اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2501 لووفلوگزاسین Levofloxacin
2502 لوومنول Levomenol
2503 لوومنتول Levomenthol
2504 لوومپرومازین Levomepromazine
2505 لومتادون Levomethadone
2506 لوونورژسترل Levonorgestrel
2507 لووپروپوکسی فن ناپسیلات Levopropoxyphene Napsilate
2508 لورفانول Levorphanol
2509 لووسالبوتامول استنشاقی Levosalbutamol-Oral Inhalation
2510 لوسیمندان Levosimendan
2511 لووتیروکسین سدیم Levothyroxine Sodium
2512 لکسی پافانت Lexipafant
2513 ال-گلوتامین L-Glutamine
2514 لیدامیدین Lidamidine
2515 لیدوکائین+اپی نفرین LIDOCAINE HCL+EPINEPHRINE TARTRATE
2516 LIDOCAINE+CHLORHEXIDINE
2517 لیدوکائین+پریلوکائین Lidocaine+Prilocaine-Topical
2518 لیدوکائین-لوکال Lidocaine-Local
2519 لیدوکائین-سیستمیک Lidocaine-Systemic
2520 لیدوفلازین Lidoflazine
2521 لیفیبرول Lifibrol
2522 لیماپروست Limaprost
2523 لیناگلیپتین Linagliptin
2524 لینکومایسین Lincomycin
2525 لیندان Lindane
2526 لینزولید Linezolid
2527 لینولئیک اسید Linoleic Acid
2528 لینسید Linseed
2529 لینسی دومین Linsidomine
2530 لیوتیرونین سدیم Liothyronine Sodium
2531 سرم لیپید Lipid Infusion
2532 پارافین مایع Liquid Paraffin
2533 Liraglutide
2534 لیزادیمات Lisadimate
2535 لیزینوپریل Lisinopril
2536 لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید Lisinopril+Hydrochlorothiazide
2537 لیسورید مالئات Lisuride Maleate
2538 لیتیم کربنات Lithium Carbonate
2539 لیتیم گلوکونات Lithium Gluconate
2540 لیتیم سالیسیلات Lithium Salicylate
2541 Lithium Succinate
2542 لوباپلاتین Lobaplatin
2543 لوبلیا Lobelia
2544 Lobenzarit Sodium
2545 لوبوکاویر Lobucavir
2546 یدوکلروهیدروکسی کین lodochlorhydroxyquin
2547 لودوکسامید Lodoxamide
2548 لوفپرامین Lofepramine
2549 لوفکسیدین Lofexidine
2550 لومفلوگزاسین Lomefloxacin
2551 لوموستین Lomustine
2552 لونازولاک Lonazolac
2553 لونیدامین Lonidamine
2554 لوپرامید Loperamide
2555 لوپیناویر+ریتوناویر Lopinavir+Ritonavir
2556 لوپرازولام مسیلات Loprazolam Mesilate
2557 لوراکاربف Loracarbef
2558 لوراتادین Loratadine
2559 لورازپام Lorazepam
2560 لورکائینید Lorcainide
2561 LORCASERIN
2562 LORENZOS OIL
2563 Lorenzo's Oil
2564 لورمتازپام Lormetazepam
2565 لورنوکسیکام Lornoxicam
2566 لوزارتان Losartan
2567 لوزارتان+هیدروکلروتیازید Losartan+Hydrochlorothiazide
2568 لوسیگامون Losigamone
2569 لوته پردنول Loteprednol
2570 Lovage Root
2571 لووستاتین Lovastatin
2572 LOW SODIUM SALT
2573 لوکساپین Loxapine
2574 لوکسی گلومید Loxiglumide
2575 لوکسوپروفن Loxoprofen
2576 ایپوموا lpomoea
2577 ایپساپیرون lpsapirone
2578 لوبلوزول Lubeluzole
2579 لوبی پروستون Lubiproston
2580 Lubricating gel
2581 لوفنورون Lufenuron
2582 لومفانترین Lumefantrine
2583 لومیراکوکسیب Lumiracoxib
2584 لوپروستیول Luprostiol
2585 لوراسیدون Lurasidone
2586 لوتنایزینگ هورمون Luteinising Hormone
2587 Lyme Disease Vaccines
2588 لیم سیکلین Lymecycline
2589 لاینسترنول Lynestrenol
2590 لیزرژید Lysergide
2591 لیزین Lysine
2592 لیزین آسپیرین Lysine Aspirin
2593 Mace Oil
2594 ماکروگل ستوستئاریل اتر Macrogol Cetostearyl Ethers
2595 ماکروگل 15هیدروکسی استئارات Macrogol l5 Hydroxystearate
2596 ماکروگل لوریل اتر Macrogol Lauril Ethers
2597 ماکروگل منومتیل اتر Macrogol Monomethyl Ethers
2598 ماکروگل اولئیل اتر Macrogol Oleyl Ethers
2599 ماکروگل استئارات Macrogol Stearates
2600 مادورامایسین Maduramicin
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب