اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1201 دامینوزید Daminozide
1202 داناپاروئید Danaparoid
1203 دبریسوکین سدیم Danaparoid Sodium
1204 دانازول Danazol
1205 دانوفلوکساسین مسیلات Danofloxacin Mesilate
1206 دانترولن Dantrolene
1207 دانترون Dantron
1208 داپاگلی فلوزین+ساکساگلیپتین dapagliflozin+saxagliptin
1209 داپی پرازول Dapiprazole
1210 داپوکستین Dapoxetine
1211 داپسون Dapsone
1212 DAPSONE+FERRIC OXALATE
1213 داپتومایسین Daptomycin
1214 داربه پوئیتین آلفا Darbepoetin Alfa
1215 داریفناسین Darifenacin
1216 d-a-r-o-o-y-a-b-c-o-p-y
1217 Darunavir
1218 داساتینیب Dasatinib
1219 دانروبیسین Daunorubicin
1220 DC Bead BLUE-300-500mic
1221 DC Bead Red-500-700mic
1222 د د ت DDT
1223 دینول Deanol
1224 DEANXIT
1225 دسیتابین Decitabine
1226 DECONGESTANT
1227 دکوکوئینات Decoquinate
1228 دکتافلور Dectaflur
1229 دفراسیروکس Deferasirox
1230 دی فری پرون Deferiprone
1231 دفروکسامین Deferoxamine
1232 دفیبروتاید Defibrotide
1233 دفلازاکورت Deflazacort
1234 دهیدرواستیک اسید Dehydroacetic Acid
1235 دهیدروکولیک اسید Dehydrocholic Acid
1236 دی هیدروامتین Dehydroemetine
1237 دلاپریل Delapril
1238 دلاویردین Delavirdine
1239 دلمادینون استات Delmadinone Acetate
1240 دلورازپام Delorazepam
1241 دلتامترین Deltamethrin
1242 دمبرکسین Dembrexine
1243 دیمکاریوم بروماید Demecarium Bromide
1244 دمکلوسیکلین Demeclocycline
1245 دمژستون Demegestone
1246 Dementholised Mint Oil
1247 دموکسی توسین Demoxytocin
1248 دناتونیوم بنزوات Denatonium Benzoate
1249 واکسن تب دنگو Dengue Fever Vaccines
1250 دنیلوکین دیفیتوکس Denileukin Diftitox
1251 دنوپامین Denopamine
1252 دنوزومب Denosumab
1253 واکسن پوسیدگی دندان Dental Caries Vaccines
1254 دزوکسی ریبونوکلوئیک اسید Deoxyribonucleic Acid
1255 دپرودون Deprodone
1256 دپتروپین سیترات Deptropine Citrate
1257 دکوالینیوم کلراید Dequalinium Chloride
1258 دیسرپیدین Deserpidine
1259 دسفلوران Desflurane
1260 دسیپرامین Desipramine
1261 دسیرودین Desirudin
1262 دسلانوسید Deslanoside
1263 دسلوراتادین Desloratadine
1264 دسلورلین Deslorelin
1265 دسموپرسین Desmopressin
1266 دسوژستریل Desogestrel
1267 دسونید-موضعی Desonide-Topical
1268 دزوکسی متازون-موضعی Desoximetasone-Topical
1269 دزوکسی کورتیکوسترون استات Desoxycorticosterone Acetate
1270 دس ونلافاکسین Desvenlafaxine
1271 دتاجمیوم بیتارترات Detajmium Bitartrate
1272 دکستران هیدروکلراید Detaxtran Hydrochloride
1273 دتومیدین Detomidine
1274 دگزامتازون Dexamethasone
1275 دگزامتازون چشمی Dexamethasone-Ophthalmic
1276 دکس آمفتامین Dexamfetamine
1277 دکس تیمید Dexetimide
1278 دکس فن فلورامین Dexfenfluramine
1279 دکس لانسوپرازول Dexlansoprazole
1280 دکس مدتومیدین Dexmedetomidine
1281 دکس متیل فنیدات Dexmethylphenidate
1282 دکسپانتنول Dexpanthenol
1283 دکسرازوکسان Dexrazoxane
1284 دکستران 1 Dextran 1
1285 دکستران110 Dextran 110
1286 دکستران40 Dextran 40
1287 دکستران60 Dextran 60
1288 دکستران 70 Dextran 70
1289 دکستران75 Dextran 75
1290 دکستران سولفات Dextran Sulfate
1291 DEXTRAN WITH LOW POTASSIUM SOL
1292 DEXTRAN+NACL INF
1293 دکسترانومر Dextranomer
1294 دکسترات ها Dextrates
1295 دکسترین Dextrin
1296 دکسترومتورفان Dextromethorphan
1297 دکسترومتورفان پی Dextromethorphan+Pseudoephedrine
1298 دکسترومورامید Dextromoramide
1299 دکسترور-فان Dextror-phan
1300 سرم دکستروز Dextrose INF
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب