اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2601 مافناید Mafenide
2602 مافوسفامید Mafosfamide
2603 ماگاینینس Magainins
2604 ماگالدرات Magaldrate
2605 ماگنتا Magenta
2606 ماگوتز Maggots
2607 منیزیوم آسپارتات هیدروبروماید Magnesium Aspartate Hydrobromide
2608 منیزیوم کربنات Magnesium Carbonate
2609 منیزیوم سیترات Magnesium Citrate
2610 منیزیوم گلوتامات هیدروبروماید Magnesium Glutamate Hydrobromide
2611 منیزیوم هیدروکساید Magnesium Hydroxide
2612 منیزیوم پروکساید Magnesium Peroxide
2613 منیزم سالیسیلات Magnesium Salicylate
2614 منیزیوم سیلیکات Magnesium Silicate
2615 منیزیوم استئارات Magnesium Stearate
2616 منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate
2617 منیزیم اکساید Magnesium Supplement
2618 منیزیوم تری سیلیکات Magnesium Trisilicate
2619 منیزیم+پتاسیم Magnesium+potassium
2620 مالاشیت گرین Malachite Green
2621 واکسن مالاریا Malaria Vaccines
2622 مالاتیون-موضعی Malathion-Topical
2623 میل فرن Male Fern
2624 مالئیک اسید Maleic Acid
2625 مالیک اسید Malic Acid
2626 مالوتیلات Malotilate
2627 عصاره مالت Malt Extract
2628 مالتیتول Maltitol
2629 مالتودکسترین Maltodextrin
2630 مالتوز Maltose
2631 ماندلیک اسید Mandelic Acid
2632 منگافودیپیر تری سدیم Mangafodipir Trisodium
2633 منگنز Manganese
2634 مانی دیپین Manidipine
2635 مانیتول Mannitol
2636 مانوکا Manuka
2637 ماپروتیلین Maprotiline
2638 ماراویروک Maraviroc
2639 ماربوفلوکساسین Marbofloxacin
2640 ماری ماستات Marimastat
2641 ماروبیوم Marrubium
2642 ماسوپروکول Masoprocol
2643 ماستیک Mastic
2644 مازیندول Mazindol
2645 مازی پردون Mazipredone
2646 Meadowsweet
2647 واکسن سرخک و اوریون Measles and Mumps Vaccines
2648 واکسن سرخک و سرخجه Measles and Rubella Vaccines
2649 ایمنوگلوبولین سرخک Measles Immunoglobulins
2650 واکسن سرخک Measles Vaccines
2651 واکسن سرخک اوریون سرخجه Measles, Mumps, and Rubella Vaccines
2652 Measles, Mumps, Rubella, and Varicella-Zoster Vaccines
2653 مبندازول Mebendazole
2654 مبورین Mebeverine
2655 مب هیدرولین Mebhydrolin
2656 مبوتامات Mebutamate
2657 مبوتیزاید Mebutizide
2658 مکامیلامین Mecamylamine
2659 مسترونیوم اتیل سولفات Mecetronium Etilsulfate
2660 مسیلینام Mecillinam
2661 مکلوسیکلین Meclocycline
2662 مکلوفنامیک اسید Meclofenamic Acid
2663 مکلوفنوکسات Meclofenoxate
2664 مکلوکسامین سیترات Mecloxamine Citrate
2665 مکلوزین Meclozine
2666 مدازپام Medazepam
2667 مدتومیدین Medetomidine
2668 تری گلیسرید بازنجیره متوسط Medium-chain Triglycerides-MCT Oil
2669 مدروژستون Medrogestone
2670 مدرونیک اسید Medronic Acid
2671 مدروکسی پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate
2672 مدروکسی پروژسترون+استرادیول Medroxyprogesterone+Estradiol
2673 مدریسون Medrysone
2674 مفنامیک اسید Mefenamic Acid
2675 مفنورکس Mefenorex
2676 مفلوکوئین Mefloquine
2677 مفروساید Mefruside
2678 مجسترول Megestrol
2679 مگلومین MegIumine
2680 مگلومین کامپاند Meglumin Compound
2681 مگلومین آنتی موان Meglumine Antimonate
2682 مگلوتول Meglutol
2683 ملاگاتران Melagatran
2684 Melaleuca Oil
2685 ملانوسیت استمیولیتینگ هورمون Melanocyte-stimulating Hormone
2686 ملانوستاتین Melanostatin
2687 ملارسومین Melarsomine
2688 ملارسوپرول Melarsoprol
2689 ملاتونین Melatonin
2690 روغن ملیسا Melissa Oil
2691 ملیتراسن Melitracen
2692 ملوکسیکام Meloxicam
2693 ملپرون Melperone
2694 ملفالان Melphalan
2695 ممانتین Memantine
2696 منبوتون Menbutone
2697 منفگل Menfegol
2698 واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines
2699 هاش ام جی Menotropins
2700 منتول اتیل گلیکولات Menthol Ethylglycolate
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب