کلوتریمازول

داروهای ضد قارچ
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف کلوتریمازول

کلوتریمازول در درمان کاندیدیاز ناشی از کاندیدا آلبیکنس وسایر گونه های کاندیدا، کچلی بدن و ران و پا ناشی از تریکوفیتون روبروم ، تریکوفیتون منتاگروفیس، اپیدرموفیتون فلوکوزوم ومیکروسپوروم کانیس، تیناورسیکالر ( ناشی از پیتی روسپوروم ) اریپکولار( مالاسزیا فورفور) و در درمان عفونت قارچی اطراف ناخن و کچلی ریش و سر مصرف می شود.

مکانیسم اثر کلوتریمازول

کلوتریمازول با مهار ساخت ارگوسترول آسیب رساندن به غشاء سلولی قارچ و تغییر در نفوذ پذیری آن، باعث خروج عناصر ضروری داخل سلولی می گردد.

فارماکوکینتیک کلوتریمازول

جذب سیستمیک این دارو بعد از مصرف پوستی کم است ولی بعد از مصرف از راه مهبل به میزان 10-3 درصد جذب می شود.

هشدار ها کلوتریمازول

از تماس دارو با چشم خودداری شود.

توصیه های دارویی کلوتریمازول

1- رعایت نکات بهداشتی مانند استفاده از لباس زیر نخی و یا استفاده از کاندوم در هنگام مقاربت به درمان کمک می کند.
2- در صورت مصرف دارو برای درمان کاندیدیاز، از به کار بردن پانسمان بسته در موضع خودداری شود.
3- در صورت عدم پاسخ به درمان بعد از اطمینان از عدم وجود سایر پاتوژن ها، دوره درمان ممکن است مجدداً تکرار شود.

دارو های هم گروه کلوتریمازول

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Category B (topical and intravaginal preparations). Category C (oral lozenges; topical preparations containing betamethasone dipropionate). CDC and others state that a 7-day regimen of an intravaginal azole antifungal can be used, if necessary, for treatment of vulvovaginal candidiasis in pregnant women.106, d Lactation Not known whether clotrimazole is distributed into milk; use with caution in nursing women
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
00326
12859
00327
00325
13803
00328
02230
11225
16817
16850
02426

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کرم موضعی کلوتریمازول-فارما 1% 15 گرم
کرم کلوتریمازول-ناژو 1% 15 گرم
کرم موضعی کلوتریمازول-عماد 1% 15 گرم
کرم موضعی کلوتریمازول-بهوزان 1%
کرم کلوتریمازول-بهسا 1% 15 گرم
قرص واژینال کانازول 500 میلی گرم
کرم واژینال کلو-ژین 2% 50 گرم
کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 2% 50 گرم
کرم واژینال کانازول 2% 20 گرم
کرم واژینال کلوتریمازول مدیفارم 2% 20 گرم
کرم واژینال کلوتریمازول رها 2%
کرم واژینال کلوتریمازول-بهسا 2% 20 گرم
کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 2% 20 گرم
کرم واژینال کلوتریمازول-فارما 2% 20 گرم
قرص واژینال کلوتیزول 100 میلی گرم
قرص واژینال کلوتریمازول پارس دارو 100 میلی گرم
قرص واژینال کلوتریمازول تی سی 100 میلی گرم
شیاف واژینال کلو-جین 100 میلی گرم
کرم واژینال کاندیزول 1%
کرم واژینال کلومازول 1% 50 گرم
کرم واژینال کلوتریمازول مدیفارم 1% 50 گرم
کرم واژینال کلوتریمازول رها 1% 50 گرم
کرم واژینال کلوتریمازول-بهسا 1% 50 گرم
کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 1% 50 گرم
کرم واژینال کلوتریمازول-عماد 1% 50 گرم
کرم واژینال کلوتریمازول-ناژو 1% 50 گرم
کرم واژینال کلوتریمازول-فارما 1% 50 گرم
محلول کانازول 1% 20 میلی لیتر
لوسیون کلوتریمازول-بهسا 1% 20 میلی لیتر
محلول کلوتریمازول-بهوزان 1%
محلول موضعی کلوتریمازول-مدیفارم 1%
محلول کلوتریمازول-ناژو 1% 20 میلی لیتر
کرم موضعی کاندیزول 1%
کرم موضعی کلومازول 1% 15 گرم
کرم موضعی کلوتریمازول مدیفارم 1% 15 گرم
کرم موضعی کلوتریمازول تهران دارو 1% 15 گرم
کرم کلوتریمازول-عبیدی 1% 15 گرم
محلول موضعی آفی تریمازول 1%
قرص واژینال-ناژو 100 میلی گرم
Clotrimazole available in Iran

Clotrimazole available in Iran

Brand names
CLOTRIMAZOLE-PHARMA 1% 15G TOP CREAM
CLOTRIMAZOLE-NAJO 1% 15G CREAM
CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 15G TOP CREAM
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% TOP CREAM
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 1% 15G CREAM
CANAZOLE 500MG VAG TAB
CLO-GYN 2% 50G VAG CREAM
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 2% 50G VAG CREAM
CANAZOLE 2% 20G VAG CREAM
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 2% 20G VAG CREAM
CLOTRIMAZOLE RAHA 2% VAG CREAM
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 2% 20G VAG CREAM
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 2% 20G VAG CREAM
CLOTRIMAZOLE-PHARMA 2% 20G VAG CREAM
CLOTIZOL 100MG VAG TAB
CLOTRIMAZOLE PARSDAROU 100MG VAG TAB
CLOTRIMAZOLE TC 100MG VAG TAB
CLO-GYN 100MG VAG SUPP
CANDIZOL 1% VAG CREAM
CLOMAZOLE 1% 50G VAG CREAM
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 1% VAG 50G CREAM
CLOTRIMAZOLE RAHA 1% VAG 50G CREAM
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 1% 50G VAG CREAM
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% 50G VAG CREAM
CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 50G VAG CREAM
CLOTRIMAZOLE-NAJO 1% 50G VAG CREAM
CLOTRIMAZOLE-PHARMA 1% 50G VAG CREAM
CANAZOLE 1% 20ML SOLUTION
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 1% 20ML LOTION
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% SOLUTION
CLOTRIMAZOLE-MEDIPHARM 1% TOP SOL
CLOTRIMAZOLE-NAJO 1% 20ML SOLUTION
CANDIZOL 1% TOP CREAM
CLOMAZOLE 1% 15G TOP CREAM
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 1% 15G TOP CREAM
CLOTRIMAZOLE TEHRAN DAROU 1% 15G TOP CREAM
CLOTRIMAZOLE-ABIDI 1% 15G CREAM
AFITRIMAZOLE SOLUTION TOPICAL 1 %
CLOTRIMAZOLE-NAJO® 100MG VAG TAB
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب