اوستکینومب

داروهای پوستی و ضد آفتاب ها
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد
B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation Distributed into milk in lactating monkeys. Since IgG distributes into human milk, ustekinumab is expected to distribute into human milk. Not known whether ustekinumab is absorbed systemically following ingestion; however, published data suggest that antibodies in breast milk do not enter the neonatal and infant circulation in substantial amounts. Caution if used in nursing women.1 Weigh unknown risks to infant (from GI or systemic exposure to ustekinumab) against known benefits of breast-feeding
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب