اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1301 سرم دکستروز+اتانل Dextrose+Ethanol INF
1302 سرم تزریقی دکستروز+سدیم کلراید Dextrose+NACL INF
1303 دکستروتیروکسین سدیم Dextrothyroxine Sodium
1304 دزوسین Dezocine
1305 دیاسرین Diacerein
1306 DIACERIN
1307 دی استیل آمینوزوتولون Diacetylaminoazotoluene
1308 دی استیلیتد منوگلیسرید Diacetylated Monoglycerides
1309 محلول دیالیز Dialysis Solutions
1310 دیامفنتید Diamfenetide
1311 دی آمینوپیریدین Diaminopyridine
1312 دیامرفین Diamorphine Hydrochloride
1313 دیاوریدین Diaveridine
1314 دیازپام Diazepam
1315 دیازیکون Diaziquone
1316 دیازوکساید خوراکی Diazoxide-Oral
1317 دیازوکساید-پارنترال Diazoxide-Parenteral
1318 دیبکاسین سولفات Dibekacin Sulfate
1319 دی بنزپین Dibenzepin
1320 دی بنزوئیل متان Dibenzoylmethane
1321 دی بروموکلروپروپان Dibromochloropropane
1322 دی برموتیروزین Dibromotyrosine
1323 دی بروم پروپامیدین ایزتیونات Dibrompropamidine Isetionate
1324 دیبوکائین-موضعی Dibucaine-Topical
1325 دی بوتبل فتالات Dibutyl Phthalate
1326 دی بوتیل سباکات Dibutyl Sebacate
1327 دی کلرال فنازون Dichloralphenazone
1328 دی کلردی متیل هیدانتوئین Dichlordimethylhydantoin
1329 دی کلریزون استات Dichlorisone Acetate
1330 دی کلروبنزیل الکل Dichlorobenzyl Alcohol
1331 دی کلرودی اتیل سولفید Dichlorodiethylsulfide
1332 دی کلرومتان Dichloromethane
1333 دی کلروفن Dichlorophen
1334 دی کلروفنوکسی استیک اسید Dichlorophenoxyacetic Acid
1335 دی کلروپروپان Dichloropropane
1336 دی کلروکسی لنول Dichloroxylenol
1337 دی کلرووس Dichlorvos
1338 دیکلازوریل Diclazuril
1339 دیکلوفناک Diclofenac
1340 دیکلوفناک چشمی Diclofenac-Ophthalmic
1341 دیکلوفناک موضعی Diclofenac-Topical
1342 دیکلوفنامید Diclofenamide
1343 دیکلوگزاسیلین Dicloxacillin
1344 دی کبالت ادتا Dicobalt Edetate
1345 دیکومارول Dicoumarol
1346 دیسیکلومین Dicyclomine
1347 دیدانوزین Didanosine
1348 دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید Didecyldimethylammonium Chloride
1349 دیدمنین بی Didemnin B
1350 دی الدرین Dieldrin
1351 دینسترول Dienestrol
1352 دینوژست Dienogest
1353 Dietary Supplement
1354 دی اتازین Diethazine
1355 دی اتیل فتالات Diethyl Phthalate
1356 دی اتیلامین سالیسیلات Diethylamine Salicylate
1357 دی اتیل آمینواتانول Diethylaminoethanol
1358 دی اتیل کاربامازین سیترات Diethylcarbamazine Citrate
1359 دی اتیلن گلیکول منوستئارات Diethylene Glycol Monopalmitostearate
1360 دی اتیل پروپیون هیدروکلراید Diethylpropion Hydrochloride
1361 دی اتیل استیل بسترول Diethylstilbestrol
1362 دیفه باربامات Difebarbamate
1363 دی فمرین Difemerine
1364 دی فناکوم Difenacoum
1365 دیفنیدول Difenidol
1366 دیفنوکسین Difenoxin
1367 دیفلورازون-موضعی Diflorasone-Topical
1368 دیفلوکساسین Difloxacin
1369 دی فلوبنزورون Diflubenzuron
1370 دی فلوکورتولون Diflucortolone
1371 دیفلونیسال Diflunisal
1372 دی فلوپردنات Difluprednate
1373 دایجستیو Digestive
1374 دیژیتالین Digitalin
1375 برگ دیژیتالیس اتریشی Digitalis Lanata Leaf
1376 برگ دیژیتالیس Digitalis Leaf
1377 دیژیتوکسین Digitoxin
1378 دیگوکسین Digoxin
1379 ضد سم دیگوکسین Digoxin-specific Antibody Fragments
1380 دی هگزی ورین Dihexyverine
1381 دی هیدرالازین Dihydralazine
1382 دی هیدرو کدئین فسفات Dihydrocodeine Phosphate
1383 دی هیدروارگوکریستین مسیلات Dihydroergocristine Mesilate
1384 دی هیدروارگوکریپتین مسیلات Dihydroergocryptine Mesilate
1385 دی هیدروارگوتامین Dihydroergotamine
1386 دی هیدروارگوتوکسین مسیلات Dihydroergotoxine Mesylate
1387 دی هیدرواسترپتومایسین سولفات Dihydrostreptomycin Sulfate
1388 دی هیدروتاکیسترول Dihydrotachysterol
1389 دی هیدروکسی استون Dihydroxyacetone
1390 دی هیدروکسی آلومینوم سدیم کربنات Dihydroxyaluminum Sodium Carbonate
1391 دی هیدروکسی دی بوتیلدر Dihydroxydibutylether
1392 دی یدوتیروزین Diiodotyrosine
1393 دی ایزوپرومین هیدروکلراید Diisopromine Hydrochloride
1394 دی ایزوپروپانولامین Diisopropanolamine
1395 دی ایزوپروپیلامونیوم دی کلرواستات Di-isopropylammonium Dichloroacetate
1396 دیلازپ Dilazep
1397 دیلوکسانید فوروات Diloxanide Furoate
1398 دیلتیازم Diltiazem
1399 دی مکروتیک اسید Dimecrotic Acid
1400 دی مفلین Dimefline
گلوریپا داروسازی عبیدی مکمل ورزشی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب