اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
901 کلروکرزول Chlorocresol
902 کلروفلوروکربن Chlorofluorocarbons
903 کلروفرم Chloroform
904 کلروفاسینون Chlorophacinone
905 کلروفیل Chlorophyll
906 کلروپیکرین Chloropicrin
907 کلروپلاتینیک اسید Chloroplatinic Acid
908 کلروپروکائین Chloroprocaine
909 کلروپیرامین Chloropyramine
910 کلروکین Chloroquine
911 کلروتیازید Chlorothiazide
912 کلروتیمول Chlorothymol
913 کلروتریانیسن Chlorotrianisene
914 کلروکسی لنول Chloroxylenol
915 کلروزوتوسین Chlorozotocin
916 کلرفنسین Chlorphenesin
917 کلرفنسین کاربامات Chlorphenesin Carbamate
918 کلرفنیرامین مالئات Chlorpheniramine Maleate
919 کلرفنوکسامین Chlorphenoxamine
920 کلرپرواتازین Chlorproethazine
921 کلرپروگوانیل Chlorproguanil
922 کلروپرومازین Chlorpromazine
923 کلرپروپامید Chlorpropamide
924 کلرپروتیکسن Chlorprothixene
925 کلرپیریفوس Chlorpyrifos
926 کلرکینالدول Chlorquinaldol
927 کلروکینول Chlorquinol
928 کلرتالیدون Chlortalidone
929 کلرتتراسیکلین Chlortetracycline
930 کلرزوکسازون Chlorzoxazone
931 واکسن وبا Cholera Vaccines
932 کلسترول Cholesterol
933 کولین آلفوسرات Choline Alfoscerate
934 کولین بیتارترات Choline Bitartrate
935 کولین منیزیوم تریسالیسیلات Choline Magnesium Trisalicylate
936 کولین سالیسیلات Choline Salicylate
937 کندروتین سولفات بی Chondroitin Sulfate B
938 کندروتین سولفات سدیم Chondroitin Sulfate Sodium
939 کوندروتین سولفات-آیرون کمپلکس Chondroitin Sulfate—Iron Complex
940 Chrome Alum
941 کرومیوم Chromium
942 کرومیوم تری اکسید Chromium Trioxide
943 کرومیوم 51 Chromium-51
944 کرموکارب دی اتیلامین Chromocarb Diethylamine
945 کریزوئیدین هیدروکلراید سیترات Chrysoidine Hydrochloride Citrate
946 کیموپاپائین Chymopapain
947 کیموتریپسین Chymotrypsin
948 سی بنزولین Cibenzoline
949 سیکلاسیلین Ciclacillin
950 سیکلزوناید Ciclesonide-EENT
951 سیکله تانین Cicletanine
952 سیکلیومنول Cicliomenol
953 CICLOFOVIR
954 سیکلوهگزامید Cicloheximide
955 سیکلونیوم برومید Ciclonium Bromide
956 سیکلوپیروکس Ciclopirox
957 CICLOSONADE
958 سیکلوسپورین Ciclosporin
959 سیکلوکسیلیک اسید Cicloxilic Acid
960 سیدوفوویر Cidofovir
961 سیلانسترون Cilansetron
962 سیلاستاتین Cilastatin
963 سیلازاپریل Cilazapril
964 سیلاری نوروتروفیک فاکتور Ciliary Neurotrophic Factor
965 کلنیدیپین Cilnidipine
966 سیلوستازول Cilostazol
967 CILYMARIN
968 سایمتیدین Cimetidine
969 سیمتروپیوم بروماید Cimetropium Bromide
970 سیناکلست Cinacalcet
971 اسید سینامتیک Cinametic Acid
972 Cinchocaine+Prednisolone
973 سینکونا بارک Cinchona Bark
974 سینئول Cineole
975 سینه پازت مالئات Cinepazet Maleate
976 سین پازاید مالئات Cinepazide Maleate
977 سینیتاپراید Cinitapride
978 سینامدرین Cinnamedrine
979 سینامیک اسید Cinnamic Acid
980 سینامون Cinnamon
981 روغن سینامول Cinnamon Oil
982 سیناریزین Cinnarizine
983 سینولازپام Cinolazepam
984 سینوکساسین Cinoxacin
985 سینوکسات Cinoxate
986 سیوفوکتول Ciofoctol
987 سیپروسینونید Ciprocinonide
988 سیپروفیبرات Ciprofibrate
989 سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin
990 Ciprofloxacin+Dexamethasone
991 سیپروفلوکساسین چشمی Ciprofloxacin-Ophthalmic
992 سیزاپراید Cisapride
993 سیس پلاتین Cisplatin
994 سیتالوپرام Citalopram
995 سیتی کولین Citicoline
996 سیتیولون Citiolone
997 Citric acid+Na citrate+K citrate
998 روغن سیترونلا Citronella Oil
999 سیترولین Citrulline
1000 کلادریبین Cladribine
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب