اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2701 منتول سالیسیلات Menthol Salicylate
2702 Menthol+Zinc OxidX+Calamine
2703 Menyanthes
2704 مپارتریسین Mepartricin
2705 مپنزولات Mepenzolate
2706 مفنسین Mephenesin
2707 مفنوکسالون Mephenoxalone
2708 مفنترمین سولفات Mephentermine Sulfate
2709 مفنی توئین Mephenytoin
2710 مپیندولول سولفات Mepindolol Sulfate
2711 مپی تیوستان Mepitiostane
2712 مپیواکائین Mepivacaine
2713 مپردنیزون Meprednisone
2714 مپروبامات Meprobamate
2715 مپتازینول Meptazinol
2716 MEPYRAMINE+BENZOCAINE
2717 مکوئینول Mequinol
2718 مکوینول-تی Mequinol-T
2719 مکویی تازین Mequitazine
2720 مرادیمات Meradimate
2721 مربرومین Merbromin
2722 مرکاپتوپورین Mercaptopurine
2723 کلرید جیوه Mercuric Chloride
2724 مرکوروبوتول Mercurobutol
2725 کلرید جیوه Mercurous Chloride
2726 جیوه Mercury
2727 مروپنم Meropenem
2728 مرسالیل اسید Mersalyl Acid
2729 مزالازین Mesalazine
2730 مسکالین Mescaline
2731 مسنا Mesna
2732 مسوکارب Mesocarb
2733 مسوگلیکان سدیم Mesoglycan Sodium
2734 مسوریدازین Mesoridazine
2735 مسترولول Mesterolone
2736 مسترانول Mestranol
2737 مسولفن Mesulphen
2738 مسوکسیمید Mesuximide
2739 متاکرزول سولفونیک اسید-فرم آلدئید Metacresolsulfonic Acid-Formaldehyde
2740 متالدئید Metaldehyde
2741 متالکونیوم کلراید Metalkonium Chloride
2742 متامفپرامون Metamfepramone
2743 مت آمفتامین Metamfetamine
2744 مت آمپی سیلین Metampicillin
2745 متاپروترنول Metaproternol
2746 متارامینول تارترات Metaraminol Tartrate
2747 متاکسالون Metaxalone
2748 متن پروست Meteneprost
2749 متنولون استات Metenolone Acetate
2750 مترگولین Metergoline
2751 Metesculetol Sodium
2752 متفورمین Metformin
2753 متفورمین+گلی بن کلامید Metformin+Glibenclamide
2754 متفورمین+لیناگلیپتین Metformin+Linagliptin
2755 متفورمین+پیوگلیتازون Metformin+Pioglitazone
2756 متاکولین Methacholine
2757 متاسیکلین Methacycline
2758 متادون Methadone
2759 متاندینون Methandienone
2760 متانیازید Methaniazide
2761 متان تلینیوم Methanthelinium
2762 متاکوالون Methaqualone
2763 متازولامید Methazolamide
2764 مت دیلازین Methdilazine
2765 متنامین Methenamine
2766 متی مازول Methimazole
2767 متیونین Methionine
2768 متیوسولفونیوم کلراید Methiosulfonium Chloride
2769 متوکاربامول Methocarbamol
2770 متوهگزیتال Methohexital
2771 متومیل Methomyl
2772 متوپرن Methoprene
2773 متوترکسات Methotrexate
2774 متوکسامین Methoxamine
2775 متوکسالن Methoxsalen
2776 متوکسی کلر Methoxychlor
2777 متوکسی فلوران Methoxyflurane
2778 متوکسی فنامین Methoxyphenamine
2779 متی کلوتیازید Methyclothiazide
2780 متانول Methyl Alcohol
2781 متیل آنترانیلات Methyl Anthranilate
2782 متیل بنزوکوات Methyl Benzoquate
2783 متیل بوتتی سالیسیلات Methyl Butetisalicylate
2784 متیل بوتیل کتون Methyl Butyl Ketone
2785 متیل کلراید Methyl Chloride
2786 متیل داسیستئین Methyl Dacisteine
2787 متیل اتیل کتون Methyl Ethyl Ketone
2788 متیل فلوروسولفات Methyl Fluorosulfate
2789 متیل جنتیسات Methyl Gentisate
2790 متیل نیکوتینات Methyl Nicotinate
2791 متیل سالیسیلات Methyl Salicylate
2792 متیل ترشیاری بوتبل اتر Methyl tert-Butyl Ether
2793 متیلیتد اسپریتز Methylated Spirits
2794 متیل بناستیزیوم Methylbenactyzium
2795 متیل بنزتونیوم کلراید Methylbenzethonium Chloride
2796 متیل سلولز Methylcellulose
2797 متیل سیستئین Methylcysteine
2798 متیل دوپا Methyldopa
2799 متیلن دی اکسی مت آمفتامین Methylenedioxymethamfetamine
2800 متیل افدرین Methylephedrine
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب