اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
201 کلسیپوتریول+بتامتازون Calcipotriol+Betamethasone
202 کلسی تونین Calcitonin
203 کلسی تریول Calcitriol
204 املاح کلسیم Calcium
205 کلسیم دی سدیم ادتا Calcium Disodium Edetate
206 کلسیم دوبسیلات Calcium Dobesilate
207 کلسیم پانتوتنات Calcium Pantothenate
208 کلسیم پلی استایرن سولفونات Calcium Polystyrene Sulfonate
209 Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
210 کاپسیتابین Capecitabine
211 کاپرئومایسین سولفات Capreomycin Sulfate
212 کاپتوپریل Captopril
213 کاربامازپین Carbamazepine
214 کاربامید پراکساید Carbamide Peroxide
215 کاربنی سیلین Carbenicillin Sodium
216 کربوسیستئین Carbocisteine
217 Carbohydrate
218 مهار کننده کربوهیدات Carbohydrate Blocker
219 کاربومرها Carbomers
220 کربوپلاتین Carboplatin
221 Cardioplegia
222 کارموستین Carmustine
223 کارنیتین Carnitine
224 کارودیلول Carvedilol
225 Casein
226 کاسپوفونژین Caspofungin
227 سفاکلر Cefaclor
228 سفادروکسیل Cefadroxil
229 سفالوتین Cefalotin
230 سفازولین Cefazolin
231 سفپیم Cefepime
232 سفکسیم Cefixime
233 سفوتاکسیم Cefotaxime
234 سفپودوکسیم پروکستیل Cefpodoxime Proxetil
235 سفپروزیل Cefprozil
236 سفرادین Cefradine
237 سفتارولین Ceftaroline
238 سفتازیدیم Ceftazidime
239 سفتی زوکسیم Ceftizoxime
240 سفتریاکسون Ceftriaxone
241 سفوروکسیم Cefuroxime
242 کرم آرسکلوکس Celadrin+Menthol
243 سلکوکسیب Celecoxib
244 کرفس+چای سبز+زیره+زنیان Celery+ Caraway+Green Tea+ Carum Copticum
245 سفالکسین Cephalexin
246 سربرولیزین Cerebrolysin
247 Certolizumab Pegol
248 ستیریزین Cetirizine
249 ستریزین+پزدوافدرین Cetirizine+Pseudoephedrine
250 ستریمید Cetrimide
251 سترورلیکس Cetrorelix
252 ستوکسیمب Cetuximab
253 Cetylated fatty acids
254 شاهی+کاسنی+جنتیان Chicory+Gentian+WATERCRESS
255 سرماخوردگی کودکان Children Cold
256 کلرال هیدراته Chloral Hydrate
257 کلرامبوسیل Chlorambucil
258 کلرامفنیکل Chloramphenicol
259 کلرامفنیکل چشمی Chloramphenicol-Ophtalmic
260 کلرسیکلیزین Chlorcyclizine
261 کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide
262 کلرلاولگاریس Chlorella Vulgaris
263 کلرهگزیدین Chlorhexidine
264 Chlormadinone Acetate+Ethinylestradiol
265 کلروفیل Chlorophyll
266 کلروکین Chloroquine
267 کلروکسی لنول Chloroxylenol
268 کلرفنیرامین مالئات Chlorpheniramine Maleate
269 کلروپرومازین Chlorpromazine
270 کلرپروپامید Chlorpropamide
271 کلرتالیدون Chlortalidone
272 کندروتین سولفات سدیم Chondroitin Sulfate Sodium
273 کرومیوم Chromium
274 سیکلوپیروکس Ciclopirox
275 سیکلوسپورین Ciclosporin
276 سیدوفوویر Cidofovir
277 سیلوستازول Cilostazol
278 سایمتیدین Cimetidine
279 سیناکلست Cinacalcet
280 سینامون Cinnamon
281 سیناریزین Cinnarizine
282 سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin
283 سیپروفلوکساسین چشمی Ciprofloxacin-Ophthalmic
284 سیزاپراید Cisapride
285 سیس پلاتین Cisplatin
286 سیتالوپرام Citalopram
287 سیتی کولین Citicoline
288 کلادریبین Cladribine
289 کلاریترومایسین Clarithromycin
290 کلماستین Clemastine
291 کلیدینیوم-سی Clidinium-C
292 کلیندامایسین Clindamycin
293 کلیندامایسین+ترتینوئین Clindamycin+Tertinoin
294 کلوبازام Clobazam
295 کلوبتازول Clobetasol
296 کلوبوتینول Clobutinol
297 کلودرونیک اسید Clodronic Acid
298 کلوفارابین Clofarabine
299 کلوفازیمین Clofazimine
300 کلوفیبرات Clofibrate
گلوریپا داروسازی عبیدی مکمل ورزشی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب