اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1201 سلنیوم Selenium
1202 سلنیوم سولفاید Selenium Sulfide
1203 سرتاکونازول موضعی Sertaconazole-Topical
1204 سرترالین Sertraline
1205 سولامر Sevelamer
1206 سووفلوران Sevoflurane
1207 Shark Cartilage
1208 سیبوترامین Sibutramine
1209 سیلدینافیل Sildenafil
1210 سلیسیوم silicium supplement
1211 سیلور سولفادیازین-موضعی Silver Sulphadiazine-Topical
1212 پماد ساده چشمی Simple eye ointment
1213 سیمواستاتین Simvastatin
1214 سیرولیموس Sirolimus
1215 سیتاگلیپتین Sitagliptin
1216 سیتاگلیپتین+متفورمین Sitagliptin+Metformin
1217 سدیم آروتیومالات Sodium Aurothiomalate
1218 سدیم بنزوات Sodium Benzoate
1219 بیکربنات Sodium Bicarbonate
1220 سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF
1221 Sodium Chloride OPH
1222 سدیم کلراید-هیپرتونیک Sodium Chloride-Hypertonic
1223 سدیم کلراید-شستشو Sodium Chloride-Irrigation
1224 سدیم کلراید بینی Sodium Chloride-Nasal
1225 Sodium Citrate
1226 سدیم فلوراید Sodium Fluoride
1227 هیالورونیک اسید Sodium Hyaluronate
1228 سدیم هیالورونات+بوراکس+کلاژن Sodium Hyaluronate+Borax+Collagen
1229 نیتروپروسید سدیم Sodium Nitroprusside
1230 سدیم فنیل بوتیرات Sodium Phenylbutyrate
1231 سدیم پلی استایرن سولفونات Sodium Polystyrene Sulfonate
1232 سدیم سالیسیلات Sodium Salicylate
1233 سدیم استیبوگلوکونات Sodium Stibogluconate
1234 سدیم تترادسیل سولفات Sodium Tetradecyl Sulfate
1235 تیوسولفات سدیم Sodium Thiosulfate
1236 سدیم والپروات Sodium Valproate
1237 سوفوسبوویر Sofosbuvir
1238 سوفوسبوویر+لدیپاسویر Sofosbuvir+Ledipasvir
1239 سوفوسبوویر+ولپاتاسویر Sofosbuvir+Velpatasvir
1240 سولیفناسین Solifenacin
1241 سوماتورلین Somatorelin
1242 سوماتوستاتین Somatostatin
1243 سورافنیب Sorafenib
1244 سوربیتول Sorbitol
1245 سوتالول Sotalol
1246 اسپکتنومایسین Spectinomycin
1247 اسپیرامایسین Spiramycin
1248 اسپیرونولاکتون Spironolactone
1249 اسپیرولینا Spirulina
1250 استانول استر Stanol Esters
1251 استاودین Stavudine
1252 استری پنتول Stiripentol
1253 استرپتوکیناز Streptokinase
1254 استرپتومایسین Streptomycin
1255 استرپتوزوسین Streptozocin
1256 استرونتیوم Strontium Ranelate
1257 استرونتیوم 89 Strontium-89
1258 سوکسیمر Succimer
1259 سوکسینیل کولین Succinylcholine Chloride
1260 سوکرالفیت Sucralfate
1261 سوفنتانیل Sufentanil
1262 سولفاستامید Sulfacetamide
1263 سولفادیازین Sulfadiazine
1264 سولفادوکسین-پی Sulfadoxine-P
1265 سولفاسالازین Sulfasalazine
1266 سولفین پیرازون Sulfinpyrazone
1267 گوگرد Sulfur
1268 سولینداک Sulindac
1269 سولپیراید Sulpiride
1270 سولتامیسیلین Sultamicillin
1271 سولتیام Sultiame
1272 سوماتریپتان Sumatriptan
1273 سوماتریپتان+ناپروکسن Sumatriptan+Naproxen
1274 سونیتینیب Sunitinib
1275 تاکرولیموس Tacrolimus
1276 تادالافیل Tadalafil
1277 تالک Talc
1278 تاموکسیفن Tamoxifen
1279 تامسولوزین Tamsulosin
1280 تایورین Taurine
1281 تازاروتن-موضعی Tazarotene-Topical
1282 تگاسرود Tegaserod
1283 تیکوپلانین Teicoplanin
1284 تلاپره ویر Telaprevir
1285 تلیترومایسین Telithromycin
1286 تلمیزارتان Telmisartan
1287 تمازپام Temazepam
1288 تموزولامید Temozolomide
1289 تنی پوزاید Teniposide
1290 تنفوویر Tenofovir
1291 ترازوسین Terazosin
1292 تربینافین Terbinafine
1293 تربینافین-موضعی Terbinafine-Topical
1294 تربوتالین Terbutaline
1295 ترفنادین Terfenadine
1296 تریفلونومید Teriflunomide
1297 تری پاراتاید Teriparatide
1298 تری لیپرسین Terlipressin
1299 تستوسترون Testosterone
1300 ضد سم کزاز Tetanus Antitoxins
گلوریپا داروسازی عبیدی مکمل ورزشی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب