اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
101 ضدسم عقرب Antiscorpion Venum Serum
102 ضدسم مار Antisnake Venum Serum
103 آپومورفین Apomorphine
104 اپرپیتانت Aprepitant
105 آپروتینین Aprotinin
106 آرگاتروبان Argatroban
107 آرژینین Arginine
108 آرژینین Arginine
109 آریپیپرازول Aripiprazole
110 آرسنیک Arsenic
111 آرته میتر+لومه فانترین Artemether+Lumefantrine
112 آرتسونات Artesunate
113 آرتی کائین+اپی نفرین Articaine+Epinephrine
114 آ اس آ+کدئین ASA+Codeine
115 اسپارژیناز Asparaginase
116 آسپارتام Aspartame
117 آسپرین Aspirin
118 آستمیزول Astemizole
119 آتنولول Atenolol
120 آتوموکستین Atomoxetine
121 آتورواستاتین Atorvastatin
122 آتوواکوئون Atovaquone
123 آتراکوریوم بسیلات Atracurium Besilate
124 اتروپین Atropine
125 آتروپین سولفات چشمی Atropine Sulfate-Ophthalmic
126 آورانوفین Auranofin
127 اوه لومب Avelumab
128 Avocado-Soybean unsaponifiables extract
129 آزاستیدین Azacitidine
130 آزاتیوپرین Azathioprine
131 آزالیک اسید Azelaic Acid
132 آزلاستین Azelastine
133 آزیترومایسین Azithromycin
134 ویتامین ب6+ب12+اسید فولیک B6+B12+Folic Acid
135 باسیتراسین Bacitracin
136 باکلوفن Baclofen
137 بالانسد سالت Balanced Salt
138 باریم سولفات Barium Sulfate
139 باسی لیکسی مب Basiliximab
140 واکسن ب س ژ BCG Vaccines
141 بکلومتازون Beclometasone
142 belimumab
143 بلادونا پی بی Belladonna pb
144 بنداموستین Bendamustine
145 بنزاتین پنی سیلین Benzathine Penicillin
146 بنزوکائین Benzocaine
147 بنزوئیل پراکساید Benzoyl Peroxide
148 بنزتروپین Benztropine
149 بنزیدامین هیدروکلراید Benzydamine Hydrochloride
150 بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate
151 بسی فلوکساسین Besifloxacin
152 بتاکاروتن Betacarotene
153 بتاهیستین Betahistine
154 بتامتازون Betamethasone
155 بتامتازون چشمی Betamethasone-Ophthalmic
156 بتامتازون موضعی Betamethasone-Topical
157 بتاکسولول-چشمی Betaxolol-Ophthalmic
158 بتانکول Bethanechol
159 بواسیزومب Bevacizumab
160 بکساروتن Bexarotene
161 بیکالوتامید Bicalutamide
162 Bifidobacterium bifidum+ Lactobacillus acidophilus+ Bifidobacterium longum
163 بیماتوپروست Bimatoprost
164 بیوتین Biotin
165 بی پریدین Biperiden
166 بیزاکودیل Bisacodyl
167 بیسموت سیترات Bismuth Salts
168 بیزوپرولول Bisoprolol
169 بیس فسفونات ها Bisphosphonates
170 بلئومایسین سولفات Bleomycin Sulfate
171 خون Blood
172 روغن بوراگ Borage Oil
173 بورتزومیب Bortezomib
174 بوسنتان Bosentan
175 بوتولینوم توکسین Botulinum Toxins
176 پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins
177 بران Bran
178 BRENTUXIMAB
179 برتیلیوم Bretylium
180 بریمونیدین Brimonidine
181 برینزولامید+تیمولول Brinzolamid+Timolol
182 برینزولامید Brinzolamide
183 بروملاینز Bromelains
184 برم هگزین Bromhexine
185 بروموکریپتین Bromocriptine
186 بروم فنیرامین مالئات Brompheniramine Maleate
187 بودزوناید Budesonide
188 بودزوناید+فورمترول Budesonide+Formoterol
189 بوپیواکایین Bupivacaine
190 بوپرنورفین Buprenorphine
191 Buprenorphine+Naloxone
192 بوپروپیون Bupropion
193 پماد سوختگی Burn Ointment
194 بوسرلین Buserelin
195 بوسپیرون Buspirone
196 بوسولفان Busulfan
197 کابرگولین Cabergoline
198 کافئین Caffeine
199 کالامین Calamine
200 کلسیپوتریول Calcipotriol
گلوریپا داروسازی عبیدی مکمل ورزشی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب