اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
901 مورفین Morphine
902 موکسی فلوکساسین Moxifloxacin
903 مولتی ویتامین Multivitamin
904 Multivitamin for CKD Patients
905 مولتی ویتامین مینرال Multivitamin Plus Mineral
906 Multivitamin preparation
907 مولتی ویتامین تراپیوتیک Multivitamin Therapeutic
908 مولتی ویتامین+آهن Multivitamin+Iron
909 واکسن اوریون Mumps Vaccines
910 موپیروسین Mupirocin
911 موپیروسین-نازال Mupirocin-Nasal
912 موروموناب-سی دی3 Muromonab-CD3
913 مایکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil
914 نادولول Nadolol
915 نافارلین استات Nafarelin Acetate
916 نافسیلین سدیم Nafcillin Sodium
917 نالیدیکسیک اسید Nalidixic Acid
918 نالوکسان Naloxone
919 نالتروکسون Naltrexone
920 ناندرولون Nandrolone
921 نفازولین Naphazoline
922 نفازولین+آنتازولین Naphazoline+Antazoline
923 ناپروکسن Naproxen
924 ناراتریپتان Naratriptan
925 ناتالیزومب Natalizumab
926 ناتامایسین Natamycin
927 نلفیناویر Nelfinavir
928 نئومایسین Neomycin
929 نئوستیگمین Neostigmine
930 نتیل مایسین سولفات Netilmicin Sulfate
931 نویراپین Nevirapine
932 نیاسینامید Niacinamide
933 نیکلوزماید Niclosamide
934 نیکوراندیل Nicorandil
935 نیکوتین Nicotine
936 اسید نیکوتینیک Nicotinic Acid
937 نیفدیپین Nifedipine
938 نیلوتینیب Nilotinib
939 نیمودیپین Nimodipine
940 نیتی سینون Nitisinone
941 نیترازپام Nitrazepam
942 نیترن دیپین Nitrendipine
943 نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin
944 نیتروفورازون Nitrofurazone
945 نیتروژن موستارد Nitrogen Mustard
946 نیتروگلسیرین Nitroglycerin
947 نیتروس اکساید Nitrous Oxide
948 نیزاتیدین Nizatidine
949 نوراپی نفرین Norepinephrine
950 نورفلوکساسین Norfloxacin
951 ایمنوگلوبولین های طبیعی Normal Immunoglobulins
952 نورتریپتیلن Nortriptyline
953 نوسکاپین Noscapine
954 Nusinersen
955 Nutrition
956 نیستاتین Nystatin
957 اوبیدوکسیم Obidoxime
958 اوکتروتید استات Octreotide Acetate
959 اوفاتومومب Ofatumumab
960 افلوکساسین Ofloxacin
961 الانزاپین Olanzapine
962 Olive Oil+Calcium Hydroxide
963 اولمزارتان Olmesartan
964 اولوپاتادین Olopatadine
965 اومالیزومب Omalizumab
966 Omega 369
967 اومگا 3 تری گلیسرید Omega-3 Triglycerides
968 امپرازول Omeprazole
969 اندانسترون Ondansetron
970 Ophthalmic Bath OPH Sol
971 اوپیوم Opium
972 او آر اس Oral Rehydration Solutions
973 مرزنگوش Organum vulgare L
974 اورلیستات Orlistat
975 اورفنادرین Orphenadrine
976 اوسلتامیویر Oseltamivir
977 اوسیمرتینیب Osimertinib
978 اگزالی پلاتین Oxaliplatin
979 اکساندرولون Oxandrolone
980 اگزازپام Oxazepam
981 اکس کاربازپین Oxcarbazepine
982 اکسی بوپروکائین Oxybuprocaine
983 اکسی بوتینین کلراید Oxybutynin Chloride
984 اکسی کدون Oxycodone
985 اکسی متازولین Oxymetazoline
986 اکسی متولون Oxymetholone
987 اکسی مورفون Oxymorphone
988 اکسی فن بوتازون Oxyphenbutazone
989 اکسی تتراسیکلین Oxytetracycline
990 اکسی توسین Oxytocin
991 پابا پی Paba P
992 پاکلی تاکسل Paclitaxel
993 پالبوسیکلیب Palbociclib
994 پالی فرمین Palifermin
995 پالی ویزومب Palivizumab
996 پامیدرونات سدیم Pamidronate
997 پانکراتین Pancreatin
998 پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide
999 پانی تومومب Panitumumab
1000 پنتوپرازول Pantoprazole
گلوریپا داروسازی عبیدی مکمل ورزشی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب