 180 میلی گرمداروسازی سجاد داروی شرق
قرص سافکسوفست 60 میلی گرمداروسازی سجاد داروی شرق
قرص سافکسوفست 120 میلی گرمداروسازی سجاد داروی شرق
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 120 میلی گرمداروسازی سها
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 60 میلی گرمداروسازی سها
قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 180 میلی گرمداروسازی سها
قرص فکسوفنادین-عبیدی 60 میلی گرمداروسازی عبیدی
قرص فکسامین 60 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
قرص فکسامین 120 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
قرص فکسوفنادین کیمیدارو 120 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
قرص فکسوفنادین کیمیدارو 60 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
قرص فکسوفنادین کیمیدارو 180 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
FEXIGRA Tablet 180 mgCIPLA
FEXIGRA Tablet 120 mgCIPLA
TELFAST Tablet 120 mgSANOFI AVENTIS
TELFAST Tablet 180 mgSANOFI AVENTIS
RHINOFEX 120MG TABداروسازی ابوریحان
RHINOFEX 180MG TABداروسازی ابوریحان
RHINOFEX 60MG TABداروسازی ابوریحان
SED-OFF 60MG TABداروسازی اکسیر
SED-OFF 180MG TABداروسازی اکسیر
FEXOFENADINE TASNIM 120MG TABداروسازی تسنیم
FEXOFENADINE TASNIM 60MG TABداروسازی تسنیم
FEXOTED 180MG TABداروسازی تهران دارو
FEXOTED 60MG TABداروسازی تهران دارو
FEXOTED 120MG TABداروسازی تهران دارو
FEXOFENADINE TC 60MG TABداروسازی تهران شیمی
FEXOFENADINE JALINOUS 60MG TABداروسازی جالینوس
FEXOFENADINE JALINOUS 120MG TABداروسازی جالینوس
ALLEXAFEN 120MG TABداروسازی سامی ساز
ALLEXAFEN 180MG TABداروسازی سامی ساز
ALLEXAFEN 60MG TABداروسازی سامی ساز
SAFEXOFAST 180MG TABداروسازی سجاد داروی شرق
SAFEXOFAST 60MG TABداروسازی سجاد داروی شرق
SAFEXOFAST 120MG TABداروسازی سجاد داروی شرق
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 120MG TABداروسازی سها
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 60MG TABداروسازی سها
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 180MG TABداروسازی سها
FEXOFENADINE-ABIDI 60MG TABداروسازی عبیدی
FEXAMIN 60MG TABداروسازی کیش مدیفارم
FEXAMIN 120MG TABداروسازی کیش مدیفارم
FEXOFENADINE CHIMIDAROU 120MG TABداروسازی کیمیدارو
FEXOFENADINE CHIMIDAROU 60MG TABداروسازی کیمیدارو
FEXOFENADINE CHIMIDAROU 180MG TABداروسازی کیمیدارو