اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2301 ید رادیواکتیو Iodine-123
2302 ایودیکسانول Iodixanol
2303 ایدوفن فوس Iodofenphos
2304 یدوفورم Iodoform
2305 یدوکینول Iodoquinol
2306 آیوداکسامیک اسید Iodoxamic Acid
2307 آیوفندیلات Iofendylate
2308 آیوگلیسیک اسید Ioglicic Acid
2309 ایوهگزول Iohexol
2310 آیومپرول Iomeprol
2311 آیوندیل131 Iondil-131
2312 آیوپامیدول Iopamidol
2313 آیوپانوئیک اسید Iopanoic Acid
2314 آیوپنتول Iopentol
2315 آیوپودیک اسید Iopodic Acid
2316 آیوپرومید Iopromide
2317 آیوپیدول کامپاند Iopydol Compound
2318 آیوپیدون Iopydone
2319 آیوتالامیک اسید Iotalamic Acid
2320 آیوتروکسیک اسید Iotroxic Acid
2321 آیوورسول Ioversol
2322 آیوگزاگلیک اسید Ioxaglic Acid
2323 آیوکسیلان Ioxilan
2324 آیوکسی تالامیک اسید Ioxitalamic Acid
2325 اپیکا Ipecac
2326 Ipilimumab
2327 ایپراتروپیوم بروماید+فنوترول Ipratropium + Fenterol
2328 ایپراتروپیوم+سالبوتامول Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate
2329 ایپراتروپیوم بروماید Ipratropium Bromide
2330 ایپرازوکروم Iprazochrome
2331 ایپری فلاون Ipriflavone
2332 ایپرونیازید Iproniazid
2333 ایربزارتان Irbesartan
2334 Irbesartan+Hydrochlorothiazide
2335 ایرینوتکان Irinotecan
2336 آیریس ورسیکالر Iris Versicolor
2337 آیرون Iron
2338 آیرون دکستران Iron Dextran
2339 آیرون پلی مالتوز Iron Polymaltose
2340 ایرون سوربیتول Iron Sorbitol
2341 ایرون سوکروز Iron Sucrose
2342 آهن 59 Iron-59
2343 ایرسوگلادین مالئات Irsogladine Maleate
2344 ایساوکونازول Isavuconazole
2345 ایزپامایسین Isepamicin
2346 ایزوآمینیل Isoaminile
2347 ایزوبرومیندیون Isobromindione
2348 ایزوبوتان Isobutane
2349 ایزوبوتیل الکل Isobutyl Alcohol
2350 ایزوکربوکسازید Isocarboxazid
2351 ایزوکونازول Isoconazole
2352 ایزواتارین Isoetarine
2353 ایزوفلوپردون استات Isoflupredone Acetate
2354 ایزوفلوران Isoflurane
2355 ایزولوسین Isoleucine
2356 ایزومالت Isomalt
2357 ایزومتامیدیوم Isometamidium
2358 ایزومتپتن Isometheptene
2359 ایزونیازید Isoniazid
2360 ایزونیازید+ریفامپین Isoniazid+Rifampin
2361 ایزونیازید-پی ار Isoniazid-PR
2362 ایزونیکسین Isonixin
2363 ایزوپروپامید یداید Isopropamide Iodide
2364 ایزوپروپیل الکل Isopropyl Alcohol
2365 ایزوپروپیل مریستات Isopropyl Myristate
2366 ایزوپروپیل پالمیتات Isopropyl Palmitate
2367 ایزوپروترنول Isoproterenol
2368 Isosorbida
2369 ایزوسورباید دی نیترات Isosorbide Dinitrate
2370 ایزوسوربید منونیترات Isosorbide Mononitrate
2371 ایزوسپاگلومیک اسید Isospaglumic Acid
2372 ایزوتیازولیدون ها Isothiazolinones
2373 ایزوتیپندیل Isothipendyl
2374 ایزوترتینوئین Isotretinoin
2375 ایزوکسوپورین Isoxsuprine
2376 ایسرادیپین Isradipine
2377 ایتوپراید Itopride
2378 ایتراکونازول Itraconazole
2379 Ivabradine
2380 ایورمکتین Ivermectin
2381 ایگزابپیلون Ixabepilone
2382 جالاپ Jalap
2383 Jamaica Dogwood
2384 واکسن انسفالیت ژاپنی Japanese Encephalitis Vaccines
2385 Java Tea
2386 ضدزهر ژلی فیش Jellyfish Venom Antisera
2387 Jin Bu Huan
2388 جوسامایسین Josamycin
2389 ژونیپر Juniper
2390 روغن ژونیپر Juniper Oil
2391 کالیندینوژناز Kallidinogenase
2392 کانامایسین Kanamycin
2393 کائولین Kaolin
2394 کاوا Kava
2395 کبوزون Kebuzone
2396 کلوآمید Keluamid
2397 کراسینین Keracyanin
2398 کراتیناز Keratinase
2399 کروزن Kerosene
2400 کتامین Ketamine
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب