اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1101 پروژسترون Progesterone
1102 پروگوانیل Proguanil
1103 پرومتازین Promethazine
1104 پروپافنون Propafenone
1105 پروبانتلین Propantheline
1106 پروپوفول Propofol
1107 پروپولیس Propolis
1108 دکستروپروپوکسی فن Propoxyphene
1109 پروپرانولول Propranolol
1110 پروپیل تیوراسیل Propylthiouracil
1111 پروتامین Protamine
1112 Protein Supplement
1113 پروترومبین کمپلکس Prothromibin complex
1114 پروتیونامید Protionamide
1115 پروتی رلین Protirelin
1116 پزودوافدرین Pseudoephedrine
1117 پالموناری سورفکتان Pulmonary Surfactants
1118 پیجیوم آفریکانوم Pygeum Africanum
1119 پیرانتل Pyrantel
1120 پیرازینامید Pyrazinamide
1121 پیریدوستیگمین Pyridostigmine
1122 پیریلامین مالئات مپیرامین Pyrilamine Maleate Mepyramine
1123 پریمتامین Pyrimethamine
1124 پیریتیون زینک Pyrithione Zinc
1125 پیروینیوم پاموات Pyrvinium Pamoate
1126 کوازپام Quazepam
1127 کوتیاپین Quetiapine
1128 کیناکرین Quinacrine
1129 کینیدین Quinidine
1130 کنین Quinine
1131 رابپرازول سدیم Rabeprazole
1132 ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins
1133 واکسن هاری Rabies Vaccines
1134 رالوکسیفن Raloxifene
1135 رالتگراویر Raltegravir
1136 راملتون Ramelteon
1137 رامی پریل Ramipril
1138 راموسیرومب Ramucirumab
1139 رانی بیزومب Ranibizumab
1140 رانیتیدین Ranitidine
1141 رانولازین Ranolazine
1142 رازاگیلین Rasagiline
1143 راسبوریکاز Rasburicase
1144 تمشک Raspberry
1145 ربوکستین Reboxetine
1146 اریتروپویتین Recombinant Erythropoietin
1147 اف اس اچ Recombinant Follitropin Alfa
1148 رگورافنیب Regorafenib
1149 رمی فنتانیل Remifentanil
1150 رپاگلینید Repaglinide
1151 رزرپین Reserpine
1152 رزورسینول Resorcinol
1153 رتاپامولین-موضعی Retapamulin-Topical
1154 رتاپلاز Reteplase
1155 روناس Rhubarb
1156 ریباویرین Ribavirin
1157 ریفابوتین Rifabutin
1158 ریفامپین Rifampin
1159 ریفامپین+ایزونیازید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Ethambutol
1160 ریفامپین+ایزونیازید+پیرازینامید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Pyrazinamide+Ethambutol
1161 ریفاکسیمین Rifaximin
1162 ریلوزول Riluzole
1163 ریمکسولون-چشمی Rimexolone-Ophthalmic
1164 رینگر لاکتات Ringer Lactate
1165 رینگرز Ringers
1166 ریزیدرونات Risedronate
1167 ریسپریدون Risperidone
1168 ریتودرین Ritodrine
1169 ریتوناویر Ritonavir
1170 ریتوکسی مب Rituximab
1171 ریواروکسابان Rivaroxaban
1172 ریواستیگمین Rivastigmine
1173 ریزاتریپتان Rizatriptan
1174 روفکوکسیب Rofecoxib
1175 رولی تتراسیکلین Rolitetracycline
1176 رومی دپسین Romidepsin
1177 رومی پلوستیم Romiplostim
1178 روپینیرول Ropinirole
1179 روپیواکائین Ropivacaine
1180 روزیگلیتازون Rosiglitazone
1181 روسوواستاتین Rosuvastatin
1182 روکسیترومایسین Roxithromycin
1183 رویال ژلی Royal Jelly
1184 واکسن سرخجه Rubella Vaccines
1185 روفینامید Rufinamide
1186 ساخارین Saccharin
1187 Saccharomyces boulardi
1188 Sacubitril+Valsartan
1189 سالبوتامول Salbutamol
1190 Salbutamol+Beclomethasone
1191 اسید سالیسیلیک Salicylic Acid
1192 سالمترول Salmeterol
1193 سالمترول+فلوتیکازون Salmeterol+Fluticasone
1194 عصاره مریم گلی+عصاره سرخارگل Salvia officinalis+Echinaceae purpurea
1195 ساپروپترین Sapropterin
1196 ساریلومب Sarilumab
1197 نخل اره ای+ شبدر قرمز+علف خرس+گزنه+کدو Saw Palmetto+Red Clover+Bearberry leaves+Nettle Root+Pumpkin Seed Oil
1198 Seaweeds, carragelose
1199 سیکریتین Secretin
1200 سلژیلین Selegiline
گلوریپا داروسازی عبیدی مکمل ورزشی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب