اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1001 کلاریترومایسین Clarithromycin
1002 کلاوینیک اسید Clavulanic Acid
1003 سلبوپراید Clebopride
1004 کلفاماید Clefamide
1005 کلماستین Clemastine
1006 کلمیزول Clemizole
1007 کلمیزول پنی سیلین Clemizole Penicillin
1008 کلن بوترول Clenbuterol
1009 کلیدینیوم-سی Clidinium-C
1010 کلیمبازول Climbazole
1011 کلینافلوکساسین Clinafloxacin
1012 کلیندامایسین Clindamycin
1013 کلیندامایسین+ترتینوئین Clindamycin+Tertinoin
1014 کلینوفیبرات Clinofibrate
1015 سیلی ورها Clivers
1016 کلوبازام Clobazam
1017 کلوبنزورکس Clobenzorex
1018 کلوبتازول Clobetasol
1019 کلو-بتازون Clo-betasone
1020 کلوبوتینول Clobutinol
1021 کلوکاپرامین Clocapramine
1022 کلوسینیزین Clocinizine
1023 کلوکورتولون Clocortolone
1024 کلودانتوئین Clodantoin
1025 کلودرونیک اسید Clodronic Acid
1026 کلوفارابین Clofarabine
1027 کلوفازیمین Clofazimine
1028 کلوفدانول Clofedanol
1029 کلوفن وینفوس Clofenvinfos
1030 کلوفکسامید Clofexamide
1031 کلوفزون Clofezone
1032 کلوفیبرات Clofibrate
1033 کلومتیازول Clomethiazole
1034 کلومتوسیلین Clometocillin
1035 کلومیفن سیترات Clomifene Citrate
1036 کلومیپرامین Clomipramine
1037 کلونازپام Clonazepam
1038 کلونازولین Clonazoline
1039 کلونیدین Clonidine
1040 کلونیکسین Clonixin
1041 کلوپاماید Clopamide
1042 کلوپراستین فندیزوات Cloperastine Fendizoate
1043 کلوپیدوگرل Clopidogrel
1044 کلوپیدول Clopidol
1045 کلوپونون Cloponone
1046 کلوپردنول Cloprednol
1047 کلوپروستنول سدیم Cloprostenol Sodium
1048 کلرال بتائین Cloral Betaine
1049 کلرازپیک اسید Clorazepic Acid
1050 کلریکلومن Cloricromen
1051 کلوریدارول Cloridarol
1052 کلروفن Clorophene
1053 کلرسولون Clorsulon
1054 کلوسانتل Closantel
1055 کلوستبول استات Clostebol Acetate
1056 کلوتیاپین Clotiapine
1057 کلوتیازپام Clotiazepam
1058 کلوتریمازول Clotrimazole
1059 Clotrimazole+Betamethasone
1060 کلوو Clove
1061 Clove Oil
1062 کلوگزاسیلین Cloxacillin
1063 کلوگزازولام Cloxazolam
1064 کلوکسی کوئین Cloxiquine
1065 کلوزاپین Clozapine
1066 Cnicus Benedictus
1067 کل تار Coal Tar
1068 کلرید کبالت Cobalt Chloride
1069 اکسید کوبالت Cobalt Oxide
1070 کبالت 57 Cobalt-57
1071 کبالت 58 Cobalt-58
1072 کوکا Coca
1073 کوکائین Cocaine
1074 کوکسیدیویدین Coccidioidin
1075 کوچینیل Cochineal
1076 کوسیلانا Cocillana
1077 روغن نارگیل Coconut Oil
1078 کدئین Codeine
1079 کوآنزیم آ Coenzyme A
1080 کوآنزیم کیو 10 Coenzyme Q10
1081 قهوه عربی+فلفل سیاه Coffea arabia+ Piper Nigrum
1082 Cogalactoisomerase Sodium
1083 کلشی سین Colchicine
1084 کلشی کوم Colchicum
1085 کوله سوالام Colesevelam
1086 کولستیلان Colestilan
1087 کولستیپول Colestipol
1088 کلسترامین Colestyramine
1089 کولفورسین Colforsin
1090 کولیستین Colistin
1091 کلاژن Collagen
1092 کلاژناز Collagenase
1093 COLLODION
1094 کلوسینت Colocynth
1095 Colostrum-First Milk
1096 Complement Blockers
1097 Complement CI Esterase Inhibitor
1098 کوندورانگو Condurango
1099 کنگو رد Congo Red
1100 Conivaptan
گلوریپا داروسازی عبیدی مکمل ورزشی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب