اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2101 هموگلوبین Haemoglobin
2102 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا و فلج اطفال Haemophilus Influenzae and Poliomyelitis Vaccines
2103 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا Haemophilus Influenzae Vaccines
2104 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Haemophilus lnfluenzae and Hepatitis B Vaccines
2105 واکسن تب خونریزی دهنده با سندرم کلیوی Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome Vaccines
2106 HAEMOSTATIC COAGULATION COMPLEX
2107 هالازپام Halazepam
2108 هالازون Halazone
2109 هالسینونید Halcinonide
2110 هالیبوت لیور اویل Halibut-liver Oil
2111 هالوفانترین Halofantrine
2112 هالومتازون Halometasone
2113 هالوپریدول Haloperidol
2114 هالوپروژین Haloprogin
2115 هالوتان Halothane
2116 هالوکسازولام Haloxazolam
2117 هالوکسون Haloxon
2118 هاماملیس Hamamelis
2119 Hamamelis Water+Compound Benzoin Tincture+Zinc Oxid
2120 چربی جامد Hard Fat
2121 پارافین جامد Hard Paraffin
2122 هرمالین Harmaline
2123 پنجه شیطان Harpagophytum procumbens
2124 هلی سیدین Helicidine
2125 واکسن هلیکوباکترپیلوری Helicobacter Pylori Vaccines
2126 هلیوم Helium
2127 هماتنیک Hematinic
2128 هپارین Heparin
2129 هپارینوییدها Heparinoids
2130 واکسن هپاتیت آ و بی Hepatitis A and B Vaccines
2131 واکسن هپاتیت ا وحصبه Hepatitis A and Typhoid Vaccines
2132 ایمنوگلوبولین هپاتیت آ Hepatitis A Immunoglobulins
2133 واکسن هپاتیت آ Hepatitis A Vaccines
2134 ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins
2135 واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines
2136 هپتاکلر Heptachlor
2137 هپتامینول Heptaminol
2138 هپتامینول آسفیلینات Heptaminol Acefyllinate
2139 هپتنوفوس Heptenophos
2140 Herbal Blend For Migraine
2141 هرنیاریا Herniaria
2142 واکسن تبخال Herpes Simplex Vaccines
2143 هتافلور Hetaflur
2144 هگزاکلروبنزن Hexachlorobenzene
2145 هگزاکلرواتان Hexachloroethane
2146 هگزاکلروفن موضعی Hexachlorophene-Topical
2147 هگزامیدین ایستیونات Hexamidine Isetionate
2148 هگزسترول Hexestrol
2149 هگزتیدین Hexetidine
2150 هگزوباربیتال Hexobarbital
2151 هگزوبندین Hexobendine
2152 هگزوپرنالین Hexoprenaline
2153 هگزیل نیکوتینات Hexyl Nicotinate
2154 هگزیلن گلایکول Hexylene Glycol
2155 هگزیل ایرسورکرینول Hexylresorcinol
2156 هیرودین Hirudin
2157 هیستامین Histamine
2158 هیستیدین Histidine
2159 هیستوپلاسمین Histoplasmin
2160 هیسترلین Histrelin
2161 هماتروپین Homatropine
2162 هوموکلرسیکلیزین Homochlorcyclizine
2163 هموفنازین Homofenazine
2164 هوموهارینگ تونین Homoharringtonine
2165 هوموسالات Homosalate
2166 Horseradish
2167 هاش سی جی Human Chorionic Gonadotrophin
2168 واکسن ویروس پاپیلومای انسانی Human Papilloma Virus Vaccines
2169 هیالورونیک اسید Hyaluronic Acid
2170 هیکانتون مسیلات Hycanthone Mesilate
2171 هیدرالازین Hydralazine
2172 هیدرانژيی Hydrangea
2173 هیدرارگافن Hydrargaphen
2174 هیدراستین Hydrastine
2175 هیدراستیس Hydrastis
2176 هیدرازین Hydra-zine
2177 Hydroactivegel
2178 هیدروکلریک اسید Hydrochloric Acid
2179 گوانفاسین Hydrochloride
2180 هیدروکلروفلوروکربن Hydrochlorofluorocarbons
2181 هیدروکلروتیازید Hydrochlorothiazide
2182 هیدروکدون Hydrocodone
2183 هیدروکورتامات Hydrocortamate
2184 هیدروکورتیزون+استیک اسید Hydrocortisone+Acetic Acid
2185 هیدروکورتیزون-چشمی Hydrocortisone-Ophthalmic
2186 هیدروکورتیزون-سیستمیک Hydrocortisone-Systemic
2187 هیدروکورتیزون-موضعی Hydrocortisone-topical
2188 هیدروسیانیک اسید Hydrocyanic Acid
2189 هیدروفلومتیازید Hydroflumethiazide
2190 هیدروفلوریک اسید Hydrofluoric Acid
2191 هیدروفلوروکربن Hydrofluorocarbons
2192 هیدروژن پراکساید Hydrogen Peroxide
2193 هیدروژن سولفید Hydrogen Sulfide
2194 هیدرومرفون Hydromorphone
2195 هیدروکینیدین Hydroquinidine
2196 هیدروکینین Hydro-quinine
2197 هیدروکینون Hydroquinone
2198 هیدروتالسیت Hydrotalcite
2199 هیدروکسی آمفتامین Hydroxyamfetamine
2200 هیدروکسی آپاتیت Hydroxyapatite
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب