اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1001 پاپاورین Papaverine
1002 پاراامینوبنزوئیک اسید Para-aminobenzoic Acid
1003 پارافرمالدئید Paraformaldehyde
1004 هورمون پاراتیروئید Parathyroid Hormone
1005 پارامومایسین Paromomycin
1006 پاروکستین Paroxetine
1007 پازوپانیب Pazopanib
1008 پدیاتریک گریپ Pediatric Gripe
1009 Peditrace
1010 پگاتانیب-چشمی Pegaptanib-Ophthalmic
1011 پگلوتیکاز Pegloticase
1012 Pegylated GCSF
1013 پمبرولیزومب Pembrolizumab
1014 پیمترکسید دی سدیم Pemetrexed Disodium
1015 پنسیلامین Penicillamine
1016 پنی سیلین 633 Penicillin 6-3-3
1017 پنی سیلین جی سدیم Penicillin G Sodium
1018 پنی سیلین وی Penicillin V
1019 پنی سیلین وی بنزاتین Penicillin V Benzathine
1020 پنتاگاسترین Pentagastrin
1021 پنتامدین ایزوتیونات Pentamidine Isetionate
1022 پنتازوسین Pentazocine
1023 پنتوسان پلی سولفات سدیم Pentosan Polysulfate Sodium
1024 پنتوکسی فیلین Pentoxifylline
1025 پریندوپریل Perindopril
1026 محلول دیالیز صفاقی Peritoneal Dialysis
1027 پرمترین Permethrin
1028 پرفنازین Perphenazine
1029 پتیدین Pethidine
1030 فنازوپریدین Phenazopyridine
1031 فن دی مترازین تارترات Phendimetrazine Tartrate
1032 فنوباربیتال Phenobarbital
1033 گلسیرین فنیکه Phenol Glycerin
1034 فنل فتالئین Phenolphthalein
1035 فنل سولفونفتالین Phenolsulfonphthalein
1036 فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine
1037 فن ترمین Phentermine
1038 فنتولامین Phentolamine
1039 فنیل افرین Phenylephrine
1040 فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc
1041 فنیل پروپانولامین Phenylpropanolamine
1042 فنی توئین Phenytoin
1043 فنی توئین کامپاند Phenytoin Compound
1044 فلوروگلوسینول Phloroglucinol
1045 فولکودین Pholcodine
1046 فسفات Phosphate sodium
1047 ویتامین کا Phytonadione
1048 پیلوکارپین Pilocarpine
1049 پیمکرولیموس Pimecrolimus
1050 پیموزاید Pimozide
1051 پیندولول Pindolol
1052 پیوگلیتازون Pioglitazone
1053 پیپکورونیوم بروماید Pipecuronium Bromide
1054 پیپراسیلین Piperacillin
1055 پیپراسیلین+تازوباکتام Piperacillin+Tazobactam
1056 پیپرازین Piperazine
1057 پیپوتیازین Pipotiazine
1058 پیراستام Piracetam
1059 پیرفنی دون Pirfenidone
1060 پیریبدیل Piribedil
1061 پیروکسیکام Piroxicam
1062 پیزوتیفن Pizotifen
1063 Plerixafor
1064 واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines
1065 پدوفیلین Podophyllin
1066 پولی کوزانول Policosanol
1067 واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines
1068 واکسن خوراکی فلج اطفال Poliovirus Oral Vaccine-OPV
1069 پروپیلن گلایکول Polyethylene Glycol
1070 پولی ژلین Polygeline
1071 پلی میکسین بی سولفات Polymyxin B Sulfate
1072 پلی میکسین ان اچ Polymyxin NH
1073 پلی وینیل الکل Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
1074 پوساکونازول Posaconazole
1075 سیترات پتاسیم Potasium Citrate
1076 پتاسیم آمینوبنزوات Potassium Aminobenzoate
1077 پتاسیم کلراید Potassium chloride
1078 بتادین Povidone-Iodine
1079 پرالاترکسات Pralatrexate
1080 پرالیدوکسیم Pralidoxime
1081 پرامی پکسول Pramipexole
1082 پراسوگرل Prasugrel
1083 پراواستاتین Pravastatin
1084 پرازیکوانتل Praziquantel
1085 پرازوسین Prazosin
1086 پردنی موستین Prednimustine
1087 پردنیزولون Prednisolone
1088 پردنیزولون-چشمی Prednisolone-Ophthalmic
1089 پرد-نیزون Pred-nisone
1090 پرگابالین Pregabalin
1091 پریلوکائین-اف Prilocaine-F
1092 پریماکین Primaquine
1093 پیریمیدون Primidone
1094 پروبنسید Probenecid
1095 پروکائین آمید Procainamide
1096 پروکائین Procaine
1097 پروکائین پنی سیلین جی Procaine Penicillin G
1098 پروکاربازین Procarbazine
1099 پروکلروپرازین Prochlorperazine
1100 پروسیکلیدین Procyclidine
گلوریپا داروسازی عبیدی مکمل ورزشی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب