اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2801 متیل ارگونووین مالئات Methylergonovine Maleate
2802 متیل هیدروکسی کینولین متیل سولفات Methylhydroxyquinoline Metilsulfate
2803 متیل متاکریلات Methylmethacrylate
2804 متیل نالتروکسون Methylnaltrexone
2805 METHYLNALTROXONE BROMIDE
2806 متیل پنتینول Methylpentynol
2807 متیل فنیدات Methylphenidate
2808 متیل فنوباربیتال Methylphenobarbital
2809 متیل پردنیزولون Methylprednisolone
2810 متیل تستوسترون Methyltestosterone
2811 متیل تیونینیوم کلراید Methylthioninium Chloride
2812 متیل تیوراسیل Methylthiouracil
2813 متی سرژید Methysergide
2814 متی سیلین سدیم Meticillin Sodium
2815 متی کران Meticrane
2816 متیل دیگوکسین Metildigoxin
2817 متی پرونولول Metipranolol
2818 متی روسین Metirosine
2819 متیکسن Metixene
2820 متی زولین Metizoline
2821 متوکالکون Meto-chalcone
2822 متوسینیوم Metocinium
2823 متوکلوپرامید Metoclopramide
2824 متوکورین یداید Metocurine Iodide
2825 متولازون Metolazone
2826 متوپیمازین Metopimazine
2827 متوپرولول Metoprolol
2828 متریفونات Metrifonate
2829 متری زامید Metri-zamide
2830 متریزوئیک اسید Metrizoic-Acid
2831 مترونیدازول Metronidazole
2832 متی راپون Metyrapone
2833 مواستاتین Mevastatin
2834 مکسازولام Mexazolam
2835 مکسنون Mexenone
2836 مگزلیتین Mexiletine
2837 مزلوسیلین Mezlocillin
2838 میانسرین Mianserin
2839 میبفرادیل Mibefradil
2840 MIBG THERAPEUTIC
2841 میبولرون Mibolerone
2842 میکافونژین Micafungin
2843 میکونازول Miconazole
2844 موم میکروکریستالین Microcrystalline Wax
2845 میکرونومایسین Micronomicin
2846 میداگلیزول Midaglizole
2847 میدازولام Midazolam
2848 میدکامایسین Midecamycin
2849 میدودرین Midodrine
2850 میفپریستون Mifepristone
2851 میگلیتول Miglitol
2852 میگلوستات Miglustat
2853 میلبه مایسین اکسیم Milbemycin Oxime
2854 MILK 3232A POWDER
2855 MILK AL 110 INFANT POWDER
2856 Milk Powder
2857 Milnacipram
2858 میلناسیپران Milnacipran
2859 میلرینون Milrinone
2860 میلته فوسین Miltefosine
2861 روغن های معنی و روغن های معدنی سبک-چشمی Mineral oils and light mineral oil-Oph
2862 مینوسیکلین Minocycline
2863 ماینوکسیدیل Minoxidil
2864 ماینوکسیدیل+آزلیک اسید+بتامتازون Minoxidil+Azelaic Acid+Betamethasone
2865 ماینوکسیدیل-موضعی Minoxidil-Topical
2866 میوه معجزه گر Miracle Fruit
2867 میری پیریوم کلراید Miripirium Chloride
2868 میریستالکونیوم کلراید Miristalkonium Chloride
2869 میرتازاپین Mirtazapine
2870 میزوپروستول Misoprostol
2871 MISOPROSTOL+DICLOFENAC
2872 Mistletoe
2873 میتوبرونیتول Mitobronitol
2874 میتوگوازون Mitoguazone
2875 میتولاکتول Mitolactol
2876 میتومایسین Mitomycin
2877 میتوتان Mitotane
2878 میتوکسانترون Mitoxantrone
2879 میواکوریوم کلراید Mivacurium Chloride
2880 میوازرول Mivazerol
2881 میزولاستین Mizolastine
2882 میزوریبین Mizoribine
2883 موکلوبماید Moclobemide
2884 مکلوبماید Moclobemide
2885 مدافینیل Modafinil
2886 موکسی پریل Moexipril
2887 موفبوتازون Mofebutazone
2888 موفزولاک Mofezolac
2889 مولگراموستیم Molgramostim
2890 مولیندون Molindone
2891 مولسی دومین Molsidomine
2892 مولیبدنوم Molybdenum
2893 مومتازون فوروات Mometasone
2894 مومتازون+فورموترول Mometasone+Formoterol
2895 موننسین Monensin
2896 منوبنزون Monobenzone
2897 منوکلرواستیک اسید Monochloroacetic Acid
2898 Monoctanoin
2899 منواتانول امین Monoetnanolamine
2900 منوگلیسرید Mono-glycerides
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب