اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2201 هیدروکسی بنزوات ها Hydroxybenzoates
2202 هیدروکسی کلروکین Hydroxychloroquine
2203 هیدروکسی استرون دی استات Hydroxyestrone Diacetate
2204 هیدروکسی اتیل سلولز Hydroxyethyl Cellulose
2205 هیدروکسی متیل نیکوتینامید Hydroxymethylnicotinamide
2206 هیدروکسی پروژسترون کاپروات Hydroxyprogesterone Caproate
2207 هیدروکسی پروپیل متیل سلولز Hydroxypropyl Methylcellulose
2208 هیدروکسی کینولین سولفات Hydroxyquinoline Sulfate
2209 هیدروکسی اوره Hydroxyurea
2210 هیدروکسی زین Hydroxyzine
2211 هیگرومایسین بی Hygromycin B
2212 هیمکرومون Hymecromone
2213 هیوسین ان بوتیل بروماید Hyoscine
2214 هیوسیامین Hyoscyamine
2215 هیوسیاموس Hyoscyamus
2216 هیپوگلایسین آ Hypoglycin A
2217 هیپوفسفروس اسید Hypophosphorous Acid
2218 هیپرولوز Hyprolose
2219 هیپروملوزا Hypromellose
2220 ایباسیتابین Ibacitabine
2221 ایباندرونیک اسید Ibandronie Acid
2222 ایبوگائین Ibogaine
2223 ایبوپامین Ibopamine
2224 ایبریتوموماب تیوکستان Ibritumomab Tiuxetan
2225 ایبروتینیب Ibrutinib
2226 ایبودیلاست Ibudilast
2227 ایبوپروفن Ibuprofen
2228 Ibuprofen+Phenylephrine
2229 ایبوپروکسام Ibuproxam
2230 ایبوتیلاید فومارات Ibutilide Fumarate
2231 ایکتیول Ichthyol
2232 ایکتازول Ictasol
2233 ایداروبیسین Idarubicin
2234 ایدازوکسان Idazoxan
2235 ایدبنون Idebenone
2236 یدوکسوریدین Idoxuridine
2237 ایدروسیلامید Idrocilamide
2238 ایدورسولفاز Idursulfase
2239 ایفن پرودیل تارترات Ifenprodil Tartrate
2240 ایفوسفامید Ifosfamide
2241 ایلودکاکین Ilodecakin
2242 ایلوپریدون Iloperidone
2243 ایلوپروست Iloprost
2244 ایماتینیب Imatinib
2245 ایمیداکلوپراید Imidacloprid
2246 ایمیداپریل Imidapril
2247 ایمیدازول اکسوگلورات Imidazole Oxoglurate
2248 ایمیدازول سالیسیلات Imidazole Salicylate
2249 ایمیدوکارب دی پروپیونات Imidocarb Dipropionate
2250 ایمیدورا Imidurea
2251 ایمی گلوسراز Imiglucerase
2252 ایمی پنم+سیلاستاتین Imipenem+Cilastatin
2253 ایمی پرامین Imipramine
2254 ایمیکوئیمود موضعی Imiquimod-Topical
2255 ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular
2256 ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous
2257 اینکادرونیک اسید Incadronic Acid
2258 ایندانازولین Indanazoline
2259 اینداپامید Indapamide
2260 ایندلوکسازین Indeloxazine
2261 ایندنولول Indenolol
2262 Indian Frankincense
2263 ایندیگو کارمین Indigo Carmine
2264 ایندیناویر Indinavir
2265 ایندیوم 111 Indium-111
2266 ایندیوم 113ام Indium-113m
2267 ایندوبوفن Indobufen
2268 ایندوسیانین گرین Indocyanine Green
2269 ایندومتاسین Indomethacin
2270 ایندورامین Indoramin
2271 اینفلکسی مب Infliximab
2272 واکسن آنفلوانزا Influenza Vaccines
2273 INFUSION SET
2274 این هیبین Inhibin
2275 اینولیمومب Inolimomab
2276 اینوزین آسدوبن Inosine Acedoben
2277 اینوسین پرانوبکس Inosine Pranobex
2278 اینوزیتول Inositol
2279 اینوزیتول نیکوتینات Inositol Nicotinate
2280 دافع حشرات Insect Repellent
2281 انسولین Insulin
2282 اینترفرون آلفا Interferon Alfa
2283 اینترفرون بتا-1آ Interferon Beta-1A
2284 اینترفرون بتا-1بی Interferon Beta-1-B
2285 اینترفرون گاما Interferon Gamma
2286 اینترلوکین-1 Interleukin-1
2287 آنتاگونیست رسپتور اینترلوکین - 1 Interleukin-1 Receptor Antagonists
2288 اینترلوکین-12 Interleukin-12
2289 اینترلوکین-2 Interleukin-2
2290 Interleukin-2 Fusion Toxins
2291 اینترلوکین 3 Interleukin-3
2292 آنتی بادی اینترلوکین -6 Interleukin-6 Antibodies
2293 اینولین Inulin
2294 اینورت شوگر Invert Sugar
2295 آیوبیتریدول Iobitridol
2296 آیوستامیک اسید Iocetamic Acid
2297 آیودامید Iodamide
2298 آیودینیتد گلیسرول Iodinated Glycerol
2299 Iodine Glycerin
2300 ید+اسید فولیک Iodine+Folic acid
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب