اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1301 ایمنوگلوبولین کزاز Tetanus Immunoglobulins
1302 واکسن کزاز Tetanus Vaccines
1303 تترابنازین Tetrabenazine
1304 تترابنزین Tetrabenzine
1305 تتراکائین Tetracaine
1306 تتراکوزاکتاید Tetracosactide
1307 تتراسیکلین Tetracycline
1308 تتراسیکلین-چشمی Tetracycline-Ophthalmic
1309 تالیدومید Thalidomide
1310 تئوفیلین Theophylline
1311 تئوفیلین جی Theophylline G
1312 تی اتیل پرازین Thiethylperazine
1313 تیوپنتال سدیم Thiopental Sodium
1314 تیوریدازین Thioridazine
1315 تیوتیکسین Thiotixene
1316 تیابندازول Tiabendazole
1317 تیاگابین Tiagabine
1318 تیبولون Tibolone
1319 تیکاگرلور Ticagrelor
1320 تیکلوپیدین Ticlopidine
1321 تیمولول Timolol
1322 تینیدازول Tinidazole
1323 تیوکونازول موضعی Tioconazole-Topical
1324 تیوگوانین Tioguanine
1325 تیوتروپیوم Tiotropium
1326 تیروفیبان Tirofiban
1327 تیتانیوم دی اکساید Titanium Dioxide
1328 تیزانیدین Tizanidine
1329 توبرامایسین Tobramycin
1330 Tobramycin+Dexamethasone
1331 توسیلیزومب Tocilizumab
1332 توفاسیتینیب Tofacitinib
1333 تولازامید Tolazamide
1334 تولمتین Tolmetin
1335 تولنفتات-موضعی Tolnaftate-Topical
1336 تولترودین Tolterodine
1337 توپیرامات Topiramate
1338 توپوتکان Topotecan
1339 توراسماید Torasemide
1340 تورمیفن Toremifene
1341 ترابکتدین Trabectedin
1342 Trace Metal Combination 2
1343 ترامادول Tramadol
1344 ترانگزامیک اسید Tranexamic Acid
1345 ترانیل سیپرامین Tranylcypromine
1346 تراستوزومب Trastuzumab
1347 تراوپروست Travoprost
1348 تراوپروست+تیمولول Travoprost+Timolol
1349 ترازودون Trazodone
1350 ترتینوئین Tretinoin
1351 تریامسینولون Triamcinolone
1352 تریامسینولون ان ان Triamcinolone NN
1353 تریامسینولون-موضعی Triamcinolone-Topical
1354 تریامترن اچ Triamterene-H
1355 تریازولام Triazolam
1356 تری انتین دی هیدروکلراید Trientine
1357 تری فلوپرازین Trifluoperazine
1358 تری فلوریدین Trifluridine-Ophthalmic
1359 تری هگزی فنیدیل Trihexyphenidyl
1360 تری متازیدین Trimetazidine
1361 تری متوپریم Trimethoprim
1362 تریمیپرامین Trimipramine
1363 تریپل سولفا Triple Sulfa
1364 تری پرولیدین Triprolidine
1365 تریپتورلین Triptorelin
1366 تروپیکامید-چشمی Tropicamide-Ophthalmic
1367 تروپیسترون Tropisetron
1368 تروسپیوم کلراید Trospium Chloride
1369 توبرکولین Tuberculins
1370 واکسن حصبه Typhoid Vaccines
1371 یولی پریستال استات Ulipristal Acetate
1372 اوره Urea
1373 یوروفولی تروپین Urofollitropin
1374 یوروکیناز Urokinase
1375 اورسودزوکسی کولیک اسید Ursodeoxycholic Acid
1376 اوستکینومب Ustekinumab
1377 والاسیکلوویر Valaciclovir
1378 والگان سیکلوویر Valganciclovir
1379 والزارتان Valsartan
1380 Valsartan+Hydrochlorothiazide
1381 وانکومایسین Vancomycin
1382 ودتینیب Vandetinib
1383 واردنافیل Vardenafil
1384 وارنیکلین Varenicline
1385 واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines
1386 وازوپرسین Vasopressin
1387 ونلافاکسین Venlafaxine
1388 وراپامیل Verapamil
1389 ورتیپورفین Verteporfin
1390 ویگاباترین Vigabatrin
1391 وین بلاستین Vinblastine
1392 وین کریستین Vincristine
1393 ویندسین Vindesine
1394 وینورلبین Vinorelbine
1395 وینپوستین Vinpocetine
1396 ویوله دوژانسین Viola Crystallina
1397 ویتامین آ Vitamin A
1398 ویتامین آ+د خوراکی Vitamin A+D-Oral
1399 ویتامین آ+د Vitamin A+D-Topical
1400 Vitamin A+Lutein
گلوریپا داروسازی عبیدی مکمل ورزشی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب