اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1101 استروژن کونژوگه Conjugated Estrogens
1102 CONJUGATED ESTROGENS+MEDROXY PROGESTRON0
1103 CONJUGATED LENOLEIC ACID
1104 کنتراسپتیو دی ایی Contraceptive DE
1105 کنتراسپتیو اچ دی Contraceptive HD
1106 کنتراسپتیو ال دی Contraceptive LD
1107 کنتراسپتیو ال دی+آهن Contraceptive LD+Fe
1108 کنتراسپتیو ان ال دی CONTRACEPTIVE NLD
1109 کنتراسپتیو تری فازیک Contraceptive Triphasic
1110 واکسن ضذ بارداری Contraceptive Vaccines
1111 Contractubex
1112 کونوالاریا Convallaria
1113 مس Copper
1114 کوپر نفتنات Copper Naphthenate
1115 اولئات مس Copper Oleate
1116 copy from dar-oo-yab
1117 کوربادرین Corbadrine
1118 روغن کوریاندر Coriander Oil
1119 CORNEAL STORAGE MEDIUM
1120 کورتیکورلین Corticorelin
1121 کورتیکوتروپین Corticotropin
1122 کورتیزون استات Cortisone Acetate
1123 کورتی وازول Cortivazol
1124 کورینه باکتریوم پارووم Corynebacterium parvum
1125 کوتتروگزاسین Co-tetroxazine
1126 کوتریفامول Co-trifamole
1127 کوتریموکسازول Co-trimoxazole
1128 روغن پنبه دانه Cottonseed Oil
1129 کومافوس Coumafos
1130 کومارین Coumarin
1131 کوماتترالیل Coumatetralyl
1132 Coutarea Latiflora
1133 کاوبری Cowberry
1134 گاز سی آر CR Gas
1135 کرانبری Cranberry
1136 CREAM BASE
1137 کریتین Creatine
1138 کراتینین Creatinine
1139 کریتینول فسفات سدیم Creatinolfosfate Sodium
1140 کرئوسوت Creosote
1141 کرسول Cresol
1142 کریلانومر Crilanomer
1143 ایمنوگلوبولین تب کنگو Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Immunoglobulins
1144 کریسناتول مسیلات Crisnatol Mesilate
1145 کروکونازول Croconazole
1146 کروماکالیم Cromakalim
1147 کرومولین سدیم Cromolyn Sodium
1148 کرمولین سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic
1149 کروتولاریا Crotalaria
1150 کروتامیتون Crotamiton
1151 کروتون اویل Croton Oil
1152 گاز سی اس CS Gas
1153 کورکومین Curcumin
1154 کوسپاریا Cusparia
1155 سیاممازین Cyamemazine
1156 چسب سیانوآکریلات Cyanoacrylate Adhesives
1157 سیکلامیک اسید Cyclamic Acid
1158 سیکلاندلات Cyclandelate
1159 سیکلیزین Cyclizine
1160 سیکلوباربیتال Cyclobarbital
1161 سیکلوبنزاپرین Cyclobenzaprine
1162 سیکلوبوتیرول سدیم Cyclobutyrol Sodium
1163 سیکلودکسترین ها Cyclodextrins
1164 سیکلودرین Cyclodrine
1165 سیکلوفنیل Cyclofenil
1166 سیکلوهگزان Cyclohexane
1167 سیکلوپنتیازید Cyclopenthiazide
1168 سیکلوپنتولات Cyclopentolate
1169 سیکلوفسفامید Cyclophosphamide
1170 سیکلوپروپان Cyclopropane
1171 سیکلوسرین Cycloserine
1172 سیکلوتیازید Cyclothiazide
1173 سیکلووالون Cyclovalone
1174 سیفلوترین Cyfluthrin
1175 سی هالوترین Cyhalothrin
1176 سیمن Cymene
1177 سیمیازول Cymiazole
1178 سینارین Cynarine
1179 CYPERLOD FOG PWD _FORTEFOG 200
1180 سیپرمترین Cypermethrin
1181 سیپروهپتادین Cyproheptadine
1182 سیپروترون استات Cyproterone Acetate
1183 سیپروترون کامپاند Cyproterone Compound
1184 سیرومازین Cyromazine
1185 سیستامین Cysteamine
1186 سیستئین Cysteine
1187 سیتارابین Cytarabine
1188 سی تیوات Cythioate
1189 سیتوکروم سی Cytochrome C
1190 سیتوکینز Cytokines
1191 ایمنوگلوبولین سیتومگالوویروس Cytomegalovirus Immunoglobulins
1192 واکسن سیتومگالوویروس Cytomegalovirus Vaccines
1193 دابی گاتران Dabigatran
1194 داکاربازین Dacarbazine
1195 داکلاستاویر Daclatasvir
1196 داکلاتاسویر+سوفوسبویر Daclatasvir+Sofosbuvir
1197 داکلیزومب Daclizumab
1198 داکتینومایسین Dactinomycin
1199 دالتپارین Dalteparin
1200 دامیانا Damiana
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب