اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2001 جنتامایسین-چشمی Gentamicin-Ophthalmic
2002 جنتین Gentian
2003 Gentisic Acid Ethanolamide
2004 جپفرین تارترات Gepefrine Tartrate
2005 جپیرون Gepirone
2006 ژرمانیوم Germanium
2007 ژستودین Gestodene
2008 ژستونورون کاپروات Gestonorone Caproate
2009 ژسترینون Gestrinone
2010 جینکو بیلوبا Ginkgo biloba
2011 Ginkgolides
2012 گلافنین Glafenine
2013 گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate
2014 گلایوسین Glaucine
2015 گلازوریل Glazuril
2016 گلپتوفرون Gleptoferron
2017 گلی بنکلامید Glibenclamide
2018 گلی بورنورید Glibornuride
2019 گلی کلازید Gliclazide
2020 گلیکوفسفوپپتیکال Glicofosfopeptical
2021 گلیمپراید Glimepiride
2022 گلی پیزاید Glipizide
2023 گلیکویدون Gliquidone
2024 گلیسنتید Glisentide
2025 گلیسوکسپید Glisoxepide
2026 گلوکاگون Glucagon
2027 گلوکامتاسین Glucametacin
2028 گلوکومانان Glucomannan
2029 گلوکوپروتامین Glucoprotamine
2030 گلوکزآمین Glucosamine
2031 Glucosamine Preparation
2032 گلوکز Glucose
2033 گلوکز اکسیداز Glucose Oxidase
2034 GLUCOSE POLYMERS
2035 تست گلوکز Glucose Tests
2036 گلوترال Glutaral
2037 گلوتاتیون Glutathione
2038 گلوتن Gluten
2039 گلوتتمید Glutethimide
2040 گلیبوزول Glybuzole
2041 گلیسرین Glycerin
2042 گلیسروفسفریک اسید Glycerophosphoric Acid
2043 گلیسریل بنات Glyceryl Behenate
2044 گلیسریل دی استئارات Glyceryl Distearate
2045 گلیسریل منولینولئات Glyceryl Monolinoleate
2046 گلیسریل منو-اولئات Glyceryl Mono-oleate
2047 گلیسریل منوستئارات Glyceryl Monostearate
2048 گلیسریل پالمیتواستئاریل Glyceryl Palmitostearate
2049 گلایسین Glycine
2050 گلیکلوپیرامید Glyclopyramide
2051 گلیکوفورول Glycofurol
2052 گلایکول سالیسیلات Glycol Salicyiate
2053 گلایکولیک اسید Glycolic Acid
2054 گلیکوپیرونیوم Glycopyrronium
2055 گلی سیکلامید Glycyclamide
2056 گلیمیدین Glymidine
2057 گلیوکسال Glyoxal
2058 گلی فوزات Glyphosate
2059 طلا Gold
2060 گلد کراتینات Gold Keratinate
2061 گلد 198 Gold-198
2062 گولیمومب Golimumab
2063 گنادورلین Gonadorelin
2064 واکسن سوزاک Gonococcal Vaccines
2065 گوسرلین Goserelin
2066 Gossypol
2067 گرامیسیدین Gramicidin
2068 GRAMICIDIN+NEOMYCINE+AMPHOTERICINE B
2069 GRAMICIDIN-N
2070 گرانیسترون Granisetron
2071 Gravel Root
2072 سبز اس Green S
2073 وراتروم سبز Green Veratrum
2074 Green-lipped Mussel
2075 گرپافلوگزاسین Grepafloxacin
2076 Griffonia Simplicifolia
2077 گریندلیا Grindelia
2078 Gripe mixture
2079 گریزئوفولوین Griseofulvin
2080 هورمون رشد Growth Hormone
2081 گوابنکسان Guabenxan
2082 گواستیزال Guacetisal
2083 گوایاکول Guaiacol
2084 رزین گویاکوم Guaiacum Resin
2085 گوایازولن Guaiazulene
2086 گوایی تولین Guaietolin
2087 گایافنزین Guaifenesin
2088 گایافنزین+کدئین Guaifenesine+Codeine
2089 گوایی مزال Guaimesal
2090 گوانابنز استات Guanabenz Acetate
2091 گوانادرل سولفات Guanadrel Sulfate
2092 گوانی تیدین منوسولفات Guanethidine Monosulfate
2093 گوانیدین Guanidine
2094 گوانوکسان سولفات Guanoxan Sulfate
2095 گوار گام Guar Gum
2096 گوتول Guethol
2097 گوسپریموس Gusperimus
2098 گوتا پرکا Gutta Percha
2099 مشتقات هم Haem Derivatives
2100 هماتوپورفیرین Haematoporphyrin
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب