اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1401 دی ممورفان Dimemorfan
1402 دیمن هیدرینات Dimenhydrinate
1403 دیمرکاپرول Dimercaprol
1404 دی متامفنول Dimetamfenol
1405 دی متوات Di-methoate
1406 دی متوکسانات Dimethoxanate
1407 دی متوکسی متان Dimethoxymethane
1408 دی متیل اتر Dimethyl Ether
1409 دی متیل فومارات Dimethyl Fumarate
1410 DIMETHYL GLYCIN
1411 دی متیل فتالات Dimethyl Phthalate
1412 دی متیل سولفوکساید Dimethyl Sulfoxide
1413 دی متیل استامید Dimethylacetamide
1414 دی متیل فورمامید Dimethylformamide
1415 دی متیل تریپتامین Dimethyltryptamine
1416 دایمتیکون Dimeticone
1417 دیمتیندن Dimetindene
1418 دی متوفرین Dimetofrine
1419 دیمتوتیازین Dimetotiazine
1420 دیمتریدازول Dimetridazole
1421 دیموامید Dimevamide
1422 دیمینازن استورات Diminazene Aceturate
1423 دیمپیلات Dimpylate
1424 دینیتولمید Dinitolmide
1425 دی نیترو او کرزول Dinitro-o-cresol
1426 دی نیتروفنل Dinitrophenol
1427 دینوپروست Dinoprost
1428 پروستاگلاندین ای2 Dinoprostone
1429 دی اکتیل آدیپات Dioctyl Adipate
1430 دیولامین Diolamine
1431 دیوکسان Dioxan
1432 دی اوکساتیون Dioxation
1433 دیوکسی اتدرین Dioxethedrin
1434 دیوکسین ها Dioxins
1435 دیوکسی بنزون Dioxybenzone
1436 دیپرودون Diperodon
1437 دیفمانیل Diphemanil
1438 دی فنادیون Di-phenadione
1439 دیفن سیپرون Diphencyprone
1440 دیفن هیدرامین Diphenhydramine
1441 دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound
1442 دیفنوکسیلات Diphenoxylate
1443 دی فنیل Diphenyl
1444 دیفنیل پیرالین Diphenylpyraline
1445 توکسوئید دیفتری و کزاز وواکسن سیاه سرفه Diphtheria & Tetanus Toxoids & Pertussis Vaccine-DTP
1446 توکسوئید دیفتری و کزاز-دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT
1447 توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td
1448 ضدسم دیفتری Diphtheria Antitoxins
1449 واکسن دیفتری Diphtheria Vaccines
1450 واکسن دیفتری،کزاز و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, and Haemophilus Influenzae Vaccines
1451 واکسن دیفتری،کزاز و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, and Hepatitis B Vaccines
1452 واکسن دیفتری،کزاز،و سیاه سرفه Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccines
1453 واکسن دیفتری،کزاز و فلج اطفال Diphtheria, Tetanus, and Poliomyelitis Vaccines
1454 واکسن دیفتری،کزاز و سرخجه Diphtheria, Tetanus, and Rubella Vaccines
1455 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, Pertussis, and Haemophilus Influenzae Vaccines
1456 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه و فلج اطفال Diphtheria, Tetanus, Pertussis, and Poliomyelitis Vaccines
1457 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه، هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae and Hepatitis B Vaccines
1458 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae, and Hepatitis B Vaccines
1459 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،هپاتیت بی،فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B, Poliomyelitis, and Haemophilus lnfluenzae
1460 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, and Haemophilus lnfluenzae Vaccines
1461 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،فلج اطفال و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, and Hepatitis B Vaccines
1462 دی پی پانون Dipipanone
1463 دیپی وفرین Dipivefrine
1464 DIPIVERIN
1465 دی پرنورفین Diprenorphine
1466 دیپروفیلین Diprophylline
1467 دیپروکوالون Diproqualone
1468 دیپریدامول+آ اس آ Dipyridamol+ASA
1469 دی پیریدامول Dipyridamole
1470 دی پریتیون Dipyrithione
1471 دیپیرون Dipyrone
1472 دی کوات دی بروماید Diquat Dibromide
1473 دیریترومایسین Dirithromycin
1474 دی سدیم ادتا Disodium Edetate
1475 دی سدیم گوانیلات Disodium Guanylate
1476 دی سدیم اینوسینات Disodium Inosinate
1477 دیسوفنل Disophenol
1478 دیسوپیرامید Disopyramide
1479 دیستیگمین بروماید Distigmine Bromide
1480 DISTILLED WATER
1481 دی سولفیرام Disulfiram
1482 دیتازول Ditazole
1483 دی تیوسالیسیلیک اسید Dithiosalicylic Acid
1484 دیترانول Dithranol
1485 دی تیوکارب سدیم Ditiocarb Sodium
1486 دیویستیرامین Divistyramine
1487 دیکسی رازین Dixyrazine
1488 دیزوسیلپین مالئات Dizocilpine Maleate
1489 دوبوتامین Dobutamine
1490 دوکارپامین Docarpamin
1491 داستاکسل Docetaxel
1492 دوکوسانول موضعی Docosanol-Topical
1493 دوکوسات Docusates
1494 دودکلونیوم بروماید Dodeclonium Bromide
1495 دوفتیلید Dofetilide
1496 دولاسترون مسیلات Dolasetron Mesilate
1497 DOMEPRIDOL
1498 دومیودول Domiodol
1499 دومیفن Domiphen
1500 دومپریدون Domperidone
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب