اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1901 فلو-پردنیزولون Flu-prednisolone
1902 فلوران درنولید Flurandrenolide
1903 فلورازپام Flurazepam
1904 فلوربی پروفن Flurbiprofen
1905 فلوریترومایسین اتیل سوکسینات Flurithromycin Ethyl Succinate
1906 فلوسپریلن Fluspirilene
1907 فلوتامید Flutamide
1908 فلوتیکازون Fluticasone
1909 فلوتریمازول Flutrimazole
1910 فلوتروپیوم Flutropium
1911 فلووالینات Fluvalinate
1912 فلوواستاتین Fluvastatin
1913 فلووکسامین Fluvoxamine
1914 FOD
1915 فولیک اسید Folic Acid
1916 فولینیک اسید Folinic Acid
1917 فولیتروپین آلفا+لوتروپین آلفا Follitropin Alfa+Lutropin Alfa
1918 فومپیزول Fomepizole
1919 فومینوبن Fominoben
1920 فومی ویرسن Fomivirsen
1921 فوموکائین Fomocaine
1922 فونداپارینوکس Fondaparinux
1923 Food Supplements for weight loss
1924 فرمالدئید Formaldehyde
1925 فورمامید Formamide
1926 فورمبولون Formebolone
1927 فورمستان Formestane
1928 اسیدفورمیک Formic Acid
1929 فورموکورتال Formocortal
1930 فورموسولفاتیازول Formosulfathiazole
1931 فورمترول Formoterol
1932 فوسامپرناویر Fosamprenavir
1933 فوسکارنت Foscarnet
1934 فوس فسترول Fosfestrol
1935 فسفوکریتینین Fosfocreatinine
1936 فوسفومایسین Fosfomycin
1937 فسفوریل کولین Fosforylcholine
1938 فوسفوسال Fosfosal
1939 فوسینوپریل Fosinopril
1940 فوسفنی توئین Fosphenytoin
1941 فوس پروپوفول Fospropofol
1942 فوتموستین Fotemustine
1943 فارمیستین Framycetin
1944 فرانگولا بارک Frangula Bark
1945 Fresubin
1946 فروواتریپتان Frovatriptan
1947 فروکتوز Fructose
1948 فتیوازید Ftivazide
1949 فودوستئین Fudosteine
1950 فولر ارث Fuller's Earth
1951 فولوسترانت Fulvestrant
1952 فوماژیلین Fumagillin
1953 فوماریک اسید Fumaric Acid
1954 فورالتادون اید Furaltadone
1955 فورازیدین Furazidin
1956 فورازولیدون Furazolidone
1957 فورسماید Furosemide
1958 فورپروفن Furprofen
1959 فوسافونژین Fusafungine
1960 فوسیدیک اسید Fusidic Acid
1961 گاباپنتین Gabapentin
1962 گابکسات مسیلات Gabexate Mesilate
1963 گادوبنیک اسید Gadobenic Acid
1964 گادوبوترول Gadobutrol
1965 گادودیامید Gadodiamide
1966 گادوپنتتات Gadopentetate
1967 گادوتریک اسید Gadoteric Acid
1968 گادوتریدول Gadoteridol
1969 گادوورستامید Gadoversetamide
1970 گادوکستیک اسید Gadoxetic Acid
1971 گالاکتوز Galactose
1972 گالانتامین Galantamine
1973 گالامین تری اتیوداید Gallamine Triethiodide
1974 گالیم نیترات Gallium Nitrate
1975 گالیم67 Gallium-67
1976 گالوپامیل Gallopamil
1977 Galsulfase
1978 گاما-آمینوبوتیریک اسید Gamma-aminobutyric Acid
1979 گان سیکلوویر Ganciclovir
1980 گانگلیوزیدها Gangliosides
1981 گانی رلیکس استات Ganirelix Acetate
1982 آنتی توکسین گاز-گانگرن Gas-gangrene Antitoxins
1983 گاستریک موسین Gastric Mucin
1984 گاتی فلوکساسین-چشمی Gatifloxacin-Ophtalmic
1985 گاوستینل Gavestinel
1986 گاویلیمومب Gavilimomab
1987 جفارنات Gefarnate
1988 جفی تینیب Gefitinib
1989 ژلاتین Gelatin
1990 Gelatin Modified
1991 Gelsemium
1992 جم سیتابین Gemcitabine
1993 جم پروست Gemeprost
1994 جم فیبروزیل Gemfibrozil
1995 جمی فلوکساسین Gemifloxacin
1996 جمتوزومب اوزوگامیسین Gemtuzumab Ozogamicin
1997 جناکونازول Genaconazole
1998 ژن درمانی Gene Therapy
1999 ژنیستئین Genistein
2000 جنتامایسین Gentamicin
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب